1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Phương pháp giải chung: Bài tập về xác định các phần tử điện chứa trong hộp đen: Bài 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 159 trang )


Trang 106
Đặ
t
2 2
2 2
4 2
2
1 1
2 1
1 L
y R
ax bx
L C C L
ω ω
 
= +
− + =
+ +
 
 
V

i
2
1 x
ω
=
;
2 2
1 a
L C =
;
2 2
1 2
L b
R C L
 
= −
 
 
U
Lmax
khi y
min
. Tam th

c b

c hai y
đạ
t c

c ti

u khi 2
b x
a = −
vì a 0.
2 4
4 3
1 4
4 b
ac R
L L C
 
∆ = −
= −
 
 
2 2
2 min
2
4 4
4 R
y LC
R C a
L ∆

= − =

max 2
2 2
4 4
min 2
1 2.50 6.
2 4
1 10 10
100 4. . .100
L
U UL
U y
R LC
C R π
π π
π
− −
⇒ =
= =
− 
 − 
 
 100 2
= V
Vậy
max
100 2
L L
U U
= =
V.

7. Dạng 7: XÁC ĐỊNH CÁC PHẦN TỬ ĐIỆN R, L, C CHỨA TRONG HỘP ĐEN.


7.1. Phương pháp giải chung:


Vẽ giản đồ Fre-nen nếu cần thiết. Dựa vào dữ kiện bài cho, độ lệch pha, vận dụng các quy luật của dòng điện
xoay chiều, tính toán và suy luận để xác định được các phần tử chứa trong hộp kín đó.
Chú ý các trường hợp sau: −
Nếu u và i cùng pha thì trong hộp đen có duy nhất một điện trở R hay có đủ
ba phần tử điện R, L, C nhưng Z
L
= Z
C
. −
Nếu u và i vng pha nhau thì trong hộp đen khơng có điện trở thuần, có cuộn dây tự cảm L, có tụ điện C hoặc có cả hai.
− Nếu u sớm pha hơn i một góc nhọn thì trong mạch có điện trở R và cuộn
dây tự cảm L, hoặc cả ba phần tử điện R, L, C nhưng Z
L
Z
C
. −
Nếu u chậm pha hơn i một góc nhọn thì trong hộp đen có điện trở và tụ đ
iện, hoặc có cả ba phần tử điện R, L, C nhưng Z
C
Z
L
. Các kiến thức dùng để tính tốn định lượng: để giải bài toán về hộp đen ta
phải vận dụng nhiều dạng bài tập đã trình bày ở trên, và dựa vào các công thức liên quan để tính giá trị các phần tử điện chứa trong hộp kín.
Trang 107

7.2. Bài tập về xác định các phần tử điện chứa trong hộp đen: Bài 1


Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức là
200 2 sin100
MN
u t
π =
V. Cường độ dòng đ
iện i nhanh pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch. X là hộp kín chứa cuộn thuần cảm hoặc tụ điện.
R là biến trở. Điều chỉnh R thấy công suất của mạch cực đại khi 2
I =
A. Xác định phần tử điện trong X và giá trị của nó.
Bài 2 Cho mạch điện như hình vẽ. Tụ điện
C
1
có điện dung thay đổi được. Điện trở R
1
= 100Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L
1
= 0,318H. Hộp kín X chứa hai trong ba phần tử điện thuần R
o
, thuần L
o
, thuần C
o
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB đ
iện áp xoay chiều có U = 200V, f = 50Hz. - Khi C
1
= 1,59.10
-5
F thì u
MB
nhanh pha hơn u
AM
một góc 5
12 π
α = rad.
- Nếu điều chỉnh C
1
để u
AM
trùng pha với dòng điện thì cơng suất tiêu thụ của mạch là P = 200W. Hãy xác định các phần tử chứa trong hộp kín X và giá trị
của chúng. Bài 3
Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Mỗi hộp X và Y chỉ chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Các vôn
kế V
1
, V
2
và ampe kế đo được cả dòng xoay chiều và một chiều, điện trở các vôn kế rất lớn, điện trở ampe kế không
đ áng kể.
Khi mắc vào hai điểm A và M hai cực của nguồn điện một chiều, ampe kế chỉ 2A, V
1
chỉ 60V. Khi mắc A và B vào nguồn điện xoay chiều, tần số 50Hz thì ampe kế chỉ 1A,
các vơn kế chỉ cùng giá trị 60V nhưng u
AM
và u
MB
lệch pha nhau 2
π . Hai hộp
X và Y chứa những phần tử nào? Tính giá trị của chúng.

7.3. Hướng dẫn giải và giải: Bài 1:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (159 trang)

×