1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

KÕt thóc kiĨm to¸n

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (640.07 KB, 90 trang )


Biu s 2.16 Biu iu chnh

1.3. Kết thúc kiểm toán


Soát xét giấy tờ làm việc:
Sau khi các KTV và trợ lí KTV hoàn thành công việc kiểm toán các khoản mục, trởng nhóm kiểm toán tổng hợp, kiểm tra giấy làm việc của KTV. Thông
qua những ghi chép trên giấy tờ làm việc để tổng hợp bằng chứng kiểm toán và đa ra kết luận thích hợp. Việc kiểm tra giấy tờ làm việc cũng giúp KTV phát hiện ra
những điểm cha hoàn thành và cần bổ sung.
Lập báo cáo kiểm toán và th quản lí
Sau khi soát xét giấy tờ làm việc, đối với khoản mục thuế GTGT, trởng nhóm kiểm toán đã thảo luận với kế toán trởng đơn vị về các bút toán điều chỉnh
và ®ỵc chÊp nhËn ®iỊu chØnh theo ®Ị xt cđa KTV.Trong trờng hợp những đề xuất điều chỉnh của KTV không đợc khách hàng chấp thuận thì dựa vào mức
trọng yếu đã đợc thiết lập, KTV sẽ phải cân nhắc để đa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.
Trửơng nhóm kiểm toán thảo luận và thống nhất với Ban giám đốc khách hàng về số liệu trên BCTC đợc phát hành, những vấn đề đề cập trong Th quản lí.
Báo c¸o kiĨm to¸n bao gåm:
- B¸o c¸o cđa Ban gi¸m ®èc
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
C«ng ty kiểm toán t vấn xây dựng Việt Nam Auditing Consultant Construction Viet Nam Company
Tên khách hàng Client: Cty CPA Nội dung: TK 3331
Năm: 2004 Ngày:03032005
NgờiTH: Bựi Thanh F Ngời KT: Phạm Thị H
M· sè: Trang:
BIỂU CHỦ ĐẠOLEAD SHEET Nội dung
Tham Chiếu
Số liệu tại 31122005 Số liệu tại
311204
Trước đchỉnh Đc của KTV Sau đc
1. Thuế GTGT đầu ra 1.937.547.248
2.187.556 1.935.359.692
- B¸o cáo kiểm toán - Bỏo cỏo ti chớnh
+ Bảng cân đối kế toán năm tài chính kết thúc ngày 31122004 + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2004
+ Báo cáo lu chuyển tiền tệ + Thuyết minh BCTC
Th quản lí thờng đợc lập kèm theo báo cáo kiểm toán với mục đích t vấn cho khách hàng nhằm hoàn thiện công tác kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ giúp đơn vị
đợc kiểm toán thực hiện tốt hơn trong những năm tài chính tiếp theo. Thanh lí hợp đồng thờng đợc lập khi kết thúc cuộc kiểm toán và bao giờ
cũng phải thực hiện bớc thanh lí hợp đồng. Đây là bớc cuối sùng để công việc kiểm toán hoàn thiện về mặt pháp lí.

2. Kiểm toán khoản mục thuế GTGT tại đơn vị khách hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

×