1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

Thực trạng về KHBH của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (443.6 KB, 78 trang )


2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng cơng tác xây dựng KHBH của công ty sữa Vinamilk

2.2.1. Thực trạng về KHBH của công ty


 Các bộ phận tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng cho công ty gồm có: Ban
giám đốc, phòng kinh doanh và phòng kế tốn doanh nghiệp. Trong đó, giám đốc bán hàng là người trực tiếp lập kế hoạch bán hàng cho công ty.
 Các loại kế hoạch bán hàng của công ty.
Công ty áp dụng loại kế hoạch bán hàng chủ yếu là theo thời gian tháng, quý, năm. Tức là cứ vào đầu mỗi tháng, quý, năm công ty cử ban giám đốc, giám sát
bán hàng nộp bản kế hoạch bán trong tháng với nội dung chính là mục tiêu về số lượng bán ngồi ra còn đề cập đến một số vấn đề như địa điểm bán, cách thức và
nhân viên bán hàng. Ngồi ra, cơng ty còn áp dụng loại kế hoạch bán hàng theo sản phẩm vì
Vinamilk là cơng ty đa mặt hàng, đa sản phẩm chính vì vậy việc áp dụng kế hoạch bán hàng theo sản phẩm không chỉ giúp công ty biết được doanh số bán hàng của
từng mặt hàng cụ thể mà còn giúp cơng ty thấy được điểm mạnh, điểm yếu của từng bộ phận bán hàng cũng như thị yếu của khách hàng qua đó vạch rõ hướng phát
triển của sản phẩm nhằm đạt đến lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. 
Nội dung kế hoạch bán hàng của công ty theo thời gian −
Dự báo bán hàng: Chủ yếu là dự báo về doanh số bán hàng cho từng năm. Công ty đã dự báo doanh số bán hàng trong năm 2012 có thể tăng 20 so với
doanh số thực của năm 2011. Ngồi ra cơng ty còn có dự báo về xu hướng tiêu dùng của thị trường đối với từng mặt hàng sữa như: sữa nước, sữa bột…
− Mục tiêu bán hàng: bao gồm cả mục tiêu phát triển thị trường được thể hiện
qua mục tiêu về doanh số bán hàng trong năm.
38
− Các chương trình và hoạt động bán hàng: bao gồm các hoạt động chuẩn bị
cho triển lãm, bán hàng qua mạng và các hoạt động khác vận chuyển, làm catalog, các chương trình khuyến mại, tặng quà, chiết khấu mạnh cho các đại
lý...mỗi năm công ty thực hiện một số chương trình cụ thể vào những dịp quan trọng đánh dấu những bước phát triển của công ty hay những dịp lễ, tết để hướng
sự chú ý của khách hàng đối với sản phẩm. −
Ngân sách bán hàng: cơng ty khơng cụ thể hóa các khoản mục chi tiêu mà chỉ ước lượng tổng chi phí cho hoạt động bán hàng, chủ yếu căn cứ vào chi phí bán
hàng năm trước. Năm 2012 cơng ty dự đốn lượng bán sẽ tăng đồng nghĩa với việc tăng chi phí bán hàng để phục vụ cho việc bán, chi phí có thể tăng 10 so với năm
2011. 
Quy trình xây dựng KHBH Quy trình xây dựng KHBH của cơng ty được tiến hàng trình tự theo 4 bước là: dự
báo BH, xây dựng mục tiêu BH, xây dựng chương trình và hoạt động BH, xây dựng ngân sách BH thực chất ở bước này công ty chỉ ước lượng ngân sách dựa
vào ngân sách các kỳ trước. Quá trình này có sự tham gia của ba bộ phận là ban giám đốc, phòng kinh doanh và phòng kế tốn. Trong đó, giám đốc dựa vào các
tài liệu, căn cứ từ các bộ phận gửi lên và kinh nghiệm để lập KHBH trong kỳ kế hoạch của công ty KHBH theo thời gian
39
Sơ đồ 2: Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng
 Nhận xét: Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm sau ở công ty
thường dựa vào kinh nghiệm và phán đoán chủ quan. Các nội dung được xây dựng trong KHBHchưa cụ thể mà mới dừng lại ở mức độ chung chung, khái quát.

2.2.2. Thực trạng về công tác dự báo BH của công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×