1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Thực trạng về sử dụng giảng viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


trường đại học, chuyên ngành PT-TH được giới thiệu đại cương. Chính vì vậy, với các kiến thức chung thu nhận được từ trường các trường đại học có chuyên ngành
gần, giáo viên, giảng viên được tuyển chọn phải có thời gian chuẩn bị tìm hiểu về lý thuyết học phần cùng các thiết bị máy móc chuyên dụng. Với các học phần cơ sở
ngành, thời gian chuẩn bị thường từ 6 tháng hoặc hơn. Sau thời gian này, giáo viên được phòng đào tạo bố trí thời khóa biểu giảng dạy thử một số tiết, chuẩn bị tâm lý
khi lên lớp. Đợt tuyển giảng viên tháng 42007, sau khi trường nâng cấp lên hệ cao
đẳng được thực hiện tương đối tốt. Các giảng viên được tuyển từ các Đài PT-TH đã phát huy được khả năng giảng dạy các môn chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu cần
thiết ở các học phần truyền hình. Đối với các giảng viên khác có ít nhất 6 tháng để chuẩn bị bài trước khi lên bục giảng. Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, giảng viên mới
tuyển được khoa phân công học phần đảm nhận, nghiên cứu đề cương học phần và trình bày bài giảng, phương pháp giảng học phần đó trước Ban giám hiệu và phụ
trách khoa. Sau khi được góp ý chỉnh sửa, giảng viên tự tin lên lớp với định mức số tiết tập sự theo quy định.
Nhìn chung thực trạng về sử dụng giảng viên sau khi tuyển dụng của nhà trường mới dừng lại ở mức độ tạm lấp khoảng trống về số học trình, số tiết cần
giảng dạy trong nhà trường. Với số tiết đứng lớp trong năm đầu bằng 50 so với giảng viên chính thức, cùng với định mức giờ chuẩn thấp, một số giảng viên chưa
sử dụng hết quỹ thời gian đầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học. Nhà trường cần giúp giảng viên nắm rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của người giảng viên được quy
định trong điều lệ trường cao đẳng, cũng như điều lệ Trường Cao đẳng PT-TH II được Tổng giám đốc Đài TNVN ký phê duyệt ngày 13 tháng 11 năm 2006.
x x x
Kết quả đánh giá nói chung của công tác tuyển dụng và sử dụng giảng viên được chúng tơi thăm dò trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được cụ thể trong
bảng 2.5: Giảng viên
Học viên Thực hiện những công việc
dưới đây trong quản lý giáo viên
TB ĐLTC TB ĐLTC F P
Công tác tuyển giáo viên
1 Cơ chế tuyển giáo viên
3,79 0,72 2,95 1,75 246,67 0,00 2 Chất lượng giáo viên được
tuyển 3,45 0,91 2,88 1,69 36,49 0,00
3 Sử dụng điều động giáo viên 3,31 0,89 2,70 1,67 171,86 0,00
4 Quản lý lao động của giáo viên
3,38 0,67 2,55 1,76 20,94 0,00
Bảng 2.5: Đánh giá về công tác tuyển dụng và sử dụng giảng viên
Qua bảng 2.5: Đánh giá về công tác tuyển dụng và sử dụng giảng viên, chúng tôi nhận thấy:
- Nhận xét của khối cán bộ quản lý, giảng viên và khối học sinh, sinh viên có sự lệch nhau về sự đánh giá khá lớn. Trung bình của 4 nội dung phiếu hỏi được thể
hiện trong bảng, thì: + Khối CB, GV đánh giá theo mức từ trung bình khá đến khá.
+ Khối học sinh, sinh viên đánh giá dưới mức trung bình.
- Sự đánh giá của HSSV về tuyển dụng giảng viên ở mức độ chưa tốt khiến lực lượng giảng viên được tuyển trong thời gian gần đây cần phải thể hiện
năng lực của bản thân nhiều hơn nữa, góp phần làm sáng tỏ quy trình tuyển dụng cơng khai, dân chủ và chính xác của lãnh đạo trường.
2.6.2.2. Thực trạng về công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên Công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên của Hiệu trưởng là công việc tiếp
nối của quá trình thu hút nguồn lực xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đào tạo theo định hướng chuyên môn giảng dạy. Trong mục 2.5 chúng tôi đã phân
tích thực trạng đội ngũ giảng viên của nhà trường về năng lực sư phạm và chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học; phần trên, mục: 2.6.2.1, chúng tôi phân tích
cơng tác tuyển chọn giảng viên. Qua sự phân tích này, chúng tơi đã nêu lên vấn đề: Hiện tại trong nước chưa có trường đại học PT-TH; cơng tác tuyển chọn giảng viên
thu hút cán bộ được đào tạo từ nhiều trường có chuyên ngành gần với chuyên ngành PT-TH. Vì vậy cơng tác đào tạo và bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ của giảng
viên Trường Cao đẳng PT-TH II là hết sức quan trọng, cần được định hướng và có kế hoạch trong từng giai đoạn.

a. Các hình thức đào tạo.


- Đào tạo ngắn hạn: Trong những năm vừa qua, các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường được tổ chức chủ yếu ở trong nước, có sự giúp đỡ của Ban
Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Đào tạo Đài TNVN. Là trường trực thuộc Đài TNVN quản lý, cho nên các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phát thanh do các
tổ chức SIDA Thụy Điển, AIDB Viện phát triển phát thanh châu Á- Thái bình dương, DW Đài phát thanh quốc gia Đức tổ chức, nhà trường đều được cử cán bộ
tham dự. Các lớp học này thường được tổ chức luân phiên tại các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được đăng cai nhiều hơn. Các lớp
học tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh thường đặt tại cơ sở của nhà trường, do vậy việc cử cán bộ, giảng viên theo học thường được ưu tiên, trung bình từ 2-3 người. Thời
gian mỗi lớp từ 1-2 tuần. Về công tác đào tạo ở nước ngồi, nhà trường có cử cán
bộ tham dự các lớp học do các tổ chức trên mở tại Malaixia, Cộng hòa liên bang Đức với số lượng hạn chế.
- Đào tạo dài hạn: Nâng cao trình độ của giảng viên đạt chỉ tiêu qui định về
học vị, học hàm là một vấn đề bức xúc của lãnh đạo nhà trường. Trước năm 2006, số lượng giảng viên của nhà trường có 22 người, trong đó có 5 thạc sỹ. Nhà trường
đã yêu cầu giảng viên theo học các lớp nâng cao trình độ như: dự thi cao học chính quy, học thêm văn bằng hai báo chí, điện tử, ngoại ngữ. Tính đến nay, số lượng
thạc sỹ và số đang theo học cao học có tăng lên, nhưng so với yêu cầu phát triển nhà trường cần khuyến khích giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn, đúng
chuyên ngành yêu cầu của nhà trường, nhất là cần đào tạo, bồi dưỡng trình độ tiến sỹ.

b. Nội dung đào tạo


Tùy từng thời kỳ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên có những yêu cầu nội dung phù hợp theo yêu cầu của công tác chuyên môn và tổ chức cán bộ.
Những nội dung đào tạo, bồi dưỡng được triển khai là: - Bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn: Kỹ năng sư phạm, chun mơn phát
thanh, truyền hình. - Theo học chương trình cao học, hoặc đại học bằng hai.
- Dự các lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh. - Quản lý nhà nước.
Trong những năm gần đây, kể từ năm 2006, nội dung và số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên được triển khai gồm:
- Quản lý mạng do WD tổ chức tại Đức. Thời gian 1 tháng. - Nghiệp vụ quản lý phát thanh do AIDB tổ chức tại khu vực phía Nam.Thời
gian 2 tuần.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×