1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

4 CÁC BIỆN PHÁP VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.93 MB, 91 trang )


Chương 2

Giới thiệu sơ lược về nước cấpcách kinh tế và hiệu quả nhất phải thực hiện quá trình xử lí bằng việc kết hợp của

nhiều phương pháp.

Thực ra cách phân chia các biện pháp như trên chỉ là tương đối, nhiều khi bản

thân biện pháp xử lí này lại mang cả tính chất của biện pháp xử lí khác.

2.4.2 Dây chuyền công nghệ xử lí nước:

Quá trình xử lí nước phải qua nhiều công đoạn, mỗi công đoạn thực hiện trong

các công trình đơn vò khác nhau. Tập hợp các công trình đơn vò theo trình tự từ đầu đến

cuối gọi là dây chuyền công nghệ xử lí nước. Căn cứ vào các chỉ tiêu phân tích của

nguồn nước, yêu cầu chất lượng nước sử dụng có thể xây dựng các sơ đồ công nghệ

khác nhau:

 Khi nước nguồn có hàm lượng cặn ≤ 2500 mg/l:Sơ đồ 1:

CloChất keo tụTừ trạm bơmBể trộn

Bể trộncấp 1 tớiBể phản

Bể phản

ứng

ứngBể lắngBể lọc

Bể lọc

nhanh

nhanhBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchNơi tiêu thụChất kiềm hoáSơ đồ 2:

Chất keo tụTừ trạm bơm

cấp 1 tớiBể trộn

Bể trộnChất kiềm hoáChất khử trùngBể lắng trong có lớp

Bể lắng trong có lớp

lơ lửng

lơ lửng15Bể lọc

Bể lọc

nhanh

nhanhBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchNơi tiêu thụChương 2

Giới thiệu sơ lược về nước cấpSơ đồ 3:Chất keo tụTừ trạm bơmBể trộn

Bể trộncấp 1 tớiChất khử trùngBể lọc tiếp

Bể lọc tiếp

xúc

xúcNơi tiêu thụBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchChất kiềm hoá Khi nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500 mg/l, có thể sử dụng các sơ đồ sau:Chất keo tụSơ đồ 1:

Từ trạm bơm

cấp 1 tớiBể lắng

Bể lắng

sơ bộ

sơ bộBể phản

Bể phản

ứng

ứngBể trộn

Bể trộnBể lắngChất kiềm hoá

Nơi tiêu thụBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạch16Bể lọc

Bể lọc

nhanh

nhanhChất khử trùngChương 2

Giới thiệu sơ lược về nước cấpChất keo tụSơ đồ 2:

Từ nguồn tớiHồ sơ

Hồ sơ

lắng

lắngTrạm

Trạm

bơm

bơmBể trộn

Bể trộnBể phản

Bể phản

ứng

ứngBể lắngChất kiềm hoáNơi tiêu thụBể lọc

Bể lọc

nhanh

nhanhBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchChất khử trùngĐể xử lí nước ngầm có thể sử dụng các sơ đồ sau:Sơ đồ 1:Từ trạm bơm

giếng tớiChất khử trùng

Giàn mưa

Giàn mưa

hay

hay

thùng quạt gió

thùng quạt gióBể lắng

Bể lắng

tiếp xúc

tiếp xúcBể lọc

Bể lọc

nhanh

nhanhBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchNơi tiêu thụSơ đồ 2:

17Chương 2

Giới thiệu sơ lược về nước cấp

Chất khử trùngTừ trạm bơm

giếng tớiGiàn mưa

Giàn mưa

hay

hay

thùng quạt gió

thùng quạt gióBể lọc

Bể lọc

tiếp xúc

tiếp xúcBể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchNơi tiêu thụSơ đồ 3:

Chất khử trùng

Từ trạm bơm

giếng tớiEjector thu khí

Ejector thu khí

hay

hay

máy nén khí

máy nén khíBầu trộn

Bầu trộn

khí

khíBể lọc áp

Bể lọc áp

lực

lựcNơi tiêu thụSơ đồ 4:

Chất khử trùng

Từ trạm bơm

giếng tớiPhun mưa

Phun mưa

trên

trên

mặt bể lọc

mặt bể lọcBể lọc

Bể lọc

nhanh

nhanh18Bể chứa

Bể chứa

nước sạch

nước sạchNơi tiêu thụChương 3

Xác đònh nhu cầu dùng nướcCHƯƠNG 3

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC3.1 PHẠM VI CẤP NƯỚC, TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC:

Việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh

hoạt, dòch vụ công cộng cho đến năm 2020 theo quy hoạch chung Khu Dân Cư được

chia trên số liệu về nước và tiêu chuẩn cấp nước cơ bản được tham khảo theo “Đònh

hướng phát triển cấp nước đô thò cho đến năm 2020 của Chính Phủ”.

* Tiêu chuẩn cấp nước:

Bảng 3.1: Tiêu chuẩn cấp nước

STT

1

1.1

1.2

23

4Đối tượng

tiêu thụ

Nước sinh hoạt

Khu Dân Cư

Một Số xã ven KDC

Nước dòch vò, công cộng,

tiểu

thủ công nghiệp xen kẽ khu

dân cư (Qcc)

Nước rò rỉ, thất thoát

Nước cho bản thân nhà máy

xử líTiêu chuẩn cấp nước

Năm 2014

Năm 2020

150 l/người.ngày

150/người.ngày200 l/người.ngày

200 l/người.ngày8,15%Qsh15%Qsh30,14%(Qsh + Qcc)20%(Qsh + Qcc)5%(Qsh + Qcc + Qrr)5%(Qsh + Qcc + Qrr)3.2 DỰ BÁO NHU CẦU DÙNG NƯỚC:

Theo cơ sở phạm vi và tiêu chuẩn cấp nước như trên, nhu cầu dùng nước được

tính toán theo bảng sau:19Chương 3

Xác đònh nhu cầu dùng nướcBảng 3.2: Dự báo nhu cầu dùng nước

Bảng 3.3: Bảng xác đònh lưu lượng nước tiêu thụ theo giờ

STT

Đối tượng

Nhu cầu

(m3/ngày)

Qsh

GIỜ

Qcc

tiêu thụ

(Năm 2020) TỔNG CỘNG

Qthất thoát

K=1,5cấp cho KDC K=1

TRONG 1

Nước

7.909

3

3

m

%

m

%

m3

%

m3

NGÀY 2 % Một số xã ven KDC

7.909

0-1

2.30

316.78

2.00

63.36

2.00

380.14

3

Nước rò rỉ, thất thoát

3.18

1-2

2.50

344.33

2.17

68.75

2.17

413.07

4

Tổng nước cấp vào mạng

19.007

2-3

2.50

344.33

2.17

68.75

2.17

413.07

5

Nước cho bản thân nhà máy xử

951

3-4

2.50

344.33

2.17

68.75

2.17

413.074-5

3.70

509.60

3.22

102.01

3.22

611.61

19.965

Tổng cộng (công suất nhà

5-6

5.00

688.65

4.35

137.81

4.35

826.46

máy)

6-7

5.25

723.08

8.30

171.48

5.65

178.99

5.65

1073.55

7-8

5.00

688.65

8.30

171.48

5.43

172.02

5.43

1032.15

8-9

5.00

688.65

8.40

173.54

5.43

172.02

5.44

1034.22

9-10

4.50

619.79

8.30

171.48

5.00

158.40

5.00

949.66

10-11

4.50

619.79

8.30

171.48

5.00

158.40

5.00

949.66

11-12

6.25

860.81

8.40

173.54

6.52

206.55

6.53

1240.91

12-13

5.00

688.65

8.30

171.48

5.43

172.02

5.43

1032.15

13-14

4.50

619.79

8.30

171.48

5.00

158.40

5.00

949.66

14-15

4.50

619.79

8.40

173.54

5.00

158.40

5.01

951.73

15-16

4.50

619.79

8.30

171.48

5.00

158.40

5.00

949.66

16-17

5.00

688.65

8.30

171.48

5.43

172.02

5.43

1032.15

17-18

6.25

860.81

8.40

173.54

6.52

206.55

6.53

1240.91

18-19

6.25

860.81

5.43

172.02

5.43

1032.83

19-20

4.50

619.79

3.91

123.87

3.91

743.65

20-21

3.50

482.06

3.04

96.31

3.04

578.36

21-22

2.50

344.33

2.17

68.75

2.17

413.07

22-23

2.50

344.33

2.17

68.75

2.17

413.07

23-24

2.00

275.46

1.79

56.71

1.75

332.17

TỔNG 100.00 13773.00 100.00 2066.00 100.00 3168.00 100.00 19007.00

Tính tròn công suất của nhà máy là: 20.000 m3/ngày20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×