1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Xác đònh tầm nhìn - sứ mệnh - mục tiêu kinh doanh của tổ chức Thu thập thông tin Thu thập và xử lý thông tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 1192
hàng. Chiến lược này thường được các ngân hàng áp dụng trong giai đoạn khủng hoảng về uy tín.

1.3.2. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dòch vụ


Hướng đến việc đa dạng hóa các sản phẩm dòch vụ nhằm thỏa mãn cao nhất các nhu cầu có khả năng thanh toán của khách hàng để phát triển khách
hàng, tăng lợi nhuận. Chiến lược này thường được các ngân hàng áp dụng trong giai đoạn hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng cao.

1.3.4. Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối


Hướng đến việc đa dạng và mở rộng kênh phân phối của ngân hàng nhằm cung cấp cho khách hàng sự thuận tiện nhất khi sử dụng các sản phẩm dòch vụ.
Chiến lược này thường được các ngân hàng áp dụng trong giai đoạn tăng tốc để
cạnh tranh. 1.3.5. Chiến lược tập trung
Xác đònh phân khúc, lónh vực, sản phẩm mà ngân hàng có thế mạnh nhất từ đó tập trung mọi nguồn lực của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu tăng
trưởng và hiệu quả cao.

1.3.6. Chiến lược khác biệt hóa


Xác đònh hoặc xây dựng những điểm riêng có của doanh nghiệp về sản phẩm, kênh phân phối, giá cả, chính sách chiêu thò … để đạt đựơc mục tiêu của
doanh nghiệp.
1.4. Quá trình quản trò chiến lược 1.4.1. Quá trình xây dựng chiến lược

1.4.1.1. Xác đònh tầm nhìn - sứ mệnh - mục tiêu kinh doanh của tổ chức


Việc xác đònh tầm nhìn và sứ mệnh nhằm xác đònh tổ chức là ai, đang ở vò trí nào trong hiện tại, mong muốn ở vò trí nào trong tương lai, mục tiêu dài hạn là
Trang 1292
gì…Việc xác đònh sứ mệnh, mục tiêu có ý nghóa quan trọng trong công tác xây dựng chiến lược, giúp người hoạch đònh xác lập nguồn tư liệu cần thu thập.

1.4.1.2. Thu thập thông tin


Là khâu quan trọng nhất và là bước khởi đầu của quá trình xây dựng và quản trò chiến lược. Quá trình thu thập thông tin là tiền đề để xây dựng chiến
lược và quyết đònh rất nhiều đến sự thành bại của chiến lược. Quá trình thu thập thông tin bao gồm các bước cơ bản sau:

1.4.1.3. Thu thập và xử lý thông tin


Việc thu thập và xử lý thông tin là yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình lập chiến lược. Nếu việc thu thập thông tin bò sai lệch không chính xác sẽ dẫn
đến chiến lược bò sai, khi đi vào triển khai sẽ khó mang lại hiệu quả, thậm chí gây tác động tiêu cực cho hoạt động kinh doanh của tổ chức. Để việc thu thập
thông tin hiệu quả và đảm bảo tính chính xác, cần giới hạn phạm vi thông tin cần thiết cho việc xây dựng chiến lược để tìm ra biện pháp thu thập thông tin hiệu
quả và chính xác nhất. Các thông tin cần thiết cho quá trình lập chiến lược bao gồm:
+ Thu thập thông tin về môi trường bên ngoài: là việc thu thập những
thông tin có ảnh hưởng đến tổ chức xuất phát bên ngoài doanh nghiệp. Thông tin bên ngoài cần thu thập bao gồm:
- Môi trường chính trò tại thò trường mà tổ chức đang hoặc sẽ hoạt động nhằm nắm rõ tình hình thể chế chính trò, đảng phái, hệ thống pháp luật, nguy cơ
rủi ro do chính trò,... - Môi trường kinh tế tại thò trường mà tổ chức đang hoặc sẽ hoạt động nhằm
hiểu rõ về tình hình kinh tế tại thò trường như GDP, GDP bình quân đầu người, chính sách lương, tình hình thất nghiệp, bảo hiểm...
Trang 1392
- Môi trường pháp lý tại thò trường mà tổ chức đang hoạt động: hiểu biết hệ thống pháp luật để xem xét khả năng phù hợp mà công ty có thể chấp nhận được
khi kinh doanh. Ví dụ môi trường pháp lý tại Việt Nam với các chính sách và luật thay đổi liên tục, thiếu nhất quán đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư nước
ngoài e ngại khi đầu tư tại Việt Nam. - Môi trường dòch vụ và cơ sở hạ tầng tại thò trường mà tổ chức đang hoạt
động nhằm nắm rõ tình hình cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, dòch vụ tài chính tại nơi kinh doanh.
- Môi trường văn hóa tại thò trường mà tổ chức đang hoạt động nhằm hiểu được các đặc tính văn hóa của người tiêu dùng tại thò trường đối với các loại sản
phẩm dòch vụ mà công ty đang cung cấp. - Môi trường dân số tại thò trường mà tổ chức đang hoạt động nhằm hiểu
biết cặn kẽ về số dân, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, dân tộc … từ đó xác đònh qui mô của thò trường.
- Môi trường công nghệ tại thò trường mà tổ chức đang hoạt động nhằm tìm hiểu về khả năng công nghệ tại nơi mà doanh nghiệp đang hoặc sẽ kinh doanh.
- Môi trường ngành tại thò trường mà tổ chức đang hoạt động: các ngành đang hoạt động như thế nào, có hỗ trợ được gì cho doanh nghiệp hay không.
- Môi trường nhà cung cấp tại thò trường mà tổ chức đang hoạt động: hiểu rõ về các nhà cung cấp như khả năng, uy tín, tiềm lực...
- Xu hướng tiêu dùng của khách hàng nhằm hiểu rõ xu hướng tiêu dùng của khách hàng.
- Các đối thủ cạnh tranh, chiến lược và SWOT của đối thủ cạnh tranh chính nếu có thể thu thập nhằm hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh chính, đối thủ
cạnh tranh tiềm năng, khả năng tài chính, nhân lực, cơ cấu tổ chức, điểm mạnh,
Trang 1492
điểm yếu, cơ hội, thách thức của các đối thủ; các chiến lược mà các đối thủ đang và sẽ áp dụng.
+ Thu thập thông tin về môi trường bên trong: là việc thu thập các thông
tin bên trong doanh nghiệp, bao gồm:
- Cấu trúc và mô hình quản trò của tổ chức: xác đònh rõ cấu trúc quản trò của doanh nghiệp.
- Qui trình kinh doanh, kiểm soát nội bộ: hiểu rõ các quy chế, quy trình kinh doanh và kiểm soát nội bộ.
- Hệ thống thông tin quản lý MIS: hiểu được hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp.
- Nguồn lực về công nghệ: khả năng công nghệ của doanh nghiệp. - Nguồn lực con người: trình độ và kỹ năng của đội ngũ cán bộ và công
nhân viên của doanh nghiệp. - Nguồn lực tài chính: khả năng tài chính của doanh nghiệp.
- Điểm mạnh: những điểm mạnh của doanh nghiệp. - Điểm yếu: những điểm yếu của doanh nghiệp.
- Cơ hội: các cơ hội của doanh nghiệp. - Thách thức: những thách thức hiện tại và tương lai.
Việc thu thập các thông tin trên được thực hiện bằng nhiều hình thức như từ báo cáo và phản hồi của các phòng ban, từ các báo cáo tài chính, từ báo chí, từ
các cơ quan quản lý nhà nước, từ các tham tán thương mại, từ các công ty kiểm toán, từ công ty điều tra thò trường, từ hiệp hội, từ các cuộc điều tra thò trường.

1.4.1.4. Xử lý thông tin và thiết lập chiến lược


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×