1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Kết quả khảo sát các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 8992

2.6.4.2. Kết quả khảo sát các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân


Kết quả xử lý từ SPSS phản ảnh các nội dụng chủ yếu sau:
- Về thương hiệu: thương hiệu được khách hàng doanh nghiệp lựa chọn để
giao dòch nhiều nhất là ACB chiếm 36,6, kế đến là Eximbank 26,8, Sacombank 22 và Techcombank 14,6. Thế mạnh của Eximbank đối với
doanh nghiệp là thương hiệu trong lónh vực thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh tiền tệ 58,5, các sản phẩm khác như tiền gửi, thẻ ATM, thanh toán, tín
dụng không được khách hàng doanh nghiệp đáng giá cao 12-14,6. Riêng đối với khách hàng cá nhân, Eximbank ở vò trí thứ 3 về thương hiệu với tỷ lệ 22,5,
xếp sau Sacombank với 27,5, ACB với 37,5.
Bảng 2.23. Sự phổ biến của thương hiệu Eximbank đối với doanh nghieäp
Frequency Percent
Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 Eximbank
11 26.8
26.8 26.8
2 ACB 15
36.6 36.6
63.4 3 SACOMBANK
9 22.0
22.0 85.4
4 TECHCOMBANK 6
14.6 14.6
100.0 Total
41 100.0
100.0
Nguồn: kết quả phân tích từ SPSS
Bảng 2.24. Sản phẩm của Eximbank được doanh nghiệp quan tâm nhất
Frequency Percent
Valid Percent Cumulative
Percent Valid
1 TT XNK VA KD NGOAI TE 24
58.5 58.5
58.5 2 TIN DUNG
5 12.2
12.2 70.7
3 CHUYEN TIEN 6
14.6 14.6
85.4 4 OPTION TIEN TE
6 14.6
14.6 100.0
Total 41
100.0 100.0
Nguồn: kết quả phân tích từ SPSS
- Những điểm mạnh của Eximbank theo đánh giá của các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân: Eximbank được các doanh nghiệp biết đến
nhiều nhất với chất lượng sản phẩm, dòch vụ, uy tín thương hiệu đặc biệt là dòch
Trang 9092
vụ thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ. Cụ thể, có 90,2 doanh nghiệp được phỏng vấn đánh giá chất lượng dòch vụ Eximbank tốt; 73,2 đánh
giá thương hiệu Eximbank được nhiều người biết đến. Riêng đối với khách hàng cá nhân, 95 khách hàng được phỏng vấn đánh giá chất lượng sản phẩm
Eximbank tốt, 92,5 đánh giá thương hiệu Eximbank phổ biến.
Bảng 2.25. Điểm mạnh của Eximbank theo đánh giá của doanh nghiệp
Cases Col Response
Nhung yeu to Eximbank co the manh
1 Chat luong dich vu tot 37
90.2 4 Uy tin thuong hieu nhieu nguoi biet den
30 73.2
7 Yeu to khac 29
70.7 3 Yen tam ve chat luong dich vu
17 41.5
6 San pham dich vu da dang 7
17.1 5 Qui mo hoat dong lon ve tai san, von
2 4.9
2 Mang luoi chi nhanh rong 1
2.4
Nguồn: kết quả phân tích từ SPSS
Bảng 2.26. Điểm mạnh của Eximbank theo đánh giá của cá nhân
Cac yeu to khach hang hai long doi voi
Eximbank Chat luong dich vu tot
Cases 40
Col Response 95.0
Uy tin thuong hieu Cases
37 Col Response
92.5 Tong tai san
Cases 32
Col Response 80.0
Von dieu le lon Cases
1 Col Response
2.5 Yeu to khac
Cases 10
Col Response 25.0
Nguồn: kết quả phân tích từ SPSS
- Những điểm yếu của Eximbank theo đánh giá của các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân: điểm yếu của Eximbank được các doanh nghiệp
biết đến nhiều nhất là mạng lưới giao dòch quá ít, năng lực tài chính vốn điều
Trang 9192
lệ còn yếu, hoạtđộng Marketing còn yếu. Cụ thể, có 100 doanh nghiệp được phỏng vấn đánh giá mạng lưới chi nhánh Eximbank ít; 92,7 đánh giá năng lực
tài chính Eximbank yếu; 85,4 đánh giá hoạt động Marketing Eximbank còn yếu. Đối với khách hàng cá nhân, điểm yếu của Eximbank là mạng lưới giao
dòch quá ít, hoạtđộng Marketing còn yếu, sản phẩm dòch vụ còn hạn chế. Cụ thể, có 100 cá nhân, được phỏng vấn đánh giá mạng lưới chi nhánh Eximbank ít và
hoạt động Marketing Eximbank còn yếu; 97,5 đánh giá sản phẩm Eximbank còn đơn điệu.
Bảng 2.27. Điểm yếu của Eximbank theo đánh giá của doanh nghiệp
Cases Col
Response Cac diem yeu cua Eximbank theo nhan
xet cua khach hang DN 1 Mang luoi giao dich hep
41 100.0
5 Chua yen tam ve nang luc tai chinh 38
92.7 6 Hoat dong marketing kem
35 85.4
3 San pham dich vu con don dieu 7
17.1 4 Chua yen tam ve uy tin thuong hieu
2 4.9
Nguoàn: kết quả phân tích từ SPSS
Bảng 2.28. Điểm yếu của Eximbank theo đánh giá của cá nhân
Cac diem yeu cua Eximbank theo danh gia cua cac ca nhan
Mang luoi chi nhanh it Cases
40 Col Response
100.0 Nang luc tai chinh yeu
Cases 1
Col Response 2.5
San pham don dieu Cases
39 Col Response
97.5 Marketing yeu
Cases 40
Col Response 100.0
Nguồn: kết quả phân tích từ SPSS

2.6.4.3. Kết quả khảo sát các cán bộ nhân viên Eximbank


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×