1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Bản thân nhân viên Chế độ tiền lương tại Việt Nam qua các thời kỳ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.31 KB, 18 trang )


j

3. Bản thân nhân viên


 Sự hồn thành cơng tác  Kinh nghiệm
 Tiềm năng  Tư chất đạo đức
 Thâm niên…
CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Chế độ tiền lương tại Việt Nam qua các thời kỳ


a. Theo nghị định 235HĐBT ngày 1891985: mức lương tối thiểu 220
đồngtháng trong đó chi cho bản thân 160 đồng và chi cho con ăn theo 60 đồng. Quan hệ tiền lương chung: 1 -1,32 – 3,5. Cơ chế quản lý tiền lương; theo
mô hình kế hoạch hóa tập trung, phụ thuộc hồn tồn vào ngân sách nhà nước. Hệ thống bảng lương: hệ thống bảng lương của công nhân sản xuất gồm 20
thang, hệ thống bảng lương chức vụ lãnh đạo của cán bộ quản lý xí nghiệp gồm 6 bảng theo 3 cấp độ tổ chức. Hệ thống bảng lương chức vụ của cán bộ, viên
chức hành chính gồm 3 bảng. Hệ thống lực lượng vũ trang gồm 4 bảng. b.
Tháng 4 năm 1993: Nội dung cải cách lương 1993: mức lương tối thiểu: 120000 đồng tháng
c. Giai đoạn hiện nay:
Mức lương tối thiểu tháng 12008 là 540000 đtháng, tháng 52009 là 650000 đtháng theo NĐ 332009. Quan hệ tiền: lương tối thiểu-trung
bình-tối đa là 1-2.34-10 chuyên gia cao cấp bậc 3. Cơ quan hành chính khốn biên chế, phân cấp và giao quyền cho thủ trưởng cơ quan. Đối với
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 14
đơn vị sự nghiệp hiện hạch toán thu chi được tự chủ quản lý và sử dụng lđ, về tài chính và trả lương. Chế độ phụ cấp lãnh đạo từ 0,1 đến 1,1 lên 0,15
đến 1,13; bổ sung chế độ phục cấp thâm niên vượt khung. Thang lương hiện nay: theo điều lệ 57 BLLĐ quy định; chính phủ quy định các
nguyên tắc chung: các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương. Thang lương cho các doanh nghiệp nhà nước do nhà nước quy định. Thông tư 282007TT-
BLĐTBXH khoảng cách của các bậc lương phải đảm bảo khuyến khích để người lao động nân cao trình độ chun mơn,, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm,
phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5. Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động
làm cơng viêc đòi hỏi phải qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7 so với mức lương cơng việc có điều kiện lao động bình thường.
 Những ưu điểm
 Chống bao cấp, thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động  Tách rõ chính sách tiền lương cán bộ, cơng chức hành chính với cán
bộ, viên chức sự nghiệp  Tự chủ tài chính, về sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp.
 Nâng cao các mức lương thấp và mức lương trung bình với đãi ngộ hợp lý
 Cơng khai minh bạch về tiền lương và thu nhập 
Những hạn chế của chính sách tiền lương hiện nay - Mức lương chưa đáp ứng được đời sống người lao động, mức lương
tối thiểu 650000 đthángngười còn ít so với nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người lao động.
- Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu không kịp thời, gánh nặng chi tiêu cho ngân sách nhà nước
- Chính sách tiền lương thiếu bền vững “chưa tăng lương đã tăng giá
Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 15
- Tiền lương hầu như không theo sự thỏa thuận - Sự phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp: nhà nước, tư
nhân, có vốn đầu tư nước ngoài

2. Một số giải pháp cho vấn đề tiền lương


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×