1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những cơ hội đối với Eximbank Opportunities Những mối đe dọa đối với Eximbank Threats

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 8192
8 Chưa có hệ thống các giá trò truyền thống cốt lõi, chưa xác đònh rõ triết lý kinh doanh.
9 Chưa xác lập được sứ mệnh, chiến lược kinh doanh mang tính dài hạn do mất quá nhiều thời gian chấn chỉnh củng cố, tập trung gần như toàn lực cho việc
thu hồi các khoản nợ xấu, nợ đọng từ các vụ án lớn như Minh Phụng. Epco…vv để cứu Eximbank thoát khỏi bờ vực phá sản, và do trong quá trình chấn chỉnh củng
cố sự tồn tại và phát triển của Eximbank chủ yếu phụ thuộc vào các quyết đònh hỗ trợ của Chính phủ.
10 Khả năng cạnh tranh của Eximbank nhìn chung còn kém hơn so với các ngân hàng đối thủ.
11 Khả năng ứng phó với các thay đổi của môi trường kinh doanh của Eximbank còn khá chậm.

2.5.8.3. Những cơ hội đối với Eximbank Opportunities


1 Có hệ thống thông tin hiện đại và đội ngũ quản trò có năng lực nên hoàn toàn có khả năng tiếp cận các sản phẩm dòch vụ ngân hàng hiện đại.
2 Trong giai đoạn từ 2007 trở đi, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO thì hành lang pháp lý sẽ hoàn thiện hơn, các ngân hàng
trong đó có Eximbank sẽ có cơ hội hoạt động trong một môi trường bình đẳng. 3 Quá trình hội nhập với thò trường tài chính tiền tệ quốc tế là động lực
thúc đẩy Eximbank tận dụng cơ hội nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, nâng cao hơn nữa trình độ công nghệ, rà soát và hoàn thiện hệ thống qui chế, qui trình
tác nghiệp của Eximbank. 4 Hoàn thiện hơn các mô hình quản trò rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế
như Basel 2, IAS, Camels..vv 5 Có cơ hội liên kết với các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài để
tăng năng lực tài chính, chia sẻ sản phẩm, công nghệ.
Trang 8292
6 Có cơ hội mở rộng quan hệ với các ngân hàng đại lý làm tiền đề thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế vốn là thế mạnh của Eximbank.
7 Có cơ hội triển khai các sản phẩm dòch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao như Ebanking, Homebanking trong bối cảnh hạ tầng công nghệ, pháp lý,
trình độ dân trí, văn hóa sử dụng dòch vụ ngân hàng của khách hàng ngày càng phát triển.
8 Từ tháng 102006, Eximbank đã chính thức chấm dứt quá trình chấn chỉnh củng cố theo quyết đònh 1562QĐTtg, ngày 03102006, việc chấm dứt
này đồng nghóa với việc những hạn chế trong huy động vốn, trong công tác quảng cáo, chi tiêu sẽ chấm dứt. Eximbank sẽ trở lại hoạt động độc lập bình
thường như những ngân hàng thương mại khác.

2.5.8.4. Những mối đe dọa đối với Eximbank Threats


Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội mà Eximbank đang và sẽ có, môi trường kinh doanh sắp tới cũng tiềm tàng nhiều sự thách thức và đe dọa đến hoạt
động kinh doanh của Eximbank. Sự lớn mạnh nhanh chóng của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong
nước. Ý thức được sự khắt nghiệt trong môi trường kinh doanh hậu gia nhập WTO, nhiều ngân hàng hiện nay như ACB, EAB, SCB, SACOMBANK,
TECHCOMBANK, VIB đang nỗ lực tăng năng lực tài chính, nâng cấp hệ thống thông tin, tăng cường đào tạo nhân lực, mở rộng mạng lưới giao dòch, nâng cao
chất lượng dòch vụ …vv nhằm tăng năng lực cạnh tranh, chiếm lónh thò phần trước khi các ngân hàng nước ngoài thâm nhập mạnh vào thò trường Việt Nam.
Nguy cơ bò thâu tóm và sáp nhập là mối đe dọa đối với các ngân hàng có qui mô nhỏ và còn yếu như Eximbank. Kể từ 01042007, có khả năng xuất hiện
khuynh hướng thâm nhập trực tiếp hoặc mua lại các ngân hàng nội đòa của các tập đoàn tài chính ngân hàng lớn của nước ngoài như Citicorps, GE moneys.
Trang 8392
Sumitomo Banking Corporations..vv. Với các thế mạnh về uy tín thương hiệu, năng lực tài chính, công nghệ, sản phẩm đa dạng, kinh nghiệm quản trò các ngân
hàng nước ngoài sẽ lấn lướt và chia sẻ mạnh thò phần của các ngân hàng trong nước trong đó có Eximbank.
Nguy cơ về tụt hậu công nghệ là rất lớn nếu không chiến lược cập nhật cải tiến. Mặc dù, Eximbank đang sở hữu một hệ thống thông tin tương đối hiện đại
và đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tuy nhiên trong môi trường kinh doanh hội nhập và xu thế tụt hậu nhanh của công nghệ thì việc tụt hậu về công nghệ
thông tin công nghệ ngân hàng là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn đối với Eximbank. Nguy cơ rủi ro về công nghệ luôn tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh toàn
cầu và trong bối cảnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, viễn thông của Việt Nam còn kém. Nguy cơ bò đe doạ từ những sản phẩm, dòch vụ thay thế là áp lực đối với
Eximbank. Trong thời gian tới, nhiều sản phẩm - dòch vụ của các công ty bảo hiểm, quỹ công chúng, công ty tài chính, tiết kiệm bưu điện, các trung tâm giao
dòch chứng khoán và các đònh chế tài chính khác..vv sẽ cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm của ngân hàng và của Eximbank.
Nguy cơ mất cán bộ, thiếu nguồn nhân lực do sự bùng nổ dòch vụ tài chính ngân hàng từ năm 2007. Sự tăng tốc của nhiều ngân hàng sẽ tạo nhu cầu lớn về
nhân lực ngân hàng và là nguy cơ mất nguồn cán bộ trẻ có năng lực của Eximbank. Nếu không có chính sách hợp lý, sẽ có không ít cán bộ giỏi của
Eximbank sẽ chuyển sang làm việc cho các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng lớn trong nước.
Nguy cơ chậm phát triển khi tự hoạt động độc lập sau giai đoạn củng cố chấn chỉnh do không còn sự hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ của ngân hàng nhà
nước Việt Nam.
Trang 8492

2.5.9. Ma trận các yếu tố bên trong của Eximbank IFE


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×