1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Kiến nghò với Chính Phủ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 11592
tranh và chiếm lónh thò phần, phải thực hiện chiến lược giá hấp dẫn dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí quản lý và công nghệ hiện đại đối với các sản phẩm thẻ, huy
động, cho vay của Eximbank. Triển khai thường xuyên các chương trình khuyến mại để thu hút khách
hàng sử dụng sản phẩm dòch vụ của Eximbank.

3.8. Các kiến nghò


Để thực hiện tốt chiến lược kinh doanh tăng tốc trong thời gian tới, các giải pháp phải thực hiện như đã nêu trên, những kiến nghò sau đây phải được gửi đến
các cơ quan có chức năng.

3.8.1. Kiến nghò với Chính Phủ


- Nhìn chung ngay sau khi chấn chỉnh củng cố, năng lực tài chính của Eximbank còn yếu và cần nhiều kinh phí để đầu tư phát triển, do vậy Chính phủ
cần có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 đến 3 năm từ năm 2006 đến hết năm 2008 để hỗ trợ Eximbank trong việc đào tạo nhân lực, đầu tư
công nghệ, tăng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ...vv nhằm tăng nhanh khả năng ứng phó cho Eximbank trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Có chính sách cấp bù cho Eximbank đối với các khoản nợ của các doanh nghiệp nhà nước như Công ty Lam Sơn, Xí nghiệp Nấm.. đã được giải thể, phá
sản nhưng còn nợ Eximbank. - Miễn nộp các loại thuế khi bán, phát mãi tài sản đối với các khoản nợ
còn tồn đọng trước giai đoạn chấn chỉnh củng cố hiện nay chưa xử lý xong. - Sớm ban hành nghò đònh 49Ttg để điều chỉnh các hoạt động quản lý ngân
hàng, và làm hành lang pháp lý cho việc bán cổ phần cho các đối tác chiến lược nước ngoài.
Trang 11692
- Ban hành các nghò đònh hướng dẫn chi tiết luật đầu tư, luật doanh nghiệp 2005 nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho Eximbank trong hoạt động cho vay và đầu
tư. - Có chính sách làm tan băng thò trường bất động sản để tạo điều kiện cho
Eximbank phát triển các sản phẩm dòch vụ liên quan đến bất động sản như cho vay mua nhà, đất, môi giới...vv
- Nhanh chóng ban hành các chính sách hạn chế sử dụng tiền mặt nhằm thúc đẩy việc sử dụng dòch vụ ngân hàng của các cá nhân và doanh nghiệp.
- Có chính sách nới lõng các qui đònh về chế độ tài chính đối với ngân hàng theo hướng để các ngân hàng thương mại cổ phần tự quyết đònh việc sử dụng lợi
nhuận sau thuế của mình. Cụ thể là nên bỏ qui đònh mức trích lập quỹ dự phòng tài chính tối đa không được vượt quá 25 vốn điều lệ của tổ chức tín
dụng tại khoản 2, điều 23, nghò đònh 1462005NĐ-CP.

3.8.2. Kiến nghò với Ngân hàng Nhà nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×