1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

Khái niệm về BH và quản trị BH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (443.6 KB, 78 trang )


CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác xây dựng KHBH của DN


1.1.1. Khái niệm về BH và quản trị BH


 Khái niệm về BH Thuật ngữ BH được sử dụng phổ biến trong kinh doanh tuy nhiên nó được tiếp cận
theo những góc độ, quan điểm khác nhau: Theo tác giả Phạm Vũ Luận: “BH được coi là một phạm trù kinh tế: BH là hoạt
động nhằm thực hiện giá trị của sản phẩm hàng hóa thay đổi hình thái từ hàng sang tiền trong đó người bán trao hàng cho người mua, người mua trả tiền hoặc
chấp nhận trả tiền cho người bán trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng về mặt giá trị sử dụng, nhờ đó người bán đạt được mục tiêu của mình.”
Theo tác giả Ngơ Minh Cách và Nguyễn Sơn Lam thì: “BH là một khâu cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh: BH là hoạt động trung gian thực hiện chức năng cầu
nối giữa cung – cầu về hàng hóa, giữa sản xuất và tiêu dùng. Thông qua hoạt động BH, hàng hóa sẽ vận chuyển từ nhà sản xuất kinh doanh đến các đối tượng tiêu
dùng hồn thiện chu trình sản xuất kinh doanh và tái sản xuất xã hội.” Luật thương mại 2005 có viết: “BH là hành vi thương mại của thương nhân: Mua
BH hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyển sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh tốn; bên mua có nghĩa vụ
thanh tốn cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.” Theo tác giả Lê Đăng Lăng: “Quan điểm về BH hiện nay và trước kia khác nhau.
Trước đây, BH là bán sản phẩm còn ngày nay là bán lợi ích sản phẩm. Hoạt động BH hiện đại nhưng một hoạt động giao tiếp mà người bán khám phá nhu cầu của
8
đối tượng hoặc làm phát sinh nhu cầu của đối tượng, đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu đó bằng lợi ích sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của cả hai
bên.”  Khái niệm về quản trị BH
Theo tác giả Hoàng Minh Đường và Nguyễn Thừa Lộc: “Quản trị BH là hoạt động quản trị của những người quản lý DN thông qua lập kế hoạch, tổ chức, và điều
khiển hoạt động của lực lượng BH, nhằm thực hiện các mục tiêu BH đề ra. Đó là hoạt động của những người thuộc lực lượng BH, hoặc người hỗ trợ trực tiếp cho
lực lượng BH gồm: xác định mục tiêu, xây dựng KHBH , tổ chức thực hiện kế hoạch và quản trị lực lượng BH, đánh giá điều chỉnh hoạt động BH.”
Theo tác giả Ngô Minh Cách và Nguyễn Sơn Lam: “Quản trị BH là việc tổ chức và lãnh đạo, kiểm soát, tuyển mộ, huấn luyện và động viên nỗ lực BH trong khuôn
khổ chiến lược marketing đã được hoạch định của công ty.”

1.1.2. Khái niệm về KHBHvà xây dựng KHBH


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×