1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Một vài nét về Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyến hình II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


có trình độ đại học phục vụ u cầu của ngành PT-TH khu vực phía Nam. Hiện nay quy mơ đào tạo của trường được mở rộng với các ngành Cao đẳng Báo chí PT-TH,
Cao đẳng Cơng nghệ kỹ thuật điện tử, Cao đẳng Tin học ứng dụng truyền thông đa phương tiện, cùng các hệ đào tạo trung cấp chun nghiệp, cơng nhân kỹ thuật
chính quy, tại chức, các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày trong nước
và quốc tế.
Qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo gần 2500 học sinh tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, trên 2500 học sinh tốt nghiệp trung cấp,và khoảng
2000 học viên ngắn hạn. Nhà trường có quan hệ với các tổ chức quốc tế về mặt chuyên môn như: Hiệp hội phát thanh châu Á-Thái bình dương AIDB; tổ chức
SIDA của Thuỵ Điển; Tổ chức phát thanh quốc tế Cộng hoà liên bang ĐứcDW vv…Nhà trường đã được chính phủ tặng bằng khen năm 1998 và huân chương lao
động hạng ba năm 2004. Trước yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước,
theo sự chỉ đạo của Đài TNVN, nhà trường vừa xây dựng, nâng cao chương trình đào tạo cao đẳng, vừa phải chuẩn bị mọi mặt để tiếp tục nâng cấp lên Học viện PT-
TH trên cơ sở thống nhất với Trường Cao đẳng PT-TH I đặt tại Phủ lý-Hà Nam và Trung tâm đào tạo phát thanh của Đài TNVN. Dự kiến theo kế hoạch từ nay đến
năm 2010 sẽ hoàn tất dự án.

2.2. Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II


Trường Cao đẳng PT-TH II được Đài TNVN giao nhiệm vụ như sau: - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường
phù hợp với chiến lược phát triển ngành phát thanh - truyền hình, chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của Nhà nước.
- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc học, các ngành nghề trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung
do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.
- Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của Nhà nước; tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ tốt, có kiến
thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề phục vụ ngành PT-TH và phục vụ
xã hội; công nhận tốt nghiệp; in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của ngành PT- TH và nhu cầu của xã hội, phù hợp với năng lực của trường và theo quy định của
pháp luật. - Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo
với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của Pháp
luật; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho cơng tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường theo Luật xuất
bản và quy định của Bộ GD-ĐT. - Hợp tác, liên kết, liên doanh về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền
sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh và dịch vụ khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; sử dụng nguồn
thu từ các hoạt động sự nghiệp có thu để mở rộng sản xuất kinh doanh và dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động giáo dục, đào tạo và bổ
sung nguồn tài chính cho trường. - Quản lý sinh viên, học sinh; phối hợp với gia đình sinh viên, học sinh và
các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đào tạo. - Quản lý cán bộ, viên chức theo quy định phân cấp của Đài Tiếng Nói Việt
Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×