1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Kiến nghò với Ngân hàng Nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 11692
- Ban hành các nghò đònh hướng dẫn chi tiết luật đầu tư, luật doanh nghiệp 2005 nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho Eximbank trong hoạt động cho vay và đầu
tư. - Có chính sách làm tan băng thò trường bất động sản để tạo điều kiện cho
Eximbank phát triển các sản phẩm dòch vụ liên quan đến bất động sản như cho vay mua nhà, đất, môi giới...vv
- Nhanh chóng ban hành các chính sách hạn chế sử dụng tiền mặt nhằm thúc đẩy việc sử dụng dòch vụ ngân hàng của các cá nhân và doanh nghiệp.
- Có chính sách nới lõng các qui đònh về chế độ tài chính đối với ngân hàng theo hướng để các ngân hàng thương mại cổ phần tự quyết đònh việc sử dụng lợi
nhuận sau thuế của mình. Cụ thể là nên bỏ qui đònh mức trích lập quỹ dự phòng tài chính tối đa không được vượt quá 25 vốn điều lệ của tổ chức tín
dụng tại khoản 2, điều 23, nghò đònh 1462005NĐ-CP.

3.8.2. Kiến nghò với Ngân hàng Nhà nước


Với cương vò là cơ quan quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ của Việt Nam, Ngân Hàng Nhà Nước cần có sự quan tâm và hỗ trợ sâu hơn đối với hoạt
động thanh toán, phát hành, và đầu tư công nghệ thẻ, công nghệ thương mại điện tử. Cụ thể, Ngân Hàng Nhà Nước cần có chính sách ưu đãi về thuế và vốn
cho các ngân hàng nói chung và Eximbank nói riêng khi tham gia thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, phối hợp với các cơ chức
năng như các cơ quan bưu chính viễn thông, điện lực..vv để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về cơ sở hạ tầng của hoạt động thanh toán và phát hành thẻ tại Việt
Nam.
- Ban hành các qui đònh hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng.
Trang 11792
- Hoàn chỉnh hệ thống thông tin khách hàng doanh nghiệp và xây dựng hệ thống thông tin khách hàng cá nhân. Ban hành các qui đònh có tính chế tài mạnh
để thúc đẩy việc tuân thủ nhằm hỗ trợ các ngân hàng và Eximbank trong việc xét duyệt các khoản cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
- Ban hành hướng dẫn chi tiết để triển khai nghò đònh chống rửa tiền Nghò đònh 74NĐCP để hướng dẫn các ngân hàng dễ dàng thực hiện nhiệm vụ chống
rửa tiền và đảm bảo giữ được khách hàng. - Ban hành các qui đònh chung về chuẩn công nghệ ngân hàng nhằm đònh
hướng cho các ngân hàng phát triển công nghệ và dễ liên kết với nhau. - Tiếp tục dành cho Eximbank một số cơ chế hỗ trợ đặc biệt như đã áp
dụng trong thời gian chấn chỉnh củng cố. Cụ thể là cho phép Eximbank được tiếp tục thực hiện dự trữ bằng trái phiếu chính phủ thay vì tiền mặt.
- Đơn giản hóa một số thủ tục cho Eximbank trong quá trình mở chi nhánh, phòng giao dòch như đơn giản hóa việc đánh giá phương án, không đặt nặng tiêu
chí phải là tổ chức tín dụng được xếp loại A.

3.8.3. Kiến nghò với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×