1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

Phương pháp thu thập dữ liệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (443.6 KB, 78 trang )


Vinamilk trong ba năm từ 2009 đến 2011, định hướng giải pháp cho công ty đến năm 2015

4. Phương pháp nghiên cứu


4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu


4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp −
Thời gian tiến hành điều tra: tháng 102012 – 122012 −
Mục đích của phỏng vấn trực tiếp: thu thập thêm những thơng tin còn thiếu, đồng thời giúp khai thác tối đa những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng
KHBH mà phiếu điều tra chưa phản ánh hết. −
Lập bảng câu hỏi phỏng vấn: xây dựng bảng câu hỏi gồm 9 câu hỏi liên quan đến đặc điểm mạng lưới BH của công ty, đặc điểm của lực lượng bán và công tác
xây dựng KHBHcủa công ty. Hầu hết các câu hỏi đều là câu hỏi mở nhằm khai thác tối đa thông tin. Số bản phỏng vấn: 03. Đối tượng phỏng vấn: giám đốc BH khu
vực Hà Nội – ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc khu vực quận Cầu Giấy – bà Tạ Hạnh Liên, giám sát BH – bà Trần Thị Mai.
− Cách tiến hành:
Bước 1: Lập bảng câu hỏi phỏng vấn gồm 9 câu hỏi dựa vào những thơng tin còn thiếu muốn thu thập về công tác xây dựng KHBH, đưa ra các câu hỏi sát với vấn đề
nghiên cứu, mang đặc điểm là câu hỏi mở. Bước 2: Chuẩn bị phỏng vấn. Sau khi lập bảng câu hỏi phỏng vấn thì xin thời gian
để phỏng vấn, chuẩn bị bảng câu hỏi cho các đối tượng đã nêu trên. Bước 3: Tiến hành phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, nhóm có chuẩn bị bản nháp
để ghi chép thông tin về để tổng hợp và phân tích. Bước 4: Tổng hợp, phân tích câu trả lời phỏng vấn, và đưa ra các kết luận, nhận
xét. 4.1.2. Phương pháp thu thập các dữ liệu thứ cấp
Phương pháp này nhằm thu thập các số liệu liên quan về báo cáo tài chính hay báo cáo kết quả BH của công ty trong 3 năm từ 2009-2011, nguồn dữ liệu này được
phòng kế tốn do chị Phạm Thị Hiền đồng ý cung cấp. Ngồi ra còn thi thập thơng tin từ các bài báo, tạp chí, trên các website về tình hình hoạt động của cơng ty trong
3 năm. Cách tiến hành phương pháp này là thu thập qua sự điều tra tại công ty, các
5
số liệu liên quan đến công tác xây dựng KHBH của công ty. Các số liệu này là cơ sở để đánh giá cụ thể nhất cho tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty trong
thời gian qua và cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác xây dựng KHBH từ đó đề xuất ra các giải pháp để hồn thiện cơng tác này tại cơng ty sữa Vinamilk.

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×