1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tóm tắt chương 2 Mục đích và sứ mệnh của Eximbank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 9392
yếu, cơ hội, thách thức đối với Eximbank sẽ là cơ sở khoa học để hoạch đònh chiến lược kinh doanh Eximbank đến 2010.

2.7. Tóm tắt chương 2


Qua phân tích về thực trạng của Eximbank trong suốt 16 năm hoạt động và kết quả của quá trình khảo sát, một lần nữa có thể khẳng đònh các phân tích về
các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Eximbank như đã đề cập ở phần trên là hoàn toàn xác đáng và có tính khả thi cao.Các thông tin phân tích ở phần
trên cũng phản ánh một thực trạng là Eximbank còn nhiều hạn chế trong công tác xác đònh sứ mệnh tầm nhìn, hoạch đònh - thực thi và kiểm soát chiến lược kinh
doanh tại Eximbank. Những hạn chế này đã gây cản trở không ít chi sự phát triển của Eximbank trong thời gian qua.
Những năm qua, do bò kiểm soát đặc biệt theo quyết đònh số 575QĐ- Ttg2000 nhằm chấn chỉnh củng cố tất cả các hoạt động kinh doanh tại Eximbank,
nên công tác chiến lược phát triển Eximbank chưa được quan tâm đúng mực. Chính từ những hạn chế trong gian đoạn chấn chỉnh củng cố, Eximbank đã bò tụt
lại phía sau so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác như ACB, Sacombank, EAB..vv
Tuy nhiên, trong xu thế mới, xu thế hội nhập toàn diện của ngành ngân hàng và đặc biệt là trong bối cảnh Eximbank đã trở lại hoạt động bình thøng từ ngày
03102006, không còn được hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn, cho dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ… của Ngân hàng Nhà nước như trong thời
gian củng cố chấn chỉnh, thì việc xác lập một chiến lược mang tính dài hạn là việc cấp bách và cần làm ngay.
Việc xây dựng một chiến lược kinh doanh dài hạn, bài bản, và mang tính quyết tâm cao là rất cần thiết nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững
của Eximbank.
Trang 9492
CHƯƠNG 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC KINH DOANH EXIMBANK ĐẾN NĂM 2010

3.1. Mục đích và sứ mệnh của Eximbank


Việc xây dựng chiến lược nhằm mục đích: 1 đưa hoạt động kinh doanh của Eximbank ngày càng ổn đònh, an toàn, và
có đònh hướng kinh doanh cụ thể mang tính dài hạn đặc biệt là trong giai đoạn Việt Nam hội nhập WTO, thực thi toàn diện hiệp đònh thương mại với Mỹ;
2 hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài ổn đònh; nâng cao vò thế cạnh tranh của Eximbank trên thò trường;
3 nâng cao lợi nhuận và hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn trong toàn hệ thống…
Nhằm hoàn thành sứ mệnh “Tăng tốc phát triển nhanh và trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần uy tín - chuyên nghiệp
hàng đầu tại Việt Nam vào thời điểm 2010”. 3.2. Căn cứ
Các phân tích môi trường kinh tế vó mô, vi mô, môi trường tác nghiệp, đối thủ cạnh tranh đến 2010, các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của
Eximbank từ khi thành lập đến 2006 như đã đề cập ở chương 2.
Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010, tầm nhìn đến 2020 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phụ lục 5 - tóm tắt những điểm trọng tâm của chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010, tầm nhìn đến 2020.
Dự báo và đònh hướng phát triển kinh tế, chính trò – xã hội của Việt Nam từ nay đến năm 2010, tầm nhìn năm 2020 Nguyễn Mạnh Hùng, Nhà xuất bản
Thống Kê.
Trang 9592
Tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank từ năm 1990 đến 082006. Đònh hướng phát triển Eximbank của Hội Đồng Quản Trò tại đại hội cổ đông lần
thứ 18, ngày 25022006.
Số liệu phân tích qua điều tra ý kiến khách hàng của Eximbank từ tháng 122005 đến 082006.
Cáo bạch về các đònh hướng kinh doanh của Sacombank từ nay đến 2010
tham khảo cáo bạch của Sacombank.
Số liệu báo cáo từ ngân hàng nhà nước, từ các báo cáo thường niên và báo cáo đại hội cổ động của các ngân hàng thương mại cổ phần.
3.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Eximbank đến 2010. 3.3.1. Mục tiêu về các chỉ tiêu chủ yếu
Hoạt động của Eximbank trong giai đoạn 2006 – 2010 có mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn mức tăng trưởng bình quân theo đònh hướng chiến
lược của Ngân hàng Nhà nước TP HCM giai đoạn 2006 – 2010. Cụ thể các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
Bảng 3.1. Các chỉ tiêu đònh hướng của Eximbank đến 2010
- Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng: dưới 2
STT CHỈ TIÊU
TĂNG HÀNG
NĂM THỜI
ĐIỂM 2006
THỜI ĐIỂM
2010 ĐỊNH
HƯỚNG TỐI
THIỂU
1 Tổng tích sản ngàn tỷ 40
16.000 61.466 60.000
2 Nguồn vốn huy động ngàn tỷ 50
12.000 53.046 50.000
3 Dư nợ cho vay ngàn tỷ 40 9.200 35.343
35.000 4 Vốn điều lệ ngàn tỷ 50
1.215 5.371
5.000 5 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng
40 380
1.262 1.200
6 ROE 31,3
23,5 23,0
7 ROA 2,4
2,1 1,5
Trang 9692
- Số mạng lưới giao dòch: 90 đến 100 chi nhánh và Phòng giao dòch. - Phát triển với tốc độ nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn.
3.3.2. Phân tích các chiến lược kinh doanh 3.3.2.1. Phân tích ma traän SWOT

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×