1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

IV. Củng cố (5’): Hệ thống kiến thức chương IV

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.72 KB, 16 trang )


Tiết 52

Bài tập và thực hành 11

BẢO MẬT DỮ LIỆU

I. Mục tiêu:

- Học sinh hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL

- Học sinh biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL.

- Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

- Máy vi tính, máy chiếu để giới thiệu bài và ví dụ

- Bảng dữ liệu

Mat_hang

Khách hàng

Đ (K6)

Thủ kho

Đ (K6)

Kế toán

Đ

Quản lí

Đ, B, S, X

II. Hoạt động dạy –họcKhach_hang

K

Đ

Đ

Đ, B, S, XCong_ty

K

Đ

Đ

Đ, B, S, XPhieu_nhap

K

Đ

Đ, B, S, X

ĐPhieu_xuat

K

Đ

Đ, B, S, X

ĐHoạt động 1: Thực hiện bài tập 1

a. Mục tiêu:

- Học sinh biết chức năng của từng đối tượng trong chương trình

b. Nội dung: Bài 1 – sgk tr.105

c. Các bước tiến hành

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Giới thiệu nội dung và yêu cầu của bài - Theo doi nội dung để định hướng

thực hành.nhiệm vụ.- Chia lớp thành 4 nhóm trên, phân mỗi - Thảo luận theo nhóm để đưa ra chức

nhóm đóng vai một đối tượng, yêu cầu học năng của mỗi đối tượng trong chương

sinh trong các nhóm thảo luận để xác định trình

các quyền của nhóm mình khi truy cập đến + Khách hàng

cơ sở dữ liệu.+ Thủ khoHoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Gọi HS đại diện nhóm nêu ra trước lớp và + Kế toán

giải thích lí do lựa chọn.+ Quản lí- Giới thiệu bảng chức năng đã điền sẵn

các quyền.

- Yêu cầu HS các nhóm thảo luận để xác - Thảo luận để phân quyền cho từng đối

định bảng phân quyền nêu trong đề bài đã tượng trên các bảng dữ liệu.

phù hợp chưa? điểm nào phù hợp, điểm

nào chưa? giải thích? đề nghị sửa đổi?- Điền lên bảng và giải thích lí do- Yêu cầu học sinh đại diện nhóm lên bảng

điền, gọi thành viên trongnhóm giải thích - Phản biện và bổ sung

vì sao lại chọn quyền đó.

- Yêu cầu học sinh các nhóm khác bổ sung.

- Định hướng để học sinh đi đến thống

nhất.Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 2

a) Mục tiêu:

- Học sinh biết các quyền mà mỗi đối tượng sử dụng chương trình sẽ được cấp

b) Nội dung :

- Giả sử chương trình có các chức năng để:

+ Khách hàng được biết tên, số lượng và một số thông tin về mặt hàng

+ Thủ kho biết được tình hình nhập, xuất và tồn kho

+ Kế toán biết được tình hình thu chi

+ Người quản lí biết được mọi thông tin

+ Bảo mật cơ sở dữ liệu

- Nếu chức năng bảo mật CSDL được thực hiện bằng bảng phân quyền thì từng đối

tượng trên được trao những quyền gì?c) Các bước tiến hành:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Giới thiệu nội dung và yêu cầu của bài - Theo doi nội dung để định hướng

thực hành.nhiệm vụ.- Vẫn dùng 4 nhóm trên, phân mỗi nhóm - Thảo luận theo nhóm để đưa ra các

đóng vai một đối tượng, yêu cầu học sinh quyền.

trong các nhóm thảo luận để xác định các + Khách hàng: chỉ đọc

quyền của nhóm mình khi truy cập đến cơ + Thủ kho: Chỉ đọc

sở dữ liệu.+ Kế toán: chỉ đọc- Gọi HS đại diện nhóm nêu ra trước lớp và + Quản lí: đọc, bổ sung, sửa, xoá

giải thích lí do lựa chọn.

- Giới thiệu bảng phân quyền đã điền sẵn - Quan sát bảng phân quyền của giáo

các quyền.viên.- Yêu cầu HS các nhóm thảo luận để xác

định bảng phân quyền nêu trong đề bài đã - Thảo luận để phân quyền cho từng đối

phù hợp chưa? điểm nào phù hợp, điểm tượng trên các bảng dữ liệu.

nào chưa? giải thích? đề nghị sửa đổi?

- Yêu cầu học sinh đại diện nhóm lên bảng - Điền lên bảng và giải thích lí do

điền, gọi thành viên trongnhóm giải thích

vì sao lại chọn quyền đó.- Phản biện và bổ sung- Yêu cầu học sinh các nhóm khác bổ sung.

- Định hướng để học sinh đi đến thống

nhất.

III. Củng cố:

- Làm bài tập SGK 12 trang 109

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG:Tiết 53

Bài tập và thực hành 11

BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Hi

2. Kỹ năng

- Xác định được khoá chính với các bài toán đơn giản.

II. Phương tiện, chuẩn bị

1. Phương tiện:

- Sử dụng một số ví dụ có sẵn và sgk, sbt

- Sử dụng máy chiếu Projector và phòng máy tính thực hành

2. Chuẩn bị:

- GV: chuẩn bị ví dụ và bài tập, giáo án

- HS: Kiến thức đã học, sgk và sbt

III. Nội dung

TG

Nội dung

5’

- Yêu cầu HS nghiên cứuHoạt động của GV – HSbài tập 2 và bài 3 sgk

+ Tìm hiểu và trả lời bài 2

– sgk tr.105

+ Tìm hiểu và trả lời bài 3

– sgk tr.106

30’

5’- HS nghiên cứu câu hỏi bài tập và trả lời

- GV kết luận và bổ sungIV. Củng cố (5’): Củng cố kiếm thức chương IVXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×