1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Ma trận các yếu tố bên trong của Eximbank IFE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 8492

2.5.9. Ma trận các yếu tố bên trong của Eximbank IFE


Từ những yếu tố mạnh yếu trong nội tại của Eximbank được phân tích ở phần trên, ma trận các yếu tố bên trong IFE được thiết lập như sau:
Bảng 2.19. Ma trận yếu tố bên trong IFE
STT Các yếu tố bên trong
Mức độ quan trọng
1 Phân loại
2 Số điểm
quan trọng 3 =1 x 2
1 Tổng tích sản 0,1
4 0,4
2 Vốn điều lệ 0,05
2 0,1
3 Nợ xấu
0,05 4
0,2 4 Hệ thống công nghệ
0,2 4
0,8 5 Chiến lược nguồn nhân lực
0,1 1
0,1 6 Trình độ nguồn nhân lực
0,15 2
0,3 7 Mô hình tổ chức
0,05 3
0,15 8 Chiến lược Marketing
0,05 1
0,05 9 Uy tín thương hiệu
0,1 3
0,3 10 Văn hóa tổ chức
0,05 2
0,1 11 Mạng lưới giao dòch
0,1 1
0,1 TỔNG ĐIỂM
1 2,6
Nguồn: số liệu do phòng R D Eximbank cung cấp và đánh giá của tác giả
- Theo Fred David trong quyển Khái Luận về quản trò chiến lược, bản
dòch của nhà xuất bản thống kê năm 1999, khả năng phản ứng của doanh nghiệp
Trang 8592
đối với yếu tố bên ngoài phụ thuộc vào tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE, cụ thể như sau:
- Tổng số điểm quan trọng đạt 2,5 phản ánh các yếu nội tại của công ty ở mức trung bình.
- Tổng số điểm quan trọng đạt trên từ trên 2,5 đến 4 phản ánh các yếu tố nội tại của công ty mạnh.
- Tổng số điểm quan trọng đạt dưới 2,5 phản ánh các yếu tố nội tại của doanh nghiệp yếu.
Qua phân tích ma trận IFE đối với Eximbank, với số điểm quan trọng là 2,6, có thể kết luận các yếu tố nội lực của Eximbank ở mức khá tốt và hoàn toàn
có khả năng tận dụng các cơ hội và đối phó các thách thức của thò trường để tăng tốc phát triển trong thời gian tới.
2.6. Khảo sát thực tế một số chỉ tiêu chủ yếu của Eximbank 2.6.1. Đối tượng và mục đích
Việc khảo sát thực tế một số nội dung có liên quan đến các yếu tố nội tại của Eximbank được thực hiện nhằm đo lường, đánh giá, và kiểm đònh lại những
nhận đònh về: - Uy tín thương hiệu, các điểm mạnh, điểm yếu của Eximbank. Trên cơ sở
đó, đối tượng khảo sát bao gồm: - Các cán bộ nhân viên đang làm việc tại các phòngban nghiệp vụ của
Eximbank. Việc khảo sát các đối tượng này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn những yếu tố bên trong của Eximbank.
- Các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp bất kỳ, và các khách hàng đang giao dòch với Eximbank nhằm kiểm đònh lại khả năng phản ứng của Eximbank
đối với các yếu tố bên ngoài cũng như tìm hiểu về những điểm mạnh, điểm yếu
Trang 8692
của Eximbank dưới cách nhìn khách quan của khách hàng đã giao dòch, đang giao dòch, và các khách hàng tiềm năng.

2.6.2. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×