1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Thực trạng về qui trình tuyển dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


báo cáo Lãnh đạo Đài. Được sự cho phép, nhà trường công khai việc tuyển dụng trên các phượng tiện truyền thông như báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Đài Tiếng nói Việt
Nam… Hội đồng tuyển dụng được thành lập bao gồm: đại diện Lãnh đạo Đài TNVN thường là P.Tổng giám đốc phụ trách trường, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ-
Đào tạo, Ban Giám Hiệu, phụ trách cơng tác tổ chức trường chưa có trưởng phòng tổ chức, Phụ trách khoa chuyên môn. Đề thi do Ban Tổ chức Cán bộ Đài TNVN
soạn sẵn. Mổi thí sinh phải trải qua 3 vòng: - Phỏng vấn.
- Thi viết. - Giảng thử một bài tự chọn để kiểm tra năng lực sư phạm.
Trong kỳ thi tuyển năm 2004 có 12 thí sinh đăng ký, tuyển chọn được 6 giáo viên. Năm 2007 có 56 thí sinh đăng ký, tuyển chọn được 13 giảng viên và 2 cán bộ
đào tạo, tổ chức hưởng lương giảng viên 2 cán bộ này có học vị thạc sỹ Văn học và một người đang theo học cao học Kinh tế chính trị học. Thí sinh có học vị thạc sỹ
được ưu tiên tuyển chọn. Quy trình tuyển chọn giảng viên của nhà trường trong những đợt tuyển gần
đây, nhìn chung rất chặt chẽ, bảo đảm tính cơng khai, cơng bằng, chính xác. Thí sinh trúng tuyển đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy về mặt chuyên môn của các
khoa, bộ môn.

c. Thực trạng về sử dụng giảng viên


Trước năm 2006, khi trường chưa được nâng cấp, giáo viên sau khi trúng tuyển được phân về bộ phận chuyên môn quản lý. Khi chưa phân khoa, giáo viên
được phân về phòng Đào tạo. Sau khi các khoa được thành lâp, theo yêu cầu tuyển chọn, giáo viên chịu sự quản lý của khoa. Phần lớn giảng viên trong một vài năm
đầu thường đăng ký giảng dạy các môn cơ sở ngành, không ai dám đăng ký giảng dạy các môn chuyên ngành. Bởi lẽ, đối với giảng viên trình độ cử nhân, kể cả
những người có học vị thạc sỹ chưa từng đi sâu nghiên cứu các môn học này. Ở các
trường đại học, chuyên ngành PT-TH được giới thiệu đại cương. Chính vì vậy, với các kiến thức chung thu nhận được từ trường các trường đại học có chuyên ngành
gần, giáo viên, giảng viên được tuyển chọn phải có thời gian chuẩn bị tìm hiểu về lý thuyết học phần cùng các thiết bị máy móc chuyên dụng. Với các học phần cơ sở
ngành, thời gian chuẩn bị thường từ 6 tháng hoặc hơn. Sau thời gian này, giáo viên được phòng đào tạo bố trí thời khóa biểu giảng dạy thử một số tiết, chuẩn bị tâm lý
khi lên lớp. Đợt tuyển giảng viên tháng 42007, sau khi trường nâng cấp lên hệ cao
đẳng được thực hiện tương đối tốt. Các giảng viên được tuyển từ các Đài PT-TH đã phát huy được khả năng giảng dạy các môn chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu cần
thiết ở các học phần truyền hình. Đối với các giảng viên khác có ít nhất 6 tháng để chuẩn bị bài trước khi lên bục giảng. Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, giảng viên mới
tuyển được khoa phân công học phần đảm nhận, nghiên cứu đề cương học phần và trình bày bài giảng, phương pháp giảng học phần đó trước Ban giám hiệu và phụ
trách khoa. Sau khi được góp ý chỉnh sửa, giảng viên tự tin lên lớp với định mức số tiết tập sự theo quy định.
Nhìn chung thực trạng về sử dụng giảng viên sau khi tuyển dụng của nhà trường mới dừng lại ở mức độ tạm lấp khoảng trống về số học trình, số tiết cần
giảng dạy trong nhà trường. Với số tiết đứng lớp trong năm đầu bằng 50 so với giảng viên chính thức, cùng với định mức giờ chuẩn thấp, một số giảng viên chưa
sử dụng hết quỹ thời gian đầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học. Nhà trường cần giúp giảng viên nắm rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của người giảng viên được quy
định trong điều lệ trường cao đẳng, cũng như điều lệ Trường Cao đẳng PT-TH II được Tổng giám đốc Đài TNVN ký phê duyệt ngày 13 tháng 11 năm 2006.
x x x

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×