1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Môi trường pháp lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 5192

2.4.2. Môi trường pháp lý


- Gai đoạn từ 1990 đến 2000 môi trường pháp lý thường xuyên thay đổi, thủ tục hành chính trong lónh vực kinh doanh, đầu tư còn rất rờm rà gây cản trở cho
hoạt động của Eximbank và của hệ thống ngân hàng. - Môi trường luật pháp Việt Nam đã có nhiều cải tiến từ sau giai đoạn mở
của hội nhập kinh tế, dần theo hướng thông thoáng và tương thích với môi trường luật pháp quốc tế.
- Tình trạng phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, quản lý kinh tế theo cơ chế mệnh lệnh hành chánh dần được tháo dỡ. Luật Doanh Nghiệp 2005
và Luật Đầu Tư 2005 là bước đột phá trong việc thể hiện quan điểm bình đẳng và tự chủ trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc gia nhập vào nhiều công
ước, hiệp ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực thi các chuẩn mực quốc tế cho thấy quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc hội nhập về luật
pháp trong giai đoạn sắp tới. Theo dự kiến, Chính Phủ sẽ ban hành nghò đònh 49NĐCP vào năm 2007, theo đó sẽ cho phép các ngân hàng nước ngoài mua cổ
phần của các ngân hàng Việt Nam đến mức 20. - Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, xu hướng từ nay đến 2010, môi
trường pháp lý sẽ hoàn chỉnh, thông thoáng, ổn đònh, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và Eximbank trong hoạt động kinh doanh.
2.4.3. Môi trường văn hóa xã hội Trong giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa và cải cách hệ thống tài chính ngân
hàng, người dân hầu như chưa quen và tin tưởng vào hệ thống ngân hàng, thói quen cất trữ tiền mặt và vàng tại nhà thay vì gửi ngân hàng vẫn còn phổ biến.
Dù đã có sự cải tiến, nhưng thiện cảm và niềm tin của khách hàng vào chất
Trang 5292
lượng dòch vụ của ngân hàng chưa cao, một bộ phận dân cư vẫn còn tâm lý nặng nền đối với thái độ phục vụ của cán bộ ngân hàng thời kỳ bao cấp.
Trong giai đoạn 2001 đến tháng 82006, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế đã mang đến cho các doanh nghiệp và người dân tư duy mới về lónh vực tài
chính ngân hàng. Các doanh nghiệp và người dân dần tin tưởng và làm quen với các sản phẩm dòch vụ ngân hàng, người dân đã tăng dần như cầu sử dụng thẻ tín
dụng, thẻ ATM, phương thức chuyển tiền qua ngân hàng để phục vụ các nhu cầu thanh toàn hàng ngày thay cho việc sử dụng tiền mặt; yếu tố này đã tác động
đến sự phát triển và tăng trưởng rất mạnh của hoạt động phát hành thẻ ATM, sử dụng thẻ ATM, Visa, MasterCard, hệ thống ATM của các ngân hàng và của
Eximbank trong thời gian qua. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế từ 2006 đến 2010 tạo điều
kiện cho việc giao thương hàng hóa, dòch vụ giữa Việt Nam và các nước mở rộng và phát triển, phát sinh nhu cầu sử dụng các tiện ích hiện đại do ngân hàng
cung cấp trong quá trình giao thương ngày càng tăng nhanh. Các sản phẩm, dòch vụ ngân hàng mang tính công nghệ cao như: e-banking, SMS – banking,… sẽ có
điều kiện phát triển mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2008 trở về sau.
- Môi trường xã hội sẽ có nhiều thay đổi theo hướng giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước ngày càng mở rộng.
- Đời sống vật chất, tinh thần của người dân sẽ có xu hướng tăng lên. Tuy
nhiên, theo dự báo khoảng cách giữa giàu nghèo sẽ ngày càng cách biệt. 2.4.4. Môi trường công nghệ
Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2005, môi trường công nghệ tại Việt Nam nói chung và trong lónh vực ngân hàng nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích
cực góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các ngân hàng và Eximbank.
Trang 5392
Nhiều ngân hàng đã dành ngân sách khá lơn cho việc trang bò và nâng cấp công nghệ thông tin như VCB chi 6 thu nhập hàng năm để nâng cấp công nghệ,
Sacombank chi 4 triệu USD vào hệ thống thanh toán nội hàng .. trang 69 tài liệu thò trường ngân hàng Việt Nam do Vinacapital cung cấp. Ngoài ra, hệ thống
công nghệ thông tin và viễn thông của Việt Nam trong thời gian qua đã có bước phát triển nhanh chóng, cộng với việc triển khai công nghệ thông tin lõi
corebanking và hệ thống thẻ thanh toán của nhiều ngân hàng như VCB, BIDV, INCOMBANK, ARGIBANK,..và của Eximbank đã góp phần tạo môi trường
thuận lợi cho việc phát triển dòch vụ ngân hàng, và tạo điều kiện để khách hàng quen dần với sản phẩm tài chính ngân hàng.
Với đònh hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chính phủ đã xác đònh lấy mục tiêu công nghệ hiện đại thông qua các bước đi tắt, đón
đầu về công nghệ làm nền tảng cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ thực tiễn phát triển công nghệ từ khi Việt Nam mở cửa, nhiều dự báo cho rằng đến
2010, môi trường công nghệ Việt Nam sẽ phát triển mạnh và có thể đạt chuẩn khu vực ở một số ngành như công nghệ tin học, viễn thông, công nghệ ngân
hàng..vv.

2.4.5. Môi trường nhân lực


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×