1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Quy mơ ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


- Chương trình đào tạo hệ trung cấp vừa học vừa làm: 209 học viên + Năm 2006: 100 học viên
+ Năm 2007: 109 học viên - Liên kết đại học đào tạo hệ đai học tại chức cho hai trường: Đại học Bách
khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn TP.HCM: 450 sinh viên Tổng số học sinh, sinh viên của trường bao gồm hệ cao đẳng chuyên nghiệp 3 năm,
hệ trung cấp chuyên nghiệp 2 năm, hệ trung cấp nghề 1 năm hiện có khoảng: 1339
Trong thời gian tới đây, năm học 2008-2009, nhà trường sẽ mở thêm chương trình liên thơng từ trung cấp lên cao đẳng với chỉ tiêu từ 100-200 sinh viênnăm nguồn:
phòng Đào tạo.

2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II


- Lãnh đạo trường: 4 người + Hiệu trưởng
+ Phó Hiệu trưởng thường trực phụ trách hành chính, + Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
+ Phó Hiệu trưởng phụ trách cơng tác học sinh, sinh viên và thanh tra giáo dục
- Các khoa chuyên môn gồm: + Khoa Khoa học Cơ bản: 6
+ Khoa Báo chí PT-TH: 10 + Khoa Cơng nghệ kỹ thuật PT-TH: 9
+ Khoa Tin học: 6 - Các phòng chức năng gồm:
+ Phòng Đào tạo: 4
+ Phòng Quản lý học sinh, sinh viên và Thanh tra giáo dục: 2 + Phòng Hành chính tổng hợp: 10
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: 3 + Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế: 0
- Trung tâm đào tạo nghề công nghệ cao: 6 - Các tổ chức khác: Hội đồng nhà trường, Hôi đồng khoa học nhà trường,
Hội đồng đào tạo. Tổ chức bộ máy nhà trường được thể hiện qua sơ đồ sau:
HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC HIỆU PHÓ
HỘI ĐỒNG KH NHÀ TRƯỜNG
CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
TRUNG TÂM
KHOA CƠ BẢN TT ĐT N
CNC KHOA CN KT
Đ T
KHOA B Á
O C
H Í
KHOA TIN HO C
P. CT HS-SV TT GD
P. ÑAØO TA O
P. HC TH P. KH TC
P. NC KH HT
Q T
CÔNG ĐOÀN
ĐOÀN TN
CHI BỘ
Quan hệ phối hợp
Quan hệ Chỉ huy -
chấp hành
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng PT-TH II

2.5. Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình II


2.5.1. Thực trạng về cơ cấu giảng viên 2.5.1.1. Thực trạng về số lượng giảng viên
Trên cơ sở tìm hiểu các văn bản, tài liệu liên quan đến các hoạt động của đội ngũ giảng viên trong nhà trường, áp dụng phương pháp phỏng vấn qua việc trao đổi
với các cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, kết hợp với việc phát phiếu điều tra để thu thập thông tin, chúng tơi phân tích các số liệu hiện trạng về tổng thể số lượng
và chất lượng, các biện pháp của hiệu trưởng đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên.
Chúng tôi đã phát 35 phiếu hỏi ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, thu lại được 29 phiếu; 250 phiếu hỏi ý kiến học sinh, sinh viên trong toàn trường,
thu lại được 250 phiếu.

a. Cơ cấu giảng viên so với cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy


Tính đến thời điểm chúng tôi khảo sát đội ngũ giảng viên, 122007, số lượng giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy là 3456 tổng số viên chức toàn trường.
- Giảng viên, giáo viên: 34 người, chiếm 60, 6 - Phục vụ giảng dạy: 22 người, chiếm 39, 3
Trong số 34 giảng viên có: - 26 giảng viên tham gia giảng dạy trực tiếp tại các khoa chuyên môn, chiếm
74, 3 - 8 người làm công tác quản lý giáo dục và cán bộ nghiệp vụ tại các phòng
ban, trung tâm, chiếm 25,7 . Như vậy, xét về cơ cấu giữa đội ngũ giảng viên và lực lượng phục vụ giảng
dạy, chúng tôi thấy đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy cao hơn, chiếm 23 trong tổng số viên chức toàn trường. Với một trường đào tạo cho ngành, duy nhất ở khu
vực phía Nam thì cơ cấu đội ngũ giảng viên và lực lượng phục vụ giảng dạy như vậy q ít, chưa tương xứng với tầm vóc của một Trường Cao đẳng. Chính vì đội
ngũ giảng viên mỏng, dù trong năm vừa qua được sự cho phép của Đài TNVN, nhà trường đã tuyển thêm được 12 giảng viên, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh cấp trên giao
hàng năm mới chỉ là 300 sinh viên hệ cao đẳng, 200 học sinh trung cấp. Qua khảo sát điều tra và thực tế yêu cầu đào tạo tại các địa phương, chúng tôi thấy rõ nhu cầu
đào tạo hệ cao đẳng, cũng như đại học là rất lớn. Trước mắt, đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên trình độ trung cấp của các địa phương cần được đào tạo gấp để lấp chỗ
trống. Vì vậy nhu cầu tăng cường đội ngũ giảng viên trong thời gian tới rất cấp bách để đáp ứng thực tế trên.

b. Cơ cấu giảng viên so với sinh viên


Tỉ lệ giữa số giảng viên sinh viên hiện nay là 139. Nếu chỉ tính số học sinh, sinh viên tuyển theo chỉ tiêu chính quy thì tỉ lệ đó là 120.
Thực tế số giảng viên được biên chế tại các khoa chuyên môn như đã thống kê ở trên là 26 người. Như vậy tỉ lệ giảng viên sinh viên thực tế là 151. Nếu tính
số học sinh, sinh viên theo chỉ tiêu chính quy là 1 26. Theo phó Vụ trưởng Vụ ĐH Sau ĐH Phan Mạnh Tiến, bình quân tỉ lệ của
giảng viên sinh viên hiện nay trong các trường công lập là 128,5. Ở các nước khác tỉ lệ này 115 hoặc 120 Dẫn theo ViệtNamNet: Đại học ngồi cơng lập: Phổ biến
cơm chấm cơm,ngày 3112007; Dân trí.com.vn- Giáo dục khuyến học: Giảng viên đại học: Vừa thiếu, vừa yếu, ngày 2112007 .
Trường Cao đẳng PT-TH II là một trường chuyên ngành, dạy nghề phục vụ ngành PT-TH. Chính vì vậy số tiết thực hành lý thuyết ở hệ cao đẳng thường chiếm
tỉ lệ trên 30, hệ trung cấp trên 40. Theo qui định về việc giảng dạy thực hành, giảng viên giảng dạy theo tổ, nhóm, từ 15 -20 học sinh, sinh viên. Số tiết thực dạy
tại mỗi lớp khi triển khai đào tạo gấp 3-4 lần so với thực tế quy định của mơn học. Với các lớp Báo chí PT-TH, sĩ số hiện nay từ 100-120 học sinh, sinh viên, việc
giảng dạy thực hành ngoài trường rất tốn thời gian và khó khăn trong việc liên hệ

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×