1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phân tích ma trận QSPM Bảng 3.7. Ma trận QSPM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 10492

3.5. Phân tích ma trận QSPM Bảng 3.7. Ma trận QSPM


Chiến lược có khả năng thay thế
Chiến lược
1 Chiến
lược 2
Các yếu tố bên ngoài
phân loại
AS TAS AS TAS
Ghi chú
1. Kinh tế phát triển cao và bền vững. 4
3 12 4 16
2. Lạm phát được kiểm soát dưới 2 con số
4 2
8 3 12 3. Chính trò ổn đònh. cải cách hành chánh
được đẩy mạnh. 4
3 12 4 16
4. Luật pháp đang được điều chỉnh theo hướng hội nhập với luật pháp quốc tế.
3 2
6 4 12 5. Các chuẩn mực quản trò ngân hàng
đang thay đổi mạnh. 3
2 6 3 9
6. Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng của người dân bắt đầu gia tăng.
3 2
6 3 9 7. Công nghệ tin học và công nghệ ngân
hàng trở thành điểm tựa cho hoạt động ngân hàng.
3 2
6 4 12
8. Nguồn nhân lực trong lónh vực ngân hàng còn thiếu.
1 1
1 3 3 9. Hoạt động kinh doanh bất động sản có
dấu hiệu phục hồi. 2
2 4 3 6
10. Sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngoài và xu hướng mua lại các
2 3
6 4 8
Trang 10592
ngân hàng trong nước. 11. Sự cạnh tranh về lãi suất huy động
và cho vay trên thò trường. 1
2 2 3 3
12. Sự biến động bất thường của giá vàng.
1 2
2 3 3 13. Sự bùng nổ công nghệ thẻ và hệ
thống ATM để đáp ứng nhu cầu đang tăng của người dân.
2 1
2 4 8
14. Các qui đònh về năng lực tài chính đối với ngân hàng theo nghò đònh 49 sửa
đổi, từ năm 2007 vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng là 1.000 tỷ, từ năm 2008 là
5.000 tỷ
2 2
4 4 8
Các yếu tố bên trong
1. Tổng tích sản 1
1 1
3 3
2. Vốn điều lệ 1
2 2
3 3
3. Nợ xấu 1
2 2
2 2
4. Hệ thống công nghệ 4
2 8
3 12
5. Chiến lược nguồn nhân lực 4
2 8
3 12
6. Trình độ nguồn nhân lực 2
2 4
3 6
7. Mô hình tổ chức 1
2 2
3 3
8. Marketing 1
1 1
4 4
9. Uy tín thương hiệu 1
2 2
3 3
10. Văn hóa tổ chức 1
1 1
1 1
11. Mạng lưới giao dòch 3
2 6
3 9
Tổng cộng 114 183
Nguồn: phân tích đánh giá của tác giả dựa trên các dữ liệu được phân tích ở phần trên, và các thông tin nghiên cứu của phòng R D Eximbank
Trang 10692
Kết quả phân tích từ ma trận QSPM cho thấy, chiến lược 2
“Tăng tốc nhanh dựa vào nguồn lực nước ngoài”
là chiến lược tối ưu nhất có thể triển
khai vào thực tiễn để đạt được các mục tiêu và sứ mệnh của Eximbank. Chiến
lược dự phòng có khả năng thay thế là chiến lược 1 “tăng tốc thận trọng dựa vào các nguồn lực trong nước”.
3.6. Đề xuất lộ trình triển khai Để triển khai thành công chiến lược “Tăng tốc nhanh dựa vào nguồn lực
nước ngoài” tại Eximbank, các giải pháp và lộ trình triển khai sau đây cần phải
được thực hiện.
Lộ trình thực thi chiến lược “tăng tốc nhanh dựa vào nguồn lực nước ngoài” từ nay đến 2010 cần được chia thành các giai đoạn sau:
+ Giai đoạn 1 2006- 2007: giai đoạn “kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự,
tăng năng lực tài chính, nâng cấp công nghệ, mở rộng mạng lưới”, nhiệm vụ
trọng tâm trong giai đoạn này là phải nhanh chóng phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi để tăng năng lực tài chính, xây dựng và triển khai chiến lược
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ chân và thu hút người giỏi.
+ Giai đoạn 2 2008 – 2010: giai đoạn “tăng tốc nhanh và bền vững trên
tất cả các hoạt động”, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là phát triển và
triển khai trên thò trường nhiều sản phẩm dòch vụ có hàm lượng công nghệ cao, nhanh chóng chiếm lónh thò phần, khách hàng để tăng qui mô tài sản, nguồn vốn,
và lợi nhuận.
Trang 10792
3.7. Đề xuất các giải pháp triển khai chiến lược 3.7.1. Giải pháp liên quan đến nguồn nhân lực
Chậm nhất là đầu năm 2007, phải xây dựng xong và đưa vào triển khai chiến lược củng cố và phát triển nguồn nhân lực Eximbank đến 2010. Song song
với việc xây dựng chiến lược cần thực hiện ngay các nội dung sau: - Thuê công ty tư vấn nguồn nhân lực đánh giá lại trình độ của đội ngũ
quản trò điều hành để làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng thang bảng lương cho đội ngũ quản trò trung cao cấp nhằm trả lương theo năng lực và
hiệu quả, tránh hiện tượng cào bằng, và giải quyết dứt điểm việc trả lương theo thâm niên.
- Cử ngay các cán bộ quản trò chủ chốt và cán bộ qui hoạch tham gia các lớp học về ngoại ngữ nhằm trang bò đủ kiến thức về ngoại ngữ phục vụ quá trình
đàm phán với các đối tác chiến lược trong quá trình tăng vốn và trong quá trình làm việc sau này.
- Đưa ngay một số cán bộ IT giỏi của Phòng IT sang Singapore, Mỹ để học về công nghệ quản trò mạng, công nghệ phần mềm, và các công nghệ mới trong
lónh vực ngân hàng nhằm phục vụ việc cải cách và nâng cấp hạ tầng công nghệ Eximbank trong giai đoạn tới.
- Có kế hoạch đào tạo lại các nhân viên có trình độ dưới đại học để nâng kiến thức chung và kiến thức chuyên môn chuẩn bò cho quá trình hội nhập sắp
tới. - Xây dựng chế độ đãi ngộ thích hợp dành cho các nhân viên giỏi nhằm giữ
chân các nhân viên giỏi của Eximbank, thu hút nhân tài để tăng dần số lượng cán bộ chuyên viên có thâm niên trong lónh vực ngân hàng.
Trang 10892
- Quy hoạch đội ngũ các nhà quản trò trung cao cấp cho Eximbank để từ đó có kế hoạch đưa đi đào tạo ở các nước phát triển, hoặc tham gia tiếp nhận kinh
nghiệm quản trò từ các đối tác chiến lược.

3.7.2. Giải pháp liên quan đến quản trò điều hành và cơ cấu tổ chức


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×