1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Các hình thức đào tạo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


bộ tham dự các lớp học do các tổ chức trên mở tại Malaixia, Cộng hòa liên bang Đức với số lượng hạn chế.
- Đào tạo dài hạn: Nâng cao trình độ của giảng viên đạt chỉ tiêu qui định về
học vị, học hàm là một vấn đề bức xúc của lãnh đạo nhà trường. Trước năm 2006, số lượng giảng viên của nhà trường có 22 người, trong đó có 5 thạc sỹ. Nhà trường
đã yêu cầu giảng viên theo học các lớp nâng cao trình độ như: dự thi cao học chính quy, học thêm văn bằng hai báo chí, điện tử, ngoại ngữ. Tính đến nay, số lượng
thạc sỹ và số đang theo học cao học có tăng lên, nhưng so với yêu cầu phát triển nhà trường cần khuyến khích giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn, đúng
chuyên ngành yêu cầu của nhà trường, nhất là cần đào tạo, bồi dưỡng trình độ tiến sỹ.

b. Nội dung đào tạo


Tùy từng thời kỳ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên có những yêu cầu nội dung phù hợp theo yêu cầu của công tác chuyên môn và tổ chức cán bộ.
Những nội dung đào tạo, bồi dưỡng được triển khai là: - Bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn: Kỹ năng sư phạm, chun mơn phát
thanh, truyền hình. - Theo học chương trình cao học, hoặc đại học bằng hai.
- Dự các lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh. - Quản lý nhà nước.
Trong những năm gần đây, kể từ năm 2006, nội dung và số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên được triển khai gồm:
- Quản lý mạng do WD tổ chức tại Đức. Thời gian 1 tháng. - Nghiệp vụ quản lý phát thanh do AIDB tổ chức tại khu vực phía Nam.Thời
gian 2 tuần.
- Bồi dưỡng cơng tác biên tập tin, bài phát thanh do WD tổ chức tại khu vực miền Trung. Thời gian 2 tuần.
- Bồi dưỡng công tác giảng dạy phát thanh do Đài TNVN tổ chức tại Trường Cao đẳng PT-TH I Phủ Lý- Hà Nam. Thời gian 2 tuần.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ phát thanh tại: cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam Tại TP.Hồ Chí Minh, Trường
Cao đẳng PT-TH II.

c. Kinh phí


Kinh phí đào tạo được lấy từ trong ngân sách do Đài TNVN phân bổ và một phần ngân sách sự nghiệp có thu. Do quy mơ đào tạo của trường còn khiêm tốn, nên
mức kinh phí được cấp nói chung còn ít. Năm 2008 kinh phí được cấp và tự thu là 3 tỉ đồng VN. Kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2007 chi gần 20
triệu, so với năm 2005 mức cao nhất là 50 triệu Nguồn: Phòng Kế hoạch -Tài chính.
Theo nhận xét của chúng tơi: - Mức kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cho tổng số 34 giảng viên trong năm
qua phản ánh mức độ đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. - Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thông qua các lớp ngắn
hạn, chủ yếu do Trung tâm đào tạo phát thanh của Đài TNVN tổ chức. Nhà trường chỉ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên vào thời gian hè, với quỹ thời
gian rất hạn hẹp. Do những điều bất lợi trong công tác tuyển sinh tạo ra độ vênh của lịch đào tạo, nhiều khi phải kéo dài hết tháng 7 hàng năm, vì vậy cơng tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên chỉ thực hiện trong tháng 8. Thời gian này nhiều khi giảng viên được huy động làm công tác tuyển sinh, xét tuyển, chấm
thi rất khó tập trung được đầy đủ. Những năm trước đây công tác bồi dưỡng hè do bộ môn đề xuất mời các chuyên gia đến trao đổi nghiệp vụ. Hai năm trở lại đây, Đài
TNVN, Lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp lên kế họach đào tạo, bồi dưỡng cho giảng

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×