1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Mô hình tổ chức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 7492
4 trong tổng thu nhập ngân hàng. Kết qủa kinh doanh vàng 8 tháng đầu năm 2006 đạt trên 21 tỷ đồng, tăng 115 so với cùng kỳ.
+ Đầu tư tài chính tiền tệ: bên cạnh hoạt động tín dụng, Eximbank đã mở
rộng danh mục đầu tư và đa dạng tài sản có sinh lời thông qua hoạt động đầu tư các công cụ tài chính và thò trường liên ngân hàng. Trong năm 2005, Eximbank
đã đầu tư vốn bình quân trong hoạt động này là 2.906 tỷ đồng, chiếm 31 trên tổng tài sản, thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư đạt 42,2 tỷ đồng, tăng 56 so
với 2004. Trong 8 tháng đầu năm 2006, hoạt động đầu tư của Eximbank có mức
tăng trưởng ở mức trên 50, trên cơ sở đó Eximbank đã bắt đầu thành lập phòng đầu tư tài chính nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động này trong bối cảnh thò trường
chứng khoán ngày càng sôi động.
+ Kinh doanh đòa ốc: đây là nghiệp vụ còn khá mờ nhạt tại Eximbank, chủ
yếu tập trung vào công tác thẩm đònh giá phục vụ hoạt động tín dụng. Những hoạt động tư vấn và làm cầu nối thanh toán gần như rất hạn chế.

2.5.5. Mô hình tổ chức


Dưới sự tư vấn của GTZ, từ đầu năm 2006 Eximbank đã mạnh dạn thay đổi mô hình tổ chức trực tuyến chức năng, đã tồn tại từ 1990 đến 2005, thành mô
hình tổ chức ma trận chức năng với 5 khối quản trò được mô tả ở hình 2.2 bao gồm:
1 Khối nghiên cứu phát triển: do Tổng Giám Đốc trực tiếp phụ trách.
gồm các phòng Nghiên cứu Phát Triển, Ban Dự Án Phát Triển, Quan Hệ Quốc tế.
2 Khối quản trò hành chánh và nguồn nhân lực: do Tổng Giám Đốc trực
tiếp phụ trách một số phòng phòng Nguồn Nhân Lực, Trung Tâm Đào Tạo và 1 phó tổng giám đốc phụ trách các phòng Hành Chánh, Xử Lý Thông Tin, Kế
Toán Tổng Hợp.
Trang 7592
3 Khối dòch vụ khách hàng: do 3 phó tổng giám đốc phụ trách, gồm các
phòng Dòch vụ Khách Hàng Cá Nhân, Tín Dụng Cá Nhân, Thẻ Tín Dụng, Trung Tâm Đòa Ốc, Dòch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp, Tín Dụng Doanh Nghiệp,
Thanh Toán Xuất Khẩu, Thanh Toán Nhập Khẩu.
4 Khối Quản Trò nguồn vốn: do 1 phó tổng giám đốc phụ trách, gồm các phòng Kinh Doanh Vàng, Kinh Doanh Tiền Tệ, Ngân Quỹ, Đầu Tư Tài Chính.
5 Khối quản trò rủi ro: do 1 phó tổng giám đốc phụ trách, gồm các phòng Kiểm Tra Nội Bộ, Pháp Chế Thu Hồi Nợ, Quản Lý Tín Dụng.
Về tổng thể mô hình tổ chức mới với cấp thẩm quyền từ cao đến thấp gồm Đại Hội Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trò, Ban Điều Hành, Các Trưởng Phòng
Ban, Chi nhánh. Trong hoạt động điều hành, mô hình tổ chức mới của Eximbank có lợi thế là tách biệt được các chức năng kinh doanh và quản trò theo hướng
chuyên môn hóa thông qua chuẩn hóa các qui chế và qui trình, và tách biệt về vai trò giữa bộ phận trực tiếp tiếp xúc khách hàng Front Office với bộ phận
quản trò kiểm soát Back Office từ đó phát huy được tính chuyên nghiệp trong hoạt động tác nghiệp hàng ngày, góp phần giải quyết các nhu cầu của khách
hàng nhanh hơn, đồng thời kiểm soát rủi ro trong tác nghiệp cũng đựơc thực hiện thường xuyên và chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, mô hình tổ chức của Eximbank vẫn nhược điểm là mang nặng tính nhà nước. Việc phân quyền cho hơn 300 quản trò viên cấp trung, chiếm hơn
80 lực lượng quản trò của Eximbank còn rất hạn chế, nhiều quyết đònh vẫn còn được đưa ra theo nguyên tắc ý kiến số đông làm chậm quá trình ra quyết đònh từ
đó ảnh hưởng đến các cơ hội kinh doanh của Eximbank.
Trang 7692

2.5.6. Hoạt động Marketing


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×