1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Xử lý thông tin và thiết lập chiến lược

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 1492
điểm yếu, cơ hội, thách thức của các đối thủ; các chiến lược mà các đối thủ đang và sẽ áp dụng.
+ Thu thập thông tin về môi trường bên trong: là việc thu thập các thông
tin bên trong doanh nghiệp, bao gồm:
- Cấu trúc và mô hình quản trò của tổ chức: xác đònh rõ cấu trúc quản trò của doanh nghiệp.
- Qui trình kinh doanh, kiểm soát nội bộ: hiểu rõ các quy chế, quy trình kinh doanh và kiểm soát nội bộ.
- Hệ thống thông tin quản lý MIS: hiểu được hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp.
- Nguồn lực về công nghệ: khả năng công nghệ của doanh nghiệp. - Nguồn lực con người: trình độ và kỹ năng của đội ngũ cán bộ và công
nhân viên của doanh nghiệp. - Nguồn lực tài chính: khả năng tài chính của doanh nghiệp.
- Điểm mạnh: những điểm mạnh của doanh nghiệp. - Điểm yếu: những điểm yếu của doanh nghiệp.
- Cơ hội: các cơ hội của doanh nghiệp. - Thách thức: những thách thức hiện tại và tương lai.
Việc thu thập các thông tin trên được thực hiện bằng nhiều hình thức như từ báo cáo và phản hồi của các phòng ban, từ các báo cáo tài chính, từ báo chí, từ
các cơ quan quản lý nhà nước, từ các tham tán thương mại, từ các công ty kiểm toán, từ công ty điều tra thò trường, từ hiệp hội, từ các cuộc điều tra thò trường.

1.4.1.4. Xử lý thông tin và thiết lập chiến lược


Từ các dữ liệu đã thu thập, các nhà hoạch đònh chiến lược sẽ tiến hành các bước xử lý, phân tích và đề ra các chiến lược để từ đó chọn ra một hoặc một vài
chiến lược phù hợp nhất triển khai vào thực tế. Trong quá trình phân tích các dữ
Trang 1592
liệu đã thu thập để hình thành chiến lược, các nội dung công việc sau cần phải được thực hiện.
1.4.1.5. Giai đoạn nhập vào của quá trình xây dựng chiến lược 1.4.1.5.1. Phân tích yếu tố môi trường bên ngoài qua ma trận EFE
Thông qua ma trận các yếu tố bên ngoài The External Factor Evaluation Matrix: mục đích là kiểm soát các yếu tố bên ngoài và phát triển một danh mục
có giới hạn những cơ hội mà môi trường bên ngoài có thể mang lại cho doanh nghiệp, các mối đe dọa của môi trường mà doanh nghiệp nên tránh
+ Có 5 bước để xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài:
1 Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết đònh đối với ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh.
2 Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 không quan trọng đến 1,0 rất quan trọng.
3 Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố quyết đònh sự thành công để thấy cách thức mà chiến lược hiện tại của doanh nghiệp phản ứng với những yếu tố
này. Trong đó, 4 là phản ứng tốt, 3 là khá, 2 là trung bình, và 1 là phản ứng ít. 4 Nhân tầm quan trọng của mỗi biến số với loại của nó để xác đònh số
điểm về tầm quan trọng. 5 Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng cho mỗi biến số để xác đònh tổng
số điểm quan trọng cho tổ chức. Điểm càng cao phản ánh doanh nghiệp phản ứng tốt với các yếu tố bên ngoài.

1.4.1.5.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh


Là công cụ nhận diện những ưu thế và yếu điểm của công ty so với các đối thủ cạnh tranh chính.
Trang 1692
Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài và ma trận hình ảnh cạnh tranh có thể giúp các nhà chiến lược đánh giá môi trường. Tuy nhiên, các công cụ này
cần phải đi kèm với sự phán đoán tốt bằng trực giác.

1.4.1.5.3. Phân tích các yếu tố bên trong qua ma trận IFE


Phân tích các yếu tố bên trong thông qua ma trận IFE Internal Factor Evaluation Matrix nhằm hiểu rõ được nội lực của doanh nghiệp; việc phân tích
các yếu tố bên trong thông qua các công cụ sau:
+ Ma trận các yếu tố bên trong: đánh giá điểm mạnh, yếu của tổ chức như
mô hình, cơ cấu tổ chức và quản lý, Marketing, tài chính, kế toán, sản suấtkinh doanh, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn lực, các hệ thống thông tin...vv.
Không doanh nghiệp nào mạnh hay yếu đều nhau ở mọi mặt. Những điểm mạnh hoặc yếu bên trong cùng với những cơ hội hoặc nguy cơ đến từ bên ngoài và
nhiệm vụ rõ ràng là những điểm cơ bản cần quan tâm khi thiết lập chiến lược. Phương pháp phổ biến dùng để phân tích ma trận IFE là Kỹ thuật phân tích khe
hở qua các bước sau: 1 Liệt kê các yếu tố thành công then chốt như đã được xác đònh trong quy
trình kiểm soát nội bộ. 2 Ấn đònh tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 không quan trọng
đến 1,0 quan trọng nhất cho mỗi yếu tố. Tổng cộng của tất cả các mức độ quan trọng này phải bằng 1,0.
3 Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố sẽ biểu thò yếu tố đó có đại diện cho điểm lớn nhất.
4 Nhân mỗi mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với loại của nó để xác đònh số điểm quan trọng cho mỗi biến số.
5 Cộng tất cả số điểm quan trọng cho mỗi biến số để xác đònh số điểm quan trọng tổng cộng của tổ chức.
Trang 1792
6 Không kể ma trận IFE có bao nhiêu yếu tố, số điểm quan trọng tổng cộng có thể được phân loại từ thấp nhất cho đến cao nhất. Số điểm trung bình là
điểm quan trọng cho thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức.

1.4.2. Giai đoạn kết hợp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×