1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Phương pháp giải chung Bài tập về công suất của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: Bài 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 159 trang )


Trang 69 U
R
= U
MB
cos
ϕ
MB
100cos 50
3
π =
V tan
50tan 50 3
3
L R
MB
U U
π ϕ
= =
=
V Vì u
MB
và u
AN
vng pha nhau nên 2
6
MB AN
AN
π π
ϕ ϕ
ϕ −
=

= −
rad tan
.tan 1
MB AN
ϕ ϕ

= −
. 1
L C
R R
U U
U U


= −
2 2
50 50
50 3 3
R C
L
U U
U

= =
=
V
Ta có: 50
100 2
100 cos
3 3
cos 6
R AN
oAN AN
U U
U π
ϕ =
= =

=
 

 
 
V
V

y bi

u th

c 2
100 cos 100
3 6
AN
u t
π π
 
= −
 
 
V. H

s

cơng su

t tồn m

ch:
2 2
2 2
50 3
cos 7
50 50
50 3 3
R R
R L
C
R U
U Z
U U
U U
ϕ
= =
= =
= +
− 
 +
− 
 

5 . Dạng 5: CÔNG SUẤT CỦA ĐOẠN MẠCH R, L, C MẮC NỐI TIẾP

5.1. Phương pháp giải chung


: Công th

c:
2
cos P
UI RI
ϕ
= =
, v

i cos R
Z
ϕ
= Công su

t c

c
đạ
i P
max
khi U không
đổ
i:
2 2
2 2
L C
RU P
RI R
Z Z
= =
+ −
♦ R không đổi ; L, hoặc C, hoặc f thay đổi:
P đạt giá trị lớn nhất P
max
khi mẫu số đạt giá trị nhỏ nhất. Điều này xảy ra khi trong mạch có cộng hưởng điện Z
L
= Z
C
:
max
P ⇔
L C
Z Z
= ⇒
2 max
U P
R =

R thay
đổ
i ; L, C, và f không thay
đổ
i
:
O
L
U uur
MB
U uuuur
MN
U uuuur
R
U uur
AN
U uuuur
C
U uur
I r
MB
ϕ
MN
ϕ
Trang 70
2 2
L C
U P
Z Z
R R
= −
+
P
max

2 L
C
Z Z
R R
 
− +
 
 
 
min Dùng bất đẳng thức Cô-si, áp dụng cho hai số không âm:
2 2
2
L C
L C
Z Z
R Z
Z R
− +
≥ −
Nên
2 L
C
Z Z
R R
 
− +
 
 
 
min ⇔
2 L
C
Z Z
R R
− =
L C
R Z
Z ⇒
= −

2 max
2 U
P R
= Kh

o sát s

thay
đổ
i c

a P: −
L

y
đạ
o hàm c

a P theo
đạ
i l
ượ
ng thay
đổ
i. −
L

p b

ng bi
ế
n thiên. −
V
ẽ đồ
th

.

5.2. Bài tập về công suất của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: Bài 1


Đ iện áp hai đầu một đoạn mạch là
120 2 cos 100 4
u t
π π
 
= −
 
 
V, và c
ườ
ng
độ
dòng
đ
i

n qua m

ch là 3 2 cos 100
12 i
t
π π
 
= +
 
 
A. Tính cơng su

t
đ
o

n m

ch.
Bài 2
Cho m

ch
đ
i

n nh
ư
hình v

. Cu

n dây thu

n c

m, có L = 0,159H. T
ụ đ
i

n có
đ
i

n dung
4
10 C
π

= F. Điện trở R = 50Ω. Điện áp
hai đầu đoạn mạch có biểu thức
100 2 cos 2
AB
u ft
π
=
V
. T

n s

dòng
đ
i

n thay
đổ
i. Tìm f
để
cơng su

t c

a m

ch
đạ
t c

c
đạ
i và tính giá tr

c

c
đạ
i
đ
ó.
Bài 3
Cho m

ch nh
ư
trên hình v

c

a bài 2. T
ụ đ
i

n có
đ
i

n dung
4
10 C
π

= F.
Đ
i

n tr

R = 100Ω.
Đ
i

n áp hai
đầ
u
đ
o

n m

ch có bi

u th

c
Trang 71
2 cos100 u
U t
π =
V. Cuộn dây có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L = L
o
thì cơng suất của mạch cực đại và bằng 484W. a. Hãy tính L
o
và U. b. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch.
Bài 4:
Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp R, L, C. Cuộn dây có 1
L π
= H, tụ điện
có điện dung C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 200cos100
u t
π =
V. Biết rằng khi C = 0,159.10
-4
F thì cường độ dòng điện i trong mạch nhanh pha hơn điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch một góc
4 π
.
a. Tìm biểu thức giá trị tức thời của i. b. Tìm cơng suất P trong mạch. Khi cho điện dung C tăng dần thì cơng suất
P thay đổi thế nào? Bài 5:
Cho mạch điện như hình. Điện áp
80cos100
AB
u t
π
= V, r = 15Ω,
1 5
L
π
= H.
a.
Đ
i

u ch

nh giá tr

c

a bi
ế
n tr

sao cho dòng
đ
i

n hi

u d

ng trong m

ch là 2A. Tính giá tr

c

a bi
ế
n tr


đ
i

n áp hi

u d

ng gi

a hai
đầ
u cu

n dây. b.
Đ
i

u ch

nh bi
ế
n tr

R: - Tính R cho cơng su

t tiêu th

trên m

ch c

c
đạ
i. Tính P
max
. - Tính R cho cơng su

t tiêu th

trên R c

c
đạ
i. Tính P
Rmax
.

5.3. Hướng dẫn giải và giải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (159 trang)

×