1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Ma traän BCG Ma Traän SPACE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 1892

1.4.3. Giai đoạn lựa chọn chiến lược


Trong giai đoạn này, các nhà hoạch đònh chiến lược sẽ căn cứ vào những kết quả phân tích từ giai đoạn nhập vào để chọn lựa các chiến lược tối ưu triển
khai vào thực tế. Có nhiều phương pháp và công cụ hỗ trợ giai đoạn đánh giá lựa chọn chiến lược, tuy nhiên luận văn này chỉ đề cập 1 công cụ hỗ trợ quá trình
chọn lựa chiến lược hiệu quả, đó là ma trận QSPM.

1.4.3.1. Ma trận BCG


Phân tích ma trận BCG của doanh nghiệp về tổng thể các sản phẩm, dòch vụ… nhằm xác đònh thò phần của doanh nghiệp trong mối tương quan với tình
hình tăng trưởng chung của thò trường về các sản phẩm dòch vụ, từ đó xác đònh vò thế của các sản phẩm dòch vụ của doanh nghiệp nhằm góp phần đưa ra các
quyết đònh như hạn chế đầu tư, thúc đẩy đầu tư, rút lui khỏi thò trường...vv. Cụ thể:
- Dog: sản phẩm dòch vụ của doanh nghiệp đang ở trạng thái xấu, thò phần
thấp, tốc độ tăng trưởng của thò trường về sản phẩm dòch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh có mức tăng trưởng thấp. Ở vò thế này quyết đònh sáng suốt
trong điều kiện không khắc phục được những điểm yếu của doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp cũng không có điểm mạnh thường là rút lui khỏi thò trường.
- Cow: Sản phẩm dòch vụ của doanh nghiệp đang chiếm lónh thò phần cao
trong một thò trường có tốc độ tăng trưởng thấp, doanh nghiệp có thể tiếp tục kinh doanh nhưng phải tiếp tục duy trì và phát huy điểm mạnh.
- Question mark: Sản phẩm dòch vụ của doanh nghiệp đang có thò phần
thấp trong một thò trường có tốc độ tăng trưởng cao. Doanh nghiệp cần phải khắc phục điểm yếu, tạo ra điểm mạnh để tăng trưởng thò phần.
Trang 1992
- Star:
Sản phẩm dòch vụ của doanh nghiệp đang chiếm lónh thò phần trong một thò trường đang tăng trưởng mạnh, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư để
tăng hiệu quả kinh doanh.

1.4.3.2. Ma Trận SPACE


Ma trận Space là công cụ hữu hiệu để xác đònh các yếu tố quyết đònh vò trí chiến lược của tổ chức. Các yếu tố này bao gồm:
- Sức mạnh tài chính của tổ chức FS. - Lợi thế cạnh tranh của tổ chức CA.
- Sự ổn đònh của môi trường kinh doanh ES. - Sức thu hút của ngành IS.
Quá trình xây dựng ma trận Space bao gồm các bước sau:
1 Chọn các biến đại diện cho FS, CA, ES, IS. 2 Xác đònh giá trò của các biến FS, CA theo nguyên tắc 1 là xấu nhất, 6 là
tốt nhất. 3 Xác đònh giá trò của các biến ES, IS theo nguyên tắc -1 là tốt nhất, -6 là
xấu nhất. 4 Tính số điểm trung bình cho FS, CA, ES, IS.
5 Cộng các điểm trên trục hoành và đánh dấu kết quả, cộng các điểm trên trục tung và đánh dấu kết quả.
6 Vẽ véc tơ có hướng từ gốc đến các điểm này. 7 Nêu kết quả là các chiến lược tấn công, phòng thủ, cạnh tranh, thận
trọng.
+ Chiến lược tấn công: tận dụng điểm mạnh và cơ hội, vượt qua điểm yếu
và thách thức, sử dụng tối đa nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng.
+ Chiến lược phòng thủ: tập trung nguồn lực và chuyên biệt hóa để khắc
phục điểm yếu, hạn chế tác động của thách thức.
Trang 2092
+ Chiến lược cạnh tranh: thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm dòch vụ nhằm
thâm nhập mạnh vào thò trường.
+ Chiến lược thận trọng: tăng trưởng có tính thăm dò, tập trung nguồn lực vừa đủ nhằm duy trì mức tăng trưởng thích hợp.

1.4.3.4. Ma trận QSPM


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×