1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


- Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của Nhà nước; tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ tốt, có kiến
thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề phục vụ ngành PT-TH và phục vụ
xã hội; công nhận tốt nghiệp; in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của ngành PT- TH và nhu cầu của xã hội, phù hợp với năng lực của trường và theo quy định của
pháp luật. - Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo
với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của Pháp
luật; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho cơng tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường theo Luật xuất
bản và quy định của Bộ GD-ĐT. - Hợp tác, liên kết, liên doanh về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền
sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh và dịch vụ khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; sử dụng nguồn
thu từ các hoạt động sự nghiệp có thu để mở rộng sản xuất kinh doanh và dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động giáo dục, đào tạo và bổ
sung nguồn tài chính cho trường. - Quản lý sinh viên, học sinh; phối hợp với gia đình sinh viên, học sinh và
các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đào tạo. - Quản lý cán bộ, viên chức theo quy định phân cấp của Đài Tiếng Nói Việt
Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.
- Tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
- Đảm bảo tốt mối quan hệ của trường với địa phương nơi trường đặt trụ sở; đảm bảo mối quan hệ tốt với mạng lưới các đài PT-TH trong nước.
- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, tài sản, hồ sơ cán bộ, tài liệu và tài chính của trường theo quy định phân cấp của Đài TNVN và theo quy định của Pháp
luật. - Thực hiện chế độ báo cáo Đài TNVN, Bộ GD-ĐT và các cơ quan cấp trên
về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

2.3. Quy mô ngành nghề đào tạo


Hiện nay nhà trường có các chương trình đào tạo sau: - Chương trình đào tạo hệ cao đẳng, chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm là 300 sinh
viên bao gồm cho 3 ngành nghề: Báo chí PT-TH, Kỹ thuật PT-TH, Tin học PT- TH, trong đó:
+ Năm 2006 tuyển được 60 sinh viên Báo chí: 47, Kỹ thuật: 19, Tin học: 21.
+ Năm 2007 tuyển được 270 sinh viên Báo chí: 201, Kỹ thuật: 32, Tin học: 38
Tổng số: 330 sinh viên
- Chương trình đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp theo yêu cầu của xã hội, trong đó:
+ Năm 2006 tuyển được 170 Báo chí: 120, Kỹ thuật: 65 + Năm 2007 tuyển được 150 Báo chí: 120, Kỹ thuật: 50
Tổng số: 320 sinh viên
- Chương trình đào tạo trung cấp nghề: 30 học sinh
- Chương trình đào tạo hệ trung cấp vừa học vừa làm: 209 học viên + Năm 2006: 100 học viên
+ Năm 2007: 109 học viên - Liên kết đại học đào tạo hệ đai học tại chức cho hai trường: Đại học Bách
khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn TP.HCM: 450 sinh viên Tổng số học sinh, sinh viên của trường bao gồm hệ cao đẳng chuyên nghiệp 3 năm,
hệ trung cấp chuyên nghiệp 2 năm, hệ trung cấp nghề 1 năm hiện có khoảng: 1339
Trong thời gian tới đây, năm học 2008-2009, nhà trường sẽ mở thêm chương trình liên thông từ trung cấp lên cao đẳng với chỉ tiêu từ 100-200 sinh viênnăm nguồn:
phòng Đào tạo.

2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II


- Lãnh đạo trường: 4 người + Hiệu trưởng
+ Phó Hiệu trưởng thường trực phụ trách hành chính, + Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
+ Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác học sinh, sinh viên và thanh tra giáo dục
- Các khoa chuyên môn gồm: + Khoa Khoa học Cơ bản: 6
+ Khoa Báo chí PT-TH: 10 + Khoa Công nghệ kỹ thuật PT-TH: 9
+ Khoa Tin học: 6 - Các phòng chức năng gồm:
+ Phòng Đào tạo: 4

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×