1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Môi trường công ty: Thị trường lao động.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.31 KB, 18 trang )


đơn giãn trong việc thực hiện trả lương nhưng không khuyến khích được tăng năng suất lao động.
b. Trả cơng theo sản phẩm: là hình thức trả cơng trong đó tiền công được xác định theo mức lương cấp bậc, mức lao động và số lượng sản phẩm
thực tế được sãn xuất ra và được nghiệm thu. Trả công theo sảng phẩm phản ánh tương đối chuẩn xác lượng lao
động thực tế bỏ ra, đồng thời phân biệt được năng lực có thể khác nhau giữa những người cùng làm một loại sãn phẩm, lại gắn chặt thu
nhập với kết quả lao động, kích thích nâng cao trình độ mọi mặt, sử dụng tốt và hợp lí thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường kỉ luật
và cải tiến quản lý kinh doanh. Tuy vậy trả công theo sãn phẩm dễ dẫn đến hiện tượng chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng, lãng phí
ngun vật liệu, coi nhẹ việc giữ gìn máy móc thiết bị dụng cụ và an toàn, vệ sinh lao động….Vì vậy, những cơng việc đòi hỏi chất lượng
cao thì chỉ nên áp dụng trả công theo thời gian
CHƯƠNG III: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC LƯƠNG.

1. Môi trường cơng ty:


a Chính sách của cơng ty: tiền lương vừa là một chi phí tốn kém vừa là một loại tài sản. Sự tốn kém phản ánh qua chi phí lao động. Trong các ngành dịch
vụ, chi phí lao động chiếm khoảng 50 tổng chi phí. Là một loại tài sản vì nó thúc đẫy nhân viên nổ lực, là một tiềm năng ảnh hưởng đến hành vi làm việc
của nhân viên, thúc đẩy nhân viên làm việc có năng suất cao hơn, cải tiến công tác, giãm tỉ lệ người bỏ việc
b Bầu khơng khí văn hóa của cơng ty: Bầu khơng khí văn hóa của cơng ty ảnh hưởng rất lớn đến cách tuyển nhân
viên, thái độ của cấp trên và cấp dưới, hành vi công tác do đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp tiền lương và thưởng.
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 12
c Cơ cấu tổ chức của công ty d Khả năng chi trả của công ty

2. Thị trường lao động.


e Chi phí sinh hoạt: lương thường phải phù hợp với chi phí sinh hoạt, mức lương tối thiểu phải để cho nhân viên đủ sống. Lý luận chi phí
sinh hoạt rất đơn giản: khí giá tăng lên trong 1 giai đoạn nhất định nào đó, thì tiền lương thực sự bị giảm xuống, do đó cơng ty phải tăng
lương theo 1 tỉ lệ nhất định đủ để nhân viên duy trì mức lương thực sự trước đây.
f Cơng đồn: là một lực lượng rất mạnh mà các cấp quản trị phải thảo thuận với họ trong 3 lĩnh vực sau:
2 Các tiêu chuẩn được sử dụng để xếp lương thưởng 3 Các mức chênh lệch lương
4 Các phương pháp trả lương
g Xã hội: sức ép của xã hội cũng rất quan trọng. Lương thưởng ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm, dịch vụ. người tiêu dùng không bao
giờ muốn giá cả sinh hoạt tăng lên. Họ tạo sức ép buộc lương công ty phai theo mức công ty khác đang áp dụng
h Nền kinh tế: trong nền kinh tế suy thối thì tỉ lệ thất nghiệp cao, do đó các cơng ty có khuynh hướng hạ thấp hoặc không tăng lương.. tuy
nhiên công đồn và chính phủ lại ép cơng ty tăng lương cho phù hợp với mức chi phí sinh hoạt gia tăng
i Luật pháp: chính sách lương thưởng phải tuân theo quy định của nhà nước
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 13
j

3. Bản thân nhân viên


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×