1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu Hoạt động mở rộng mạng lưới Kết quả hoạt động kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 4692
Hình 2.8. Biểu đồ phản ánh các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu của Eximbank đến 31082006
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp

2.3.3.2. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu


Đến 31082006, việc cấn trừ nợ công ty TNHH Việt Hà theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính đã hoàn tất, việc hoàn tất phương án cấn trừ nợ với công ty
TNHH Việt Hà đã làm nợ quá hạn của Eximbank giảm 136 tỷ, và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại Eximbank giảm từ 4,4 thời điểm đầu năm 2006 còn
2,2 186 tỷ8.353 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 3,4 thời điểm đầu năm xuống còn 1,2, tức giảm 2,2 so với đầu năm và đạt mức chuẩn an toàn
trong hoạt động tín dụng.
2.3.3.3. Các hoạt động dòch vụ - Kinh doanh ngoại tệ: Doanh số mua bán ngoại tệ tháng 8 đạt 1 tỷ 335
triệu USD, tăng 29 tương ứng tăng 1,24 tỷ USD so với cùng kỳ 2005.
- Kinh doanh vàng: Doanh số mua bán vàng đạt 21,26 tỷ đồng, tăng 115
tương ứng tăng 11,38 tỷ đồng so với cùng kỳ 2005.
- Thanh toán quốc tế: Tổng doanh số thanh toán quốc tế đạt 1,5 tỷ USD,
tăng 32 tương ứng tăng 367 triệu USD so với cùng kỳ năm 2005.
- Dòch vụ kiều hối: Doanh số kiều hối đạt 292,4 triệu USD, tăng 20 tương
ứng tăng 48,2 triệu USD so cùng kỳ 2005.
- Dòch vụ thẻ: phát hành thẻ tín dụng quốc tế đến 31082006 đạt 10.276
thẻ, doanh số thanh toán thẻ quốc tế đạt 28,3 triệu USD, tăng 69 tương ứng tăng 11,5 triệu USD so cùng kỳ 2005.

2.3.3.4. Hoạt động mở rộng mạng lưới


Trong 8 tháng đầu năm 2006, Eximbank đã triển khai thêm 1 chi nhánh và 6 phòng giao dòch, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dòch trong toàn hệ
Trang 4792
thống Eximbank lên 22 điểm, bao gồm 15 chi nhánh và 7 phòng giao dòch. Số điểm giao dòch của Eximbank hiện nay có thể nói là rất hạn chế so với các ngân
hàng thương mại cùng qui mô.

2.3.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh


Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2006 của Eximbank rất khả quan, tất cả các chi nhánh trong hệ thống Eximbank đều hoạt động hiệu quả và có lãi. Lợi
nhuận trước thuế bình quân hàng tháng tăng 58 so với lợi nhuận bình quân hàng tháng trong năm 2005, đưa tổng lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt 251,5 tỷ
đồng, hoàn thành 88 kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2006.
2.4. Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Eximbank
Các nhân tố ngoại tác có khả năng tác động đến hoạt động kinh doanh của Eximbank từ khi thành lập 1990 đến nay và dự báo đến 2010 có thể khái quát
như sau:

2.4.1. Môi trường kinh tế - chính trò


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×