1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chiến lược cấp công ty Chiến lược kinh doanh SBU Chiến lược chức năng Chiến lược củng cố thò phần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 1092

1.2.1. Chiến lược cấp công ty


Chiến lược công ty là loại chiến lược dài hạn liên quan đến sứ mệnh và mục tiêu tổng thể, quy mô của doanh nghiệp nhằm đáp ứng những kỳ vọng và ý
chí của các ông chủ, của các nhà quản trò cao cấp trong tổ chức. Chiến lược công ty mang tính dài hạn, có tầm nhìn bao quát, và chi phối tất cả các chiến lược
khác như chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng.

1.2.2. Chiến lược kinh doanh SBU


Chiến lược kinh doanh liên quan đến việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công trên một thò trường cụ thể, liên quan đến các quyết
đònh chiến lược về việc lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tìm lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, khai thác và tạo ra các cơ hội mới.

1.2.3. Chiến lược chức năng


Chiến lược chức năng là chiến lược tác nghiệp liên quan đến việc từng bộ phận trong doanh nghiệp sẽ tổ chức, triển khai, đánh giá như thế nào để thực
hiện chiến lược kinh doanh và chiến lược công ty. Chiến lược chức năng hướng vào vấn đề nguồn lực và chiến thuật triển khai cụ thể như: chiến lược sản phẩm,
chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược thâm nhập thò trường, chiến lược công nghệ,…vv

1.3. Chiến lược kinh doanh thực tiễn trong hoạt động ngân hàng


Trong hoạt động thực tiễn của ngành ngân hàng, có thể khái quát một số chiến lược kinh doanh điển hình sau:

1.3.1. Chiến lược củng cố thò phần


Hướng đến việc củng cố vò thế và hình ảnh của ngân hàng thông qua việc cải tiến mô hình quản trò, rà soát và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, giải quyết
tình trạng nợ đọng, nâng cao chất lượng sản phẩm dòch vụ nhằm giữ chân khách
Trang 1192
hàng. Chiến lược này thường được các ngân hàng áp dụng trong giai đoạn khủng hoảng về uy tín.

1.3.2. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dòch vụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×