1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Trình tự xây dựng hệ thống trả cơng lao động trong các doanh nghiệp. Các hình thức trả cơng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.31 KB, 18 trang )


việc, lãng phí nguyên nhiên vật liệu và thiết bị, làm dối, làm ẩu, mâu thuẫn giữa người làm công và chủ doanh nghiệp có thể dẫn đến bãi cơng, đình cơng…
Một biểu hiện nữa là di chuyển lao động, nhất là những người có trình độ chun mơn và tay nghề cao sang những khu vực và doanh nghiệp có mức
lương hấp dẫn hơn. Hậu quả gây ra là vừa mất đi nguồn nhân lực quan trọng, vừa thiếu hụt cục bộ, đình đốn hoặc phá vỡ tiến trình bình thường trong quá
trình kinh doanh sãn xuất của doanh nghiệp. Một nhà quản lí đã nhận xét “nếu tất cả những gì anh đưa ra chỉ là hột lạc, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên răng
kết cục anh chỉ đánh bạn với lũ khĩ và nếu cắt xén của người làm công cho ta họ sẽ cắt xén lại ta và khách hàng của ta”.

3. Trình tự xây dựng hệ thống trả công lao động trong các doanh nghiệp.


Có 3 quyết định được đưa ra trong quá trình xây dựng: - Quyết định về mức trả cơng: cao như thế nào? Cao đến đâu? Chính sách
trả cơng như thế nào? Bằng bao nhiêu? Cao hơn hay thấp hơn mức lương bình quân trên thị trường
- Quyết định về cơ cấu của hệ thống trả công: sự chênh lệch giữa các công việc thực hiện trong doanh nghiệp đảm bảo sự công bằng trong nội bộ.
- Quyết định về tiền công cho cá nhân Các bước xây dựng:
- Bước 1: Xem xét mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định - Bước 2: Khảo sát các mức lương thịnh hành trên thị trương
- Bước 3; Đánh giá cơng việc

4. Các hình thức trả cơng


a. Trả cơng theo thời gian: là hình thức trả cơng căn cứ vào mức
lương theo cấp bậc được quy định trong hệ thống thang bảng lương của Nhà nước và quy định của từng doanh nghiệp và thời gian làm
việc thực tế của người lao động. Áp dụng trả công theo thời gian thì
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 11
đơn giãn trong việc thực hiện trả lương nhưng khơng khuyến khích được tăng năng suất lao động.
b. Trả cơng theo sản phẩm: là hình thức trả cơng trong đó tiền cơng được xác định theo mức lương cấp bậc, mức lao động và số lượng sản phẩm
thực tế được sãn xuất ra và được nghiệm thu. Trả công theo sảng phẩm phản ánh tương đối chuẩn xác lượng lao
động thực tế bỏ ra, đồng thời phân biệt được năng lực có thể khác nhau giữa những người cùng làm một loại sãn phẩm, lại gắn chặt thu
nhập với kết quả lao động, kích thích nâng cao trình độ mọi mặt, sử dụng tốt và hợp lí thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường kỉ luật
và cải tiến quản lý kinh doanh. Tuy vậy trả công theo sãn phẩm dễ dẫn đến hiện tượng chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng, lãng phí
nguyên vật liệu, coi nhẹ việc giữ gìn máy móc thiết bị dụng cụ và an tồn, vệ sinh lao động….Vì vậy, những cơng việc đòi hỏi chất lượng
cao thì chỉ nên áp dụng trả cơng theo thời gian
CHƯƠNG III: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC LƯƠNG.

1. Môi trường công ty:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×