1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Phân tích xu hướng Phân tích dự báo phân tích tính hợp lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 161 trang )


19161

1.1.4.1. Phân tích xu hướng


Là xem xét xu hướng biến động của số liệu theo thời gian và phát hiện ra xu hướng bất thường tăng hoặc giảm đột biến mà không có lý do rõ ràng.
Việc đánh giá một xu hướng là bất thường được xem xét trong mối quan hệ với các thông tin khác: tính chu kỳ, tính thời vụ, tác nhân ảnh hưởng bất thường,…
Các kỹ thuật được sử dụng trong phân tích xu hướng: i
Đồ thò: Số liệu được đưa ra trên đồ thò giúp ta có thể đánh giá đúng về xu
hướng trong thời gian trước đây. Khi kết hợp các thông tin hiện tại và phác họa trên đồ thò có thể cho ta có được một dự đoán về một xu hướng phát triển
của đối tượng phân tích và ta có thể so sánh dự đoán này với thực tế.
ii Các tính toán đơn giản: dựa theo các xu hướng trong quá khứ, ta có thể áp
dụng xu hướng đó để dự đoán cho hiện tại, kỹ thuật này áp dụng cho trường hợp không có những tác động lớn đáng kể đối với đối tượng phân tích.
iii Các tính toán phức tạp: được sử dụng trong trường hợp xu hướng biến động
là phức tạp, việc đưa ra các phép tính phức tạp nhằm loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố phụ.
Lưu ý:
- Phân tích xu hướng tiến hành phân tích về những thay đổi ở số dư tài khoản,
một khoản mục hoặc một nhân tố nhất đònh trong suốt những thời kỳ kế toán đã qua theo năm hoặc tháng. Do đó, khi phân tích xu hướng ta phải luôn
nhận thức được rằng những xu hướng trước kia có thể không có liên quan gì đến xu hướng hiện tại và trong thực tế có thể chúng làm cho ta mắc sai sót.
- Phân tích xu hướng chỉ được xem xét khi chúng ta đánh giá rằng những xu
hướng trước kia thực sự có những liên quan tới hiện tại.
20161

1.1.4.2. Phân tích dự báo phân tích tính hợp lý


Việc phân tích này được áp dụng để ước tính về một số dư tài khoản hay một loại hình nghiệp vụ. Phân tích dự báo hay phân tích tính hợp lý được dựa trên mối
quan hệ được chấp nhận giữa biến số đang điều tra với những thông tin phi tài chính hay là việc dựa trên những dữ liệu sẵn có cả dữ liệu tài chính và dữ liệu hoạt
động để ước tính số liệu cần phân tích và đối chiếu với số liệu khách hàng cung cấp nhằm nhận dạng và giải thích cho những khác biệt bất thường.
Phân tích dự báo bao gồm các bước: -
Đưa ra một công thức ước tính số liệu cần kiểm tra. -
Ước tính và so sánh với số liệu cần kiểm tra. -
Giải thích những biến động, những chênh lệch bất thường. Trong đó, việc đưa ra một công thức ước tính được xem là bước quyết đònh nhất và
cũng đòi hỏi khả năng của người phân tích nhất. Việc đưa ra một công thức ước tính phù hợp sẽ cho một kết quả dự báo chính xác và ngược lại sẽ cho một kết quả dự
báo thiếu chính xác và dẫn đến những đánh giá sai lệch về số liệu kiểm tra. Sau đây là một số hình thức áp dụng việc phân tích tính hợp lý này:
i Doanh thu: Ước tính số đơn vò bán ra trong một niên độ bằng cách lấy số
lượng đơn vò hàng trong kho để đem bán đầu kỳ cộng với số lượng đơn vò được sản xuất trong niên độ đó trừ đi số lượng đơn vò tồn kho cuối kỳ sau đó
lấy số lượng sản phẩm tiêu thụ ước tính nhân với đơn giá kiểm tra trên hóa đơn và hợp đồng bán hàng . Từ đó sẽ ước tính ra doanh thu bán trong kỳ.
21161
ii Chi phí khấu hao: Được ước tính từ thời gian hữu dụng của tài sản và phương
pháp tính khấu hao cho những nhóm tài sản đồng nhất. iii
Giá vốn hàng bán: Được ước tính bằng cách lấy doanh thu của năm được kiểm toán rồi nhân với tỷ lệ Giá vốn hàng bán Doanh thu của năm trước đó.

1.1.4.3. Phân tích tỷ suất


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×