1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Công tác huy động vốn Hoạt động tín dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 4292
Hình 2.4. Biểu đồ phản ánh sự biến động một số chỉ tiêu chủ yếu của Eximbank giai đoạn 2001 - 2005
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp

2.3.2.1. Công tác huy động vốn


Nguồn vốn hoạt động không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao. Mức độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua là 27 năm, trong đó tỷ trọng nguồn vốn huy
động với chi phí rẻ bình quân là 36tổng nguồn vốn huy động. Tăng trưởng tiền gởi tiết kiệm bình quân tăng 32.
Bảng 2.3. Tốc độ tăng trưởng huy động từ 2001- 2005 Năm
2001 2002 2003 2004 2005 Bình quân Tổng vốn huy động
18 20
46 27
24 27
- Tiền gửi thanh toán
10 16
34 17
19 19,2
- Tiền gửi tiết kiệm
24 23
53 33
26 31,8
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Hình 2.5. Biểu đồ tốc độ tăng trưởng vốn huy động 2001 -2005
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp

2.3.2.2. Hoạt động tín dụng


Chất lượng tài sản Có sinh lời từng bước được cải thiện và tăng lên nhanh chóng, chiếm 89,5 trên tổng tài sản. Mở rộng và tăng trưởng tín dụng với chất
lượng và an toàn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân là 26năm, trong đó mức độ tăng trưởng nợ trong hạn bình quân là 46. Nợ quá hạn khó đòi đã được
khống chế trong tầm kiểm soát. Đến cuối năm 2005, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ là 4.4, tỷ lệ nợ xấu nợ nhóm 3 đến nhóm 5 là 3,4 trên tổng dư nợ.
Trang 4392
Bảng 2.4. Tình hình hoạt động tín dụng Eximbank 2001 - 2005 CHỈ TIÊU
2001 2002
2003 2004
2005
Dư nợ cho vay 2.388
3.029 4.062
5.017 6.598 Nợ trong hạn
1.275 2.171
3.202 4.475 6.306
Nợ quá hạn 1.113
858 860
542 292
Tỷ lệ nợ quá hạn dư nợ
46,6 28,3
21,1 10,8 4,4
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Bảng 2.5. Tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 2001 – 2005 2001
2002 2003
2004 2005
BQ 5 năm
Tổng dư nợ 27
27 34
23,5 13
25 Nợ trong hạn
78 70
48 39,7
23 52
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Hình 2.6. Biểu đồ phản ánh hoạt động tín dụng Eximbank 2001 - 2005
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp

2.3.2.3. Các hoạt động dòch vụ từ 2001 - 2005


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×