1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Vốn xây dựng cơ bản: Vốn mua sắm thiết bị: Vốn chi phí trả trước:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


PHẦN 8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN


I Xác định tổng vốn đầu tư.
A – Vốn cố định.

1. Vốn xây dựng cơ bản:


Đvt: đồng. Khoản mục
Đơn giá Số lượng
Thành tiền Chi phí xây dựng:
-Tường rào cao 2m. 18.630.000
-Xây dựng khu dãy phòng cao 4m. 42.180.000
- Tơn lợp dãy phòng dài 7m; rộng 1,2m. 200.000
32 tấm 6.400.000
- Hệ thống hầm Bioga với 2 hầm chứa phân, 1 hầm chứa khí.
9.000.000 - Giếng bơm.
2.000.00 4 cái
8.000.000 Chi phí xây dựng khu ni chó:
- Lưới B40 01m tới; cao 1,5m bao bọc xung quanh khu chuồng.
25.000 328 m
8.200.000 - Tôn lợp.
200.000 228 tấm
45.600.000 - Khung sắt làm chuồng:
. Chó mẹ + chó thịt: 13 gian x 6 kgian = 78 k x 45m 35.000
122.850.000 .Chó con: rộng 45m x 4m + dài 7m x 19m
35.000 313
10.955.000 - Xà gồ sườn.
70.000.000 - Lưới B40 ngăn chó:
. Chó mẹ + chó con: 70m x 2 + 69m x 2x 13 gian 25.000
90.350.000 . Chó con : r 45x4 + d 69x2
25.000 8.000.000
- Dây điện khu chuồng trại 13 x 45m Dây cáp
2.000 585 m
1.170.000 50.000
- Sàn Inoc. 279.450.000
- Dây điện khu dãy phòng 38m x2 chi phí khác
2.000 76 m
152.000 200.000
- Dây điện an ninh. 2.000
200 m 400.000
- Bạt xanh khổ 1m x 2mbảo vệ quanh chuồng 37m x 2m + 45m x2.
7.000 164m
1.148.000
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 18
- Chi phí lắp đặt điện khu chuồng trại. 15.000.000
- Chi phí đường ống. 10.000.000
- Chi phí san ủi mặt bằng. 20.000.000
- Chi phí khác. 100.000.000
Tổng 867.735.000

2. Vốn mua sắm thiết bị:


Khoản mục Đơn giá
Số lượng Thành tiền
- Máng ăn chó con: 20 máng100 con.
10.000 1.980
máng 19.800.000
- Bóng đèn : chó lớn 9bónggian x 13 gian
chó con 9 bónggian x 2 gian 4.000 135 bóng
540.000 - Máy vi tính văn phòng
5.000.000 3 cái
15.000.000 - Bàn ghế
30.000.000 - Ti vi
3.000.000 3 cái
9.000.000 - Máy quạt
150.000 9 cái
1.350.000 - Máy lạnh giữ thuốc
4.000.000 1 cái
4.000.000 - Dụng cụ nhà bếp
4.000.000 - Xe tải 1,5 tấn
70.000.00 1 chiếc
70.000.000 Tổng:
153.690.000

3. Vốn chi phí trả trước:


- Trả tiền thuê đất 10 trđtháng: 360.000.000đ 3 năm đầu .
Tổng vốn cố định là: 1.381.425.000 đồng
Trong đó: - Vốn xây dựng cơ bản là
: 867.735.000 đồng
- Vốn mua sắm thiết bị :
153.690.000 đồng - Vốn chi phí trả trước
: 360.000.000 đồng
B – Vốn lưu động: Dự kiến vốn lưu động là 200.000.000 đồng. Tổng hợp vốn đầu tư:
Cơ cấu vốn Vốn đầu tư
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 19
Mua sắm thiết bị 153.690.000 đồng
Đầu tư Xây dựng cơ bản 867.753.000 đồng
Chi phí trả trước 360.000.000 đồng
Vốn dự phòng 100.000.000 đồng
Vốn lưu động 200.000.000 đồng
Tổng 1.681.425.000 đồng
Tổng số vốn đầu tư vào Dự án là: 1.681.425.000 đồng. Trong đó:
- Vốn đầu tư thiết bị + cơ sở hạ tầng : 1.381.425.000 đồng - Vốn dự phòng
: 100.000.000 đồng - Vốn lưu động
: 200.000.000 đồng
C – Nguồn vốn đầu tư:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×