1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch thanh toán nợ gốc và lãi vay.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


Mua sắm thiết bị 153.690.000 đồng
Đầu tư Xây dựng cơ bản 867.753.000 đồng
Chi phí trả trước 360.000.000 đồng
Vốn dự phòng 100.000.000 đồng
Vốn lưu động 200.000.000 đồng
Tổng 1.681.425.000 đồng
Tổng số vốn đầu tư vào Dự án là: 1.681.425.000 đồng. Trong đó:
- Vốn đầu tư thiết bị + cơ sở hạ tầng : 1.381.425.000 đồng - Vốn dự phòng
: 100.000.000 đồng - Vốn lưu động
: 200.000.000 đồng
C – Nguồn vốn đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:


Nguồn vốn đầu tư của Dự án chủ yếu là vốn tự có và vốn vay Ngân hàng.
Trong đó: - Vốn tự có của cơng ty: 781.425.000 đồng.
- Vốn vay Ngân hàng : 900.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thanh toán nợ gốc và lãi vay.


Dự kiến vay Ngân hàng vào đầu năm 2007, thời hạn vay vốn là 10 năm, trả lãi và nợ gốc đều theo chu kỳ 12 tháng, bắt đầu trả từ năm 2008. Lãi
xuất dự kiến là 11.
BẢNG TỔNG HỢP VAY VỐN TRẢ NỢ
Đvt: 1.000đồng. Thời
gian Tích luỹ vốn vay
Kế hoạch trả nợ Dư nợ
Ngân Vốn vay Lãi vay Vốn + lãi Vốn vay Lãi vay Vốn + lãi
2007 900000 99000 999000
0 99000 99000 900000
2008 900000 99000 999000 100000 99000
199000 800000 2009 800000 88000
888000 100000 88000 188000 700000
2010 700000 77000 777000 100000 77000
177000 600000 2011 600000 66000
666000 100000 66000 166000 500000
2012 500000 55000 555000 100000 55000
155000 400000 2013 400000 44000
444000 100000 44000 144000 300000
2014 300000 33000 333000 100000 33000
133000 200000
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 20
2015 200000 22000 222000 100000 22000
122000 100000 2016 100000 11000
111000 100000 11000 111000
900000 594000 1494000
II Tính tốn giá thành và hiệu quả kinh tế: 1. Chi phí sản xuất
1.1 Chi phí sản xuất trong năm đầu tiên của Dự án. 1.1.1 Chi phí thức ăn cho chó:
Tháng 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 Số chó lớn
Số chó mẹ Số chó con
Chi phí chó lớn Chi phí chó mẹ
Chi phí chó con 600
100
600 150
1200 200
1200 300
600 300
600 450
600 400
600 600
600 500
600 600
750 360
600 600
1200 600
900 720
600 600
1800 600
900 1080
600 600
1800 600
900 1040
600 600
1800 600
900 1040
600 600
1800 600
900 1040
600 600
1800 600
900 1040
600 600
1800 600
900 1040
Tổng chi phí 750
1050 1050 1200 1710 2220 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Trong đó: Chi phí thức ăn chó lớn bình qn: 1000đcon. Chi phí thức ăn chó mẹ bình qn: 1500đcon.
Chi phí thức ăn chó con bình qn: 600đcon.
Tổng chi phí thức ăn trong năm đầu là: 23.910.000 đồng. 1.1.2 Chi phí nhập chó: 588.000.000 đồng.
- Nhập chó lớn chó giống: 100 con x 280.000đcon x 6 lần nhập = 168.000.000đ.
- Nhập chó 3 tháng tuổi: 600 con x 100.000 đcon x 7 lần nhập = 420.000.000 đ.
1.1.3 Khấu hao tài sản cố định và sửa chữa: 110.000.000 đồng. Trong đó: Khấu hao tài sản cố định là 102.142.500 đồng.
Chi phí sửa chữa là 7.857.500 đồng. 1.1.4 Tiền thuê đất: 120.000.000 đồng năm.
1.1.5 Lương, BHXH, BYT, KPCĐ: 404.700.000 đồng. Trong đó: Tiền lương công nhân viên là 330.000.000 đồng.
BHYT,BHXH,KPCĐ là 62.700.000 đồng.
Các chi phí khác là 12.000.000 đồng.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 21
1.1.6 Thuốc phòng và chữa các bệnh của chó: 18.000.000 đồngnăm. 1.1.7 Chi phí khác: 12.000.000 đồng.
Tổng chi phí trong năm đầu tiên: 1.276.610.000 đồng.
1.2 Chi phí sản xuất hàng năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 10: - Chi phí thức ăn cho chó: Kể từ tháng 7 của năm đầu tiên trở đi chi phí
thức ăn cho chó là đều nhau: 2.580.000 đồngtháng
2.580.000 x 12 tháng =30.960.000 đồngnăm. - Chi phí nhập chó: Kể từ năm 2 trở đi chi phí nhập chó là khơng có vì
lượng chó đầu ra được lấy từ nguồn tái sản xuất của doanh nghiệp. - Ngồi ra, các chi phí khác đều giống năm đầu tiên.
Tổng chi phí hàng năm từ năm 2 đến năm 10: 695.660.000 đồngnăm. Trong đó:
Chi phí thức ăn: 30.960.000 đồng. Khấu hao TSCĐ và sửa chữa: 110.000.000 đồng.
Tiền thuê đất 120.000.000 đồng. Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 404.700.000 đồng.
Chi phí thuốc men cho chó: 18.000.000 đồng. Chi phí khác 12.000.000 đồng.

2. Doanh thu:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×