1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Eximbank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 6592

2.4.7.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Eximbank


Từ những thông tin phân tích về các hoạt động chính của các ngân hàng ACB, TECHCOM, SACOMBANK, và các thông tin thu thập trong quá trình
công tác, ma trận hình ảnh cạnh tranh của Eximbank được cụ thể hóa như sau:
Bảng 2.17. Ma Trận hình ảnh cạnh tranh Eximbank
EXIMBANK ACB SACOMBANK
TECHCOM Các yếu tố cạnh
tranh Mức
độ quan
trọng
1 phân
loại 2
Số điểm
quan trọng
3 = 1 x
2
phân loại
2 Số
điểm quan
trọng
3 = 1 x
2
phân loại
2 Số
điểm quan
trọng
3 = 1 x
2
phân loại
2 Số
điểm quan
trọng
3 = 1 x
2
1. Tổng tài sản 5
2 0,1
4 0,2
3 0,2 1
0,05 2. Dư nợ cho vay
5 2
0,1 4
0,2 3
0,2 1 0,05
3. Vốn điều lệ 5
1 0,05
3 0,15
4 0,2 2
0,1 4. Tổng vốn huy
động 5 2
0,1 4
0,2 3
0,2 1 0,05
5. Vốn huy động từ tiết kiệm
5 2 0,1
4 0,2
3 0,2 1
0,05 6. Nguồn vốn huy
động từ TCKT 5 2
0,1 4
0,2 3
0,2 2 0,1
7. Nợ quá hạn 5
3 0,15
4 0,2
4 0,2 3
0,15 8. Nợ xấu NPL
5
4
0,2 4
0,2 4
0,2 4 0,2
9. ROE
2
5 4
0,2 3
0,15 1
0,1 2 0,1
10. Chất lượng dòch vụ
15 4
0,6 4
0,6 4
0,6 4 0,6
11. Uy tín thương hiệu
15 2 0,3
3 0,45
3 0,5 2
0,3 12. TOM
4
5 2 0,1
3 0,15
3 0,2 2
0,1 13. Thanh toán
xuất nhập khẩu 5 3
0,15 3
0,15 2
0,1 2 0,1
14. Nguồn nhân lực 5
2 0,1
3 0,15
2 0,1 2
0,1 15. Mạng lưới chi
nhánh 10 1
0,1 3
0,3 4
0,4 2 0,2
Tổng cộng 100
2,45 3,5
3,2 2,25
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp và đánh giá của tác giả
Trang 6692
- TOM
4
Top of mind - trí phần của doanh nghiệp: là chỉ số phản ảnh mức độ ảnh hưởng của thương hiệu doanh nghiệp trong lòng khách hàng. TOM
càng cao thì uy tín thương hiệu của doanh nghiệp càng tốt. Căn cứ vào kết quả phân tích trong ma trận EFE có thể rút ra một số nhận
đònh về sức mạnh cạnh tranh của Eximbank so với các đối thủ chính như sau: - ACB là ngân hàng có khả năng cạnh tranh mạnh nhất với tổng số
điểm là 3,5 điểm. Trong đó, yếu tố chất lượng dòch vụ, kiểm soát nợ xấu, và uy tín thương hiệu ..vv là các yếu tố mạnh nhất của ACB.
- Sacombank có khả năng cạnh tranh sát với ACB và đứng thứ 2 với tổng số điểm cạnh tranh là 3,2 điểm. Trong đó, yếu tố vốn điều lệ, tổng
tích sản, chất lượng dòch vụ, mạng lưới giao dòch, kiểm soát nợ xấu là các yếu tố có ưu thế cạnh tranh.
- Eximbank đứng thứ 3 với 2,45 điểm cạnh tranh. Trong đó, các yếu tố chất lượng dòch vụ, kiểm soát nợ xấu, hiệu quả hoạt động kinh doanh
ROE là những yếu tố Eximbank có lợi thế hơn so với các ngân hàng đối thủ. Vốn điều lệ và mạng lưới giao dòch là hai yếu tố Eximbank chưa có
sức mạnh cạnh tranh so với các ngân hàng khác. - Techcombank ở vò trí cuối cùng với 2,25 điểm cạnh tranh.
Trong đó, các yếu tố chất lượng dòch vụ, kiểm soát nợ xấu, là những yếu tố
Techcombank có khả năng cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Ngoài ra, khoảng cách giữa Techcombank và Eximbank vốn đang rất hẹp, trong thời
gian tới dự báo khoảng cách này dần bò thu hẹp hơn nữa.
Trang 6792

2.4.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×