1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Chuyên môn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


cương, rất sơ lược. Giảng viên giảng dạy chuyên sâu về PT-TH ở 3 chun ngành: Báo chí PT-TH, Cơng nghệ kỹ thuật điện tử PT-TH, Công nghệ tin học PT-TH cần
phải có q trình được đạo tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu, mục tiêu từng giai đoạn và quá trình tự đào tạo hồn thiện kiến thức của bản thân mỗi giảng viên.
Hiệu trưởng cần quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch cũng như các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Trong điều kiện cụ thể, nhà
trường nên xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi làm nòng cốt để tổ chức, quản lý và hướng dẫn công tác tự đào tạo, tự bồi dưỡng, đồng thời tăng cường sự phối hợp
giữa các khoa về việc phân công giảng dạy các học trình như tin học, kỹ thuật làm chương trình phát thanh, kỹ thuật làm chương trình truyền hình, làm chương trình
phát thanh trên máy vi tính dựa trên phần mềm FastEdit, CoolEdit cũng như các học trình thuộc chương trình đào tạo chung: chính trị, ngoại ngữ … Thông qua sự phối
hợp này đảm bảo kế hoạch phân công giảng dạy và từng bước chuyển giao chuyên môn, kỹ năng làm chương trình cho giảng viên khoa báo chí cũng như các giảng
viên của các bộ phận khác. Hiện tại, trong sơ đồ tổ chức của nhà trường có Trung tâm đào tạo nghề
cơng nghệ cao. Nhiệm vụ của Trung tâm này ngoài chức năng quản lý các trang thiết bị thực tập, các phương tiện dạy thực hành, thực tập của trường có nhiệm vụ
mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn. Đối với các lớp đào tạo nghề và bồi dưỡng do giảng viên thỉnh giảng đứng lớp đào tạo các nghành
nghề liên quan đến chuyên ngành PT-TH như: Đạo diễn, Viết kịch bản, Quảng cáo, Dẫn chương trình, DJ, Phát thanh viên vv…, Hiệu trưởng nên cắt cử các giảng viên
trong trường học tập, đào tạo họ trở thành những người có thể chuyên sâu về vấn đề đó, chí ít cũng góp phần hỗ trợ họ giảng dạy các học phần có liên quan gần gũi
trong chương trình đào tạo của nhà trường. Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trong thời gian tới đây đòi hỏi yêu
cầu chất lượng ngày một cao hơn. Các hình thức đào tạo ngắn hạn nên phát huy và sắp xếp trong thời gian hè với nội dung thiết thực, tránh ơm đồm hoặc hình thức.
Rút kinh nghiệm đợt bồi dưỡng hè năm 2007, thời gian hạn chế, nội dung đưa vào quá nhiều, giảng viên phụ trách công tác bồi dưỡng truyền đạt không hết vấn đề,
cho nên, người nghe chỉ cố gắng nắm bắt lý thuyết, thiếu thực hành, nhìn chung kết quả khơng cao. Ngồi chương trình do nhà trường xây dựng, các chương trình ngắn
hạn do Đài TNVN tổ chức, có sự phối hợp với các tổ chức quốc tế khác, nếu có, cần tranh thủ tối đa số lượng giảng viên tham dự. Kinh nghiệm cho thấy, các lớp do các
chuyên gia giảng dạy có tác dụng rất tốt về bồi dưỡng kiến thức và khả năng ứng dụng thực tế, cũng như về kỹ năng sư phạm giảng dạy.
Về cơng tác đào tạo dài hạn, hiệu trưởng có kế hoạch đưa các giảng viên đào tạo trình độ tiến sỹ. Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, nhà trường phải có ít nhất 5
giảng viên trình độ tiến sỹ. Tuy nhiên, để chuẩn bị thành lập Học viện PT-TH thì yêu cầu này phải được nâng lên tối thiểu theo chuẩn của Bộ GD-ĐT quy định là
25. Thực tế trên đặt ra cho Hiệu trưởng phải động viên giảng viên trong khoa có trách nhiệm nâng cao học tập chuyên mơn, đạt chuẩn về học vị. Với số giảng viên
có học vị thạc sỹ cần tạo cho họ có điều kiện thi tuyển nghiên cứu sinh. Và, với số giảng viên chưa có bằng thạc sỹ phải có trách nhiệm nâng cao chuyên môn, thi
tuyển cao học. Hiện tại số giảng viên có học vị thạc sỹ giữa các khoa có tỷ lệ đạt được khơng đồng đều, trong đó, khoa Công nghệ kỹ thuật điện tử cần được quan
tâm, khuyến khích nhiều hơn để giảng viên tự giác tham gia thi, tuyển cao học. Đào tạo, bồi dưỡng về mặt chuyên môn phải gắn với thực tế giảng dạy. Trên
tinh thần của các văn bản do Luật giáo dục và Điều lệ trường cao đẳng quy định, công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của người giảng viên. Các đề tài nghiên
cứu khoa học thường gắn với chuyên môn của giảng viên theo cấp trường, cao hơn là cấp Đài tương đương cấp Bộ. Khơng gì thực tế và tốt hơn trong công tác đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn bằng việc gắn công tác nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy. Vấn đề này thực ra khơng có gì mới lạ. Quan tâm, nắm vững công
tác nghiên cứu khoa học tại các đơn vị khoa là hình thức Hiệu trưởng giúp cho giảng viên được trực tiếp tham gia vào sinh hoạt học thuật, tự nghiên cứu nâng cao
trình độ. Về phương diện tổ chức, Hiệu trưởng cần tăng cường tổ chức thật tốt các
hoạt động tại cơ sở như sinh hoạt tổ chuyên mơn, hội thảo, hội nghị, tạo cho giảng viên có nhiều cơ hội trao đổi kiến thức chuyên môn, học thuật.

c. Trình độ sư phạm và ngoại ngữ


Trong phần thực trạng, chúng tơi đã phân tích:
- Trình độ sư phạm: Trong tổng số 34 giảng viên hiện có tại trường có 17 người chưa qua đào tạo bồi dưỡng giảng dạy đại học.
- Trình độ ngoại ngữ: Số giảng viên sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh để giao tiếp được rất ít khiến việc cử giảng viên tham gia các lớp do chuyên gia nước ngoài
giảng dạy trực tiếp rất khó khăn, kể cả việc giảng viên ngại tham gia thi tuyển học cao học, nghiên cứu sinh ở trong nước cũng như ngồi nước.
Nhà trường phải có biện pháp kịp thời nâng cao trình độ sư phạm và ngoại ngữ của giảng viên qua các hình thức sau:
- Về trình độ sư phạm: Thực hiện quyết định của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân số 612007QĐ-BGDĐT, ngày
16102007, nhà trường cần liên hệ với Trường Đại học sư phạm, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ TP. HCM tạo điều kiện cho giảng viên được tham gia các lớp
học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về phương pháp giảng dạy đại học. - Về trình độ ngoại ngữ:
+ Mở các lớp bồi dưỡng ngay tại trong trường giao cơng đồn quản lý, trên cơ sở phân loại và điều tra yêu cầu của đoàn viên cơng đồn. Kinh phí lớp học
này một phần do người học đóng góp, một phần trích quỹ cơng đồn. Giảng viên giảng dạy do tổ ngoại ngữ đảm nhận. Thời gian học tập theo u cầu của số đơng,
có thể từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuần lễ 3 buổi. Chương trình, giáo trình giảng dạy do Hiệu trưởng duyệt.
+ Động viên giảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng tại các trung tâm ngoại ngữ, có sự hỗ trợ một phần kinh phí của nhà trường. Mỗi cá nhân đi học đều
phải có sự cam kết về thời gian học, trình độ bồi dưỡng với Hiệu trưởng, và đơn vị khoa công tác.
+ Ưu tiên cử các giảng viên có trình độ ngoại ngữ tham gia học tập bồi dưỡng chun mơn ở nước ngồi khi có điều kiện.
3.2.4.2. Kiểm tra thường xuyên định kỳ hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên
Trong các hoạt động quản lý của Hiệu trưởng, việc đề ra các kế hoạch trong
công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên gắn liền với công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ. Thông
qua công tác kiểm tra này, Hiệu trưởng đánh giá được chất lượng giảng dạy, phân loại được giảng viên, nắm được tiến độ, kịp thời chỉ đạo công việc đạt hiệu quả cao
nhất.

3.2.5. Tạo môi trường xã hội thăng tiến cho giảng viên


Mơi trường xã hội là tồn thể hồn cảnh xã hội phong tục, tín ngưỡng, sinh hoạt, văn hóa, nghề nghiệp, gia đình… chung quanh con người, có ảnh hưởng đến
đời sống và sự phát triển của con người Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học xã hội 1977.
Giảng viên được đào tạo để đứng lớp “là một nghề đặc biệt trong những nghề đặc biệt” Phạm Văn Đồng. Trong nhà trường, mơi trường xã hội giúp giảng
viên có điều kiện thăng tiến trong nghề nghiệp thường thể hiện ở những những vấn đề chính sau:
- Chăm lo đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên. - Thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ, lương thưởng, xét các danh hiệu
của nhà nước quy định. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×