1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

1- Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (939.6 KB, 41 trang )


Soạn thảo quyết định

Trường hợp sử dụng;

Yêu cầu khi soạn thảo quyết định;

Mẫu quyết định.TS.Hà Quang Thanh.APAYêu cầu khi viết quyết định

 Nêurõ căn cứ ban hành quyết định;

 Đầy đủ nội dung;

 Hiệu lực thi hành.TS.Hà Quang Thanh.APATÊN CƠ QUAN

Số/KH-CQCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ chí Minh, ngày thángnăm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng lương cán bộ, viên chức

GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP X……..

Căn cứ…………………………………………………………….;

Căn cứ……………………………………………………………..;

Xét đề nghị………………………………………………,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1…………………………………………………………………………..

Điều 2…………………………………………………………………………..

GIÁM ĐỐC

( Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-Như Điều 2;

- Lưu: VT,TCCB.TS.Hà Quang Thanh.APANguyễn Văn ASoạn thảo quy chế

Trường hợp sử dụng;

Yêu cầu khi soạn thảo quy chế;

Mẫu quy chế( Quy chế được ban hành kèm theo quyết định)TS.Hà Quang Thanh.APATÊN CƠ QUAN

Số /QĐ-XNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động….GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP XYZ

Căn cứ…………………………………………………………….;

Căn cứ……………………………………………………………..;

Xét đề nghị………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1…………………………………………………………………………..

Điều 2…………………………………………………………………………..

GIÁM ĐỐC

( Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-Như Điều 2;

-Lưu: VT, TCCB.

TS.Hà Quang Thanh.APAnăm 2008TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ

Về tổ chức và hoạt động của ………

( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-XNXDHK ngày tháng năm

của ………………………………….)

Chương I

Điều 1…………………………………………………………………………

Chương II

Điều…………………………………………………………………………..

Chương III

Điều………………………………………………………………………….

Điều………………………………………………………………………….

GIÁM ĐỐC

( Ký tên, đóng dấu)TS.Hà Quang Thanh.APA2.2- Soạn thảo văn bản hành chính thông thường Soạnthảo các loại công văn

 Soạn thảo văn bản có tên loạiTS.Hà Quang Thanh.APASoạn thảo các loại công văn

 Côngvăn mời họp;

 Công văn yêu cầu, đề nghị;

 Công văn trả lời giải thích;

 Công văn chỉ đạo.TS.Hà Quang Thanh.APAXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (41 trang)

×