1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Bài tập về cách tạo ra dòng điện xoay chiều:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 159 trang )


Trang 33

II. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG.


Chủ đề 1: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH MẠCH R, L, C MẮC NỐI TIẾP
1. Dạng 1: CÁCH TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1.1.
Phương pháp giải chung:
Thông thường bài tập thuộc dạng này yêu cầu ta tính từ thơng, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây quay trong từ trường. Ta sử dụng các cơng
thức sau để giải: - Tần số góc:
2
o
n
ω π
=
đơ
n v

: rads - T

n s

c

a su

t
đ
i

n
độ
ng c

m

ng trong khung b

ng t

n s

quay c

a khung: 2
o
f n
ω π
= =
Đơ
n v

: Hz V

i n
o
: s

vòng quay trong m

i giây - Chu k

quay c

a khung dây:
1 1
2
o
T f
n π
ω =
= =
đơn vị: s - Biểu thức từ thông:
cos
o
t ω
ϕ Φ = Φ
+
, với
o
NBS Φ =
- Biểu thức suất điện động:
sin
o
e E
t
ω ϕ
=
= −Φ +
, V

i
, B n
ϕ
=
uur uur
lúc t = 0 Hay
cos
o
o
e E
t
ω ϕ
= +
, v

i
o
E NBS
ω
= đơ
n v

: V - V
ẽ đồ
th

:
Đườ
ng sin: • có chu kì 2
T
π ω
= • có biên
độ
E
o
.

1.2. Bài tập về cách tạo ra dòng điện xoay chiều:


Bài 1:
M

t khung dây có di

n tích S = 60cm
2
quay
đề
u v

i v

n t

c 20 vòng trong m

t giây. Khung
đặ
t trong t

tr
ườ
ng
đề
u B = 2.10
-2
T. Tr

c quay c

a khung vng góc v

i các
đườ
ng c

m

ng t

, lúc t = 0 pháp tuy
ế
n khung dây
n r
có h
ướ
ng c

a
B ur
. a. Vi
ế
t bi

u th

c t

thơng xuyên qua khung dây. b. Vi
ế
t bi

u th

c su

t
đ
i

n
độ
ng c

m

ng xu

t hi

n trong khung dây.
Bài 2
: M

t khung dây d

n g

m N = 100 vòng qu

n n

i ti
ế
p, di

n tích m

i vòng dây là S = 60cm
2
. Khung dây quay
đề
u v

i t

n s

20 vòngs, trong m

t t

tr
ườ
ng
đề
u có c

m

ng t

B = 2.10
-2
T. Tr

c quay c

a khung vng góc v

i B
uur
. a. L

p bi

u th

c c

a su

t
đ
i

n
độ
ng c

m

ng t

c th

i. b. V
ẽ đồ
th

bi

u di

n su

t
đ
i

n
độ
ng c

m

ng t

c th

i theo th

i gian.
Bài 3
: M

t khung dây d

n có N = 100 vòng dây qu

n n

i ti
ế
p, m

i vòng có di

n tích S = 50cm
2
. Khung dây
đượ
c
đặ
t trong t

tr
ườ
ng
đề
u B = 0,5T. Lúc t = 0,
Trang 34 vect
ơ
pháp tuy
ế
n c

a khung dây h

p v

i B
uur
góc 3
π ϕ
= . Cho khung dây quay
đề
u quanh tr

c ∆ tr

c ∆
đ
i qua tâm và song song v

i m

t c

nh c

a khung vng góc v

i B
uur
v

i t

n s

20 vòngs. Ch

ng t

r

ng trong khung xu

t hi

n su

t
đ
i

n
độ
ng c

m

ng e và tìm bi

u th

c c

a e theo t.
Bài 4
: Khung dây g

m N = 250 vòng quay
đề
u trong t

tr
ườ
ng
đề
u có c

m

ng t

B = 2.10
-2
T. Vect
ơ
c

m

ng t

B
uur
vng góc v

i tr

c quay c

a khung. Di

n tích c

a m

i vòng dây là S = 400cm
2
. Biên
độ
c

a su

t
đ
i

n
độ
ng c

m

ng trong khung là
4
o
E
π
= V
12,56 ≈
V. Ch
ọ n gốc thời gian t = 0 lúc pháp tuyến của khung song song và cùng
chiều với
B ur
. a. Viết biểu thức của suất điện động cảm ứng e theo t.
b. Xác định giá trị của suất điện động cảm ứng ở thời điểm 1
40
t
= s.
c. Xác định thời điểm suất điện động cảm ứng có giá trị 6,28
2
o
E e
= =
V.
Bài 5:
Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên I cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. Chiều dài của dây là l = 1m.
a. Kéo C ra khỏi vị trí cân bằng góc 0,1
o
α = rad rồi buông cho C dao động
tự do. Lập biểu thức tính góc α hợp bởi dây treo và phương thẳng đứng theo thời gian t.
b. Con lắc dao động trong từ trường đều có
B
uur
vng góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B = 0,5T, chứng tỏ giữa I và C có một hiệu điện thế
u. Lập biểu thức của u theo thời gian t.

1.3. Hướng dẫn giải và giải:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (159 trang)

×