1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hoạt động của các NHTM Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTCK.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (217.56 KB, 26 trang )


Nh vËy , xt ph¸t tõ kinh nghiƯm cđa c¸c nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển và nhu cầu thực tiễn ở nớc ta, việc hình thành TTCK không những
thúc đẩy tiết kiệm trong nớc, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy cổ phần hoá DNNN mà còn thúc đẩy vốn đầu t nớc ngoài. Dó ®ã TTCK ViƯt Nam ra ®êi
lµ mét tÊt u khách quan.

2. Hoạt động của các NHTM Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTCK.


TTCK Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu đổi mới CNH-HĐH đất nớc trong điều kiện hiện nay. Trên cơ sở lý thuyết và
kinh nghiệm thực tiễn của các nớc cho thấy vai trò đắc lực bậc nhất của các NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK, NHTM Việt Nam đã
và đang có những đóng góp gì trong việc hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam? Đứng trớc yêu cầu cấp thiết đó các NHTM Việt Nam đã và đang
tích cực đổi mới về mọi mặt. NHTM đã sử dụng vốn huy động của mình mua công trái quốc gia với số lợng lớn 2550 tỷ đồng trong đợt phát hành vừa qua
và tham gia đấu thầu mua trái phiếu kho bạc trong 8 tháng đầu năm 1999 mua trên 2000 tỷ đồng. Qua đó chúng ta nhận thấy NHTM đã tham gia tích
cực vào TTCK với t cách là ngời mua.
Bên cạnh đó, các NHTM chính phủ, ngân hàng liên doanh đã phát hành cổ phiếu để gọi vốn cổ phần từ các cổ đông trong và ngoài nớc với mục đích
tạo vốn điều lệ. Điển hình là NHTMCP A Châu, ngân hàng First Vina Bank. Đặc biệt ngân hàng đã ban hành quyết định 529 TC- QĐTCDN có hiệu lực
từ 1681997 cho phép phát hành loạt tờ cổ phiếu thống nhất trên toàn quốc. Điều này làm tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu, tạo hàng hoá cho TTCK. Theo
mô hình TTCK mà Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc quy định trong Nghị định 481998CP ngày 1171998 thì hạt nhân cơ bản của Trung tâm giao dịch
chứng khoán là các công ty CK. Công ty chứng khoán là một loại định chế tài chính đặc biệt gắn liền với hoạt động CK trên TTCK. Công ty chứng
khoán vừa là cầu nối giữa ngời đầu t và ngời phát hành, vừa cung cấp một số hoặc tất cả các nghiệp vụ chứng khoán nh môi giới t doanh, bảo lãnh phát
hành... tuỳ theo khả năng tài chính của mình. Trớc yêu cầu đó, với t cách là cơ quan quản lý Nhà nớc đối với các NHTM, NHNN có vai trò quan trọng
đối với sự ra đời của các công ty chứng khoán, thể hiện trớc hết ở việc ban hành các điều kiện thành lập các công ty chứng khoán của NHTM. Điều kiện
đầu tiên là số vốn điều lệ tính đến ngày nộp hồ sơ xin phép thành lập công ty chứng khoán của NHTM, với điều kiện này có rất nhiều NHTM trong tổng số
50 NHTM có đủ điều kiện. Điều kiện thứ hai rất quan trọng là tỷ lệ nợ quá hạn trung bình phải dới 5 tổng d nợ. Điều kiện thứ ba là tỷ lệ an toàn vốn
đạt trên 5 hoặc lãi trớc thuế trên vốn điều lệ từ 20 trở lên. Cho đến nay, UBCKNN đã chính thức cấp giấy phép cho ba công ty chứng khoán thuộc
NHTM trên tổng số sáu công ty đó là: Công ty chứng khoán NHĐTPT Việt Nam vốn điều lệ là 55 tỷ đồng , đợc phép thực hiện cả năm nghiệp vụ: Môi
- 14 -
giới, t doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu t, t vấn đầu t. Công ty chứng khoán NHTM CP A Châu vốn điều lệ 43 tỷ đồng, và NHTM cổ
phần Quân đội thành lập công ty chứng khoán TNHH Thăng Long có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng, đợc thực hiện các loại hình: Môi giới, quản lý danh mục
đầu t, t vấn đầu t. Đồng thời, theo kế hoạch triển khai của UBCKNN, các NHTM quốc doanh khác đợc phép thành lập các công ty chứng khoán trực
thuộc , các NHTM cổ phần sẽ thành lập công ty chứng khoán nếu có đủ điều kiện. Nh vậy tuy không phải là những công ty chứng khoán duy nhất, song
các công ty chứng khoán do NHTM thành lập là ngời tiên phong trên TTCK non trẻ của Việt Nam. Điều này xuất phát từ nhiều u thế vợt trội của các
NHTM so với các doanh nghiệp khác về vốn, mạng lới chị nhánh và khách hàng, đội ngũ nhân viên đợc đào tạo quy củ, trình độ quản trị điều hành, cơ
sở vật chất kỹ thuật tơng đối đầy đủ, thanh toán cập nhật...Trong thời gian tới, với những đổi mới vững chắc nh hiện nay sẽ có nhiều NHTM tham gia
vào TTCK.
Bên cạnh đó, các NHTM đã tích cực đào tạo đội ngũ nhân viên yêu nghề, giỏi về nghiệp vụ chứng khoán, không ngừng nâng cấp mua sắm nhiều trang
thiết bị hiện đại sẵn sàng tham gia hoạt động trên TTCK.

3. Một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động TTCK Việt Nam.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×