1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các hoạt động dòch vụ từ 2001 - 2005 Kết quả kinh doanh từ 2001 - 2005

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 4392
Bảng 2.4. Tình hình hoạt động tín dụng Eximbank 2001 - 2005 CHỈ TIÊU
2001 2002
2003 2004
2005
Dư nợ cho vay 2.388
3.029 4.062
5.017 6.598 Nợ trong hạn
1.275 2.171
3.202 4.475 6.306
Nợ quá hạn 1.113
858 860
542 292
Tỷ lệ nợ quá hạn dư nợ
46,6 28,3
21,1 10,8 4,4
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Bảng 2.5. Tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 2001 – 2005 2001
2002 2003
2004 2005
BQ 5 năm
Tổng dư nợ 27
27 34
23,5 13
25 Nợ trong hạn
78 70
48 39,7
23 52
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Hình 2.6. Biểu đồ phản ánh hoạt động tín dụng Eximbank 2001 - 2005
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp

2.3.2.3. Các hoạt động dòch vụ từ 2001 - 2005


- Các mặt hoạt động của một ngân hàng kinh doanh đối ngoại đã được phục hồi và phát triển mạnh, thò phần về thanh toán xuất nhập khẩu đã từng bước
được phục hồi.
- Doanh số kinh doanh ngoại tệ bình quân 6,96 tỷ USDnăm, tốc độ tăng trưởng bình quân 35,8năm.
- Doanh số thanh toán quốc tế bình quân trên 1 tỷ USDnăm, tốc độ tăng trưởng 15,2năm.
- Doanh số kiều hối bình quân 200 triệu USDnăm, tốc độ tăng trưởng bình quân là 103,27năm.
- Doanh số thanh toán thẻ bình quân 17 triệu USDnăm, tốc độ tăng trưởng bình quân 48năm.
Trang 4492
- Thu dòch vụ thanh toán và ngân quỹ bình quân là 52 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10năm.
- Việc thực hiện thành công chương trình hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã làm nền tảng để phát triển
các dòch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, từng bước phát huy hiệu quả tốt.
- Số khách hàng giao dòch tăng gấp 6 lần, từ 20.000 vào thời điểm cuối năm 2000, đến năm 2005 là 120.000 khách hàng.

2.3.2.4. Kết quả kinh doanh từ 2001 - 2005


Từ kế hoạch chấn chỉnh toàn diện các hoạt động tại Eximbank liên tục trong 5 năm, đã góp phần đưa Eximbank ổn đònh hoạt động, phát triển và góp
phần vào sự tăng trưởng chung của toàn ngành. Tổng lợi nhuận trước thuế của Eximbank trong 5 năm là 555 tỷ đồng và đã được sử dụng toàn bộ để trích lập
quỹ dự phòng xử lý rủi ro nhằm giải quyết dứt điểm nợ quá hạn, nợ xấu.
Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh và các chỉ số hiệu quả 2001 - 2005 CHỈ TIÊU
2001 2002
2003 2004
2005
EBIT 1 8
52 148
109 237 ROE 2
2,7 17,4
49,4 21,7 33,9
ROA 3 0,21
1,08 2,24
1,31 2,08
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Hình 2.7. Biểu đồ tăng trưởng EBIT, ROE, ROA từ 2001 – 2005
1 10
100 1,000
2001 2002
2003 2004
2005 EBIT
ROE ROA
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp
Trang 4592

2.3.3. Thực trạng hoạt động của Eximbank đến 31082006


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×