1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

1: Cơ sở lý luận của đề tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


Chương 3: Đề xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II trong giai đoạn mới 2007-2010
1.1. Những căn cứ để đề xuất biện pháp 1.2. Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II
Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI


1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài


1.1.1. Biện pháp, xây dựng và phát triển 1.1.1.1. Biện pháp:
Theo từ điển tiếng Việt thì biện pháp được hiểu là cách hành động, cách lựa chọn, cách làm, cách thức tiến hành, cách giải quyết vấn đề một cách cụ thể
sao cho phù hợp với mục đích đặt ra. Đây là một từ Hán-Việt với nghĩa: “biện” là
làm; “pháp” là phép, cách thức. 1.1.1.2. Xây dựng
Có nhiều cách giải nghĩa, nhưng nội hàm của khái niệm nói về sự tạo ra, làm nên, gây dựng nên bằng trí tuệ những giá trị về vật chất hoặc tinh thần, trên cơ
sở một đường lối chủ trương, theo một ý định có suy nghĩ cân nhắc thành một thể
thống nhất. 1.1.1.3. Phát triển
Là sự vận động, mở mang theo chiều hướng tăng lên, từ nhỏ thành to, từ yếu
thành mạnh. Nội hàm của khái niệm phát triển bao hàm trong đó sự gia tăng yếu tố số lượng và chất lượng.
Như vậy, trong cụm từ “biện pháp xây dựng và phát triển” nghĩa chung nhất được hiểu là cách thức tiến hành cách hành động, giải quyết nhằm làm gia tăng
giá trị về mặt số lượng và chất lượng của một vấn đề nào đó. Và, sự gia tăng đó phải phục vụ nhiệm vụ của nhà quản lý trước mắt cũng như lâu dài, phải mang tính
đón đầu.
Q trình xây dựng ln gắn liền với sự phát triển, có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Xây dựng lấy đích là để phát triển. Ngược lại, sự phát triển là hệ quả của quá
trình xây dựng. Các khái niệm “biện pháp”, “xây dựng”, “phát triển” được gắn kết trong một tổ hợp từ thể hiện vai trò của hoạt động chủ thể quản lý tác động vào đối
tượng nhằm đi đến một mục tiêu xác định. Đây thực sự là một hoạt động điều khiển của chủ thể con người, có mục đích, có suy nghĩ; là q trình lao động trí óc vận
dụng những tri thức cá nhân nhằm giải quyết vấn đề vì mục tiêu chung của hệ thống. Những “cách thức” này biểu hiện cụ thể của một trình tự cần theo trong
những bước có quan hệ với nhau khi tiến hành một việc có mục đích. Nói cách khác, đó là một hoạt động quản lý cho mọi loại hình tổ chức, các cán bộ chủ chốt ở
mọi cấp độ, và là một quyết định quan trọng chủ yếu của nhà quản lý trong nhiệm
vụ xác định mục tiêu, vạch ra kế hoạch hành động. 1.1.2. Đội ngũ giảng viên trường cao đẳng

1.1.2.1. Đội ngũ


Là một tổ chức gồm nhiều người tập hợp lại thành một lực lượng. Nội hàm của khái niệm này thể hiện tính thứ tự trong sự liên kết của số đơng người, có cùng
một nghề nghiệp hoặc khơng cùng nghề nghiệp, để thực hiện một hoặc nhiều chức năng có cùng chung một mục đích. Nói đến đội ngũ là nói đến cơ cấu và sự kỷ
cương của các thành viên. 1.1.2.2. Giảng viên
Là người làm nhiệm vụ giảng dạy ở các trường đại học hoặc cao đẳng, hay
các lớp huấn luyện cán bộ.
Khoản 3, Điều 70, Luât giáo dục năm 2005 có nói rõ: “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo
viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên”.
Tiêu chuẩn để tuyển dụng giảng viên trong trường cao đẳng và đại học được điều 79 của Luật giáo dục 2005 ghi rõ: “Nhà giáo của trường cao đẳng, trường đại
học được tuyển dụng theo phương thức ưu tiên đối với sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, có phẩm chất tốt và những người có trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×