1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Khái niệm của tiền lương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.31 KB, 18 trang )


3. Thị trường lao động


3.1: Định nghĩa thị trường lao động


Có rất nhiều định nghĩa thị trường lao động nhưng hầu hết đều tập trung vào một khía cạnh: Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi, thoả
thuận giữa một bên là người lao động tự do và một bên là người sử dụng lao động, nó là toàn bộ các quan hệ lao động được xác lập trong lĩnh vực thuê
mướn lao động bao gồm các quan hệ lao động cơ bản nhất như thuê mướn và sa thải lao động, tiền lương và tiền công, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao
động.... Tuy nhiên có một định nghĩa của nhà khoa học kinh tế Nga Kostin Leonit Alecxeevich đưa ra được cho là tương đối đầy đủ: “Thị trường lao
động - đó là một cơ chế hoạt động tương hỗ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong một không gian kinh tế xác định, thể hiện những quan
hệ kinh tế và pháp lý giữa họ với nhau”.

3.2: Các yếu tố của thị trường lao động.


Một thị trường lao động thì không thể thiếu được các yếu tố cơ bản như cầu sức lao động nhu cầu; cung sức lao động nguồn cung; giá cả của
sức lao động tiền lương, tiền công; cạnh tranh trên thị trường lao động và cơ sở hạ tầng của thị trường lao động.
CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM, VAI TRỊ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ NỘI DUNG CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG

1. Khái niệm của tiền lương


1.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trường quan niệm về tiền lương cũng có những thay đổi
căn bản để phù hợp với cơ chế quản lí mới. Khái niệm tiền lương cần đáp ứng một số yêu cầu sau:
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 7
- Quan niệm sức lao động là một hàng hóa của thị trường yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hóa của sức lao động bao gồm cả lực lượng lao động trong khu vực
SX-KD thuộc sở hửu nhà nước và công nhân viên chức trong quản lí nhà nước, quản lí xã hội. Tuy nhiên do những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao
động của từng khu vực quản lý mà các quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau.
- Tiền lương là bộ phận cơ bản trong thu nhập của người lao động đồng thời là một trong các yếu tố chi phí đầu vào của SX_KD của các doanh nghiệp.
Với ý nghĩa đó, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá của yếu tố sức lao động tuân theo các nguyên tăc cung, cầu, giá cả của thi
trường và pháp luật hiện hành của nhà nước. Nền kinh tế thị trường càng phát triển và được xã hội hóa cao thì quan hệ cung
ứng và sử dụng sức lao động trên tất cả các lĩnh vực trở nên linh hoạt hơn, tổ chức cac hội hóa của lao động ngày càng cao hơn, tiền lương trở thành nguồn
thu nhập duy nhất, là mối quan tâm và động lực lớn nhất với mọi đối tượng cung ứng sức lao động.
Cùng với khái niệm trên, tiền công chỉ là một biểu hiện, một tên gọi khác của tiền lương. Tiền công gắn chặt trực tiếp hơn với các quan hệ thỏa thuận, mua
bán sức lao động và thường được sử dụng trong lĩnh vực SX-KD, các hợp đồng th có thời hạn.
Tiền cơng còn là tiền trả cho một đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả cho khối lượng công việc được thực hiện phổ biến trong những thỏa thuận thuê
công nhân trên thị trường tự do và có thể gọi là giá cơng lao động. Ngoài ra, muốn thúc đẩy sản xuất, muốn động viên nhân viên, đãi ngộ nhân
viên, cấp quản trị phải kích thích bằng nguồn thù lao lao động một cách hợp lí. Thù lao lao động bao gồm 2 phần: thù lao tài chính và phí tài chính. Phần tài
chính gồm mục tài chính trực tiếp và gián tiếp. Tài chính trực tiếp bao gồm: các kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, y tế…, các loại trợ cấp xã hội, phúc lợi…
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 8
Thù lao lao động không phải chi phí đơn thuần chỉ có mặt tài chính mà còn những mặt phi tài chính. Tại nhiều nơi đãi ngộ phi tài chính ngàu càng quan
trọng hơn. Đó chính là bản thân công việc và môi trường làm việc. Bản thân cơng việc có hấp dẫn khơng có thách thức đòi hỏi sức phấn đáu khơng, nhân
viên có cơ hội thăng tiến không…
1.2 Phân loại
Tiền lương bao gồm tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế - Tiền lương danh nghĩa: là khái niệm chỉ số lượng tiền tệ mà người sử dụng
sức lao động căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên trong việc thuê lao động. Trên thực tế, mọi mức lương trả cho người lao động đều là danh
nghĩa. Song bản thân tiền lương danh nghĩa lai chưa có thể cho ta một nhận thức đầy đủ về mức tiền công thực tế cho người lao động. Lợi ích mà
người cung ứng sức lao động nhận được ngoài việc phụ thuộc vào mức lương danh nghĩa còn phụ thuộc vào giá cả hàng hóa, dịch vụ, số lượng
tiền mà người lao động sử dụng tiền lương đó để đóng thuế hay mua sắm. - Tiền lương thực tế là số lượng tư liêu sinh hoạt và dịch vụ sinh hoạt,, dịch
vụ người lao động có thể mua bằng tiền lương của mình, sau khi đã đóng chứng khốn thuế theo quy định của chính phủ. Đối với người lao động thì
mục đích cuối cùng là tiền lương thực tế vì nó quyết định khả năng tái sãn xuất sức lao động
- Mức lương tối thiểu: là mức lương để trả cho người lao động làm công việc đơn giãn nhất với điều kiện lao động và mơi trường lao động bình
thường. Gắn bó chặt chẻ với 3 yếu tố: mức sống trung bình của dân cư 1 nước, chỉ số giá cả hàng hóa sinh hoạt và loại lao đông, điều kiện lao động
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 9

2. Vai trò của tiền lương:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×