1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tình hình nghiên c ứu chống bó cứng bánh xe trên thế giới. Tình hình nghiên c ứu chống bó cứng bánh xe ở Việt Nam.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Cơ cấu ABS kết hợp với cơ cấu phân phối lực phanh bằng điện tử EBD Electronic Break force Distribution nh
ằm phân phối áp suất dầu phanh đến các bánh xe phù hợp với các ch
ế độ tải trọng và các chế độ chạy của xe. Cơ cấu ABS kết hợp với cơ cấu BAS Break Assist System làm tăng thêm l
ực phanh
ở các bánh xe để quãng đường phanh là ngắn nhất trong trường hợp phanh khẩn cấp. Cơ cấu ABS kết hợp với cơ cấu ổn định ô tô bằng điện tử ESP không chỉ có tác
d ụng trong khi dừng xe, mà còn can thiệp vào cả quá trình tăng tốc và chuyển động quay
vòng c ủa ơ tơ, giúp nâng cao hiệu quả chuyển động của ô tô trong mọi trường hợp.
Ngày nay v ới sự phát triển vượt bậc và hỗ trợ rất lớn của kĩ thuật điện tử của ngành điều
khi ển tự động và các phần mềm tính tốn, lập trình đã cho phép nghiên cứu và đưa vào ứng
d ụng các phương pháp điều khiển mới trong ABS như điều khiển mờ, điều khiển thơng
minh, t ối ưu hố q trình điều khiển ABS.
Các công ty như BOSCH, AISIN, DENCO, BENDI là những công ty đi đầu trong vi
ệc nghiên cứu, cải tiến và chế tạo các cơ cấu ABS và cung cấp cho các cơng ty sản xuất ơ tơ trên tồn th
ế giới.

1.2 Các thành t ựu đạt được trong lĩnh vực chống bó cứng bánh xe


1.2.1. Tình hình nghiên c ứu chống bó cứng bánh xe trên thế giới.


Trên th ế giới đã có rất nhiều nhà nghiên cứu về lĩnh vực này ví dụ như :
Asami, K., Nomura, Y. and Naganawa, T.1989. Traction Control TRC System for 1987 Toyota Crown. Cho, D. and Hedrick, J.K. 1989. Choi, S. H. and Cho, D. W. 1998.
Nonlinear Sliding mode controller with pulse width modulation for vehicular slip ratio control. Proceedings of the KSAE 1999 Spring Annual Meeting. K. Fujita, K., Inous, Y.
and Masutomi S. 1990. The ‘Lexus’ Traction Control TRAC System. Kawabe, T., Nakazawa, M.,Notsu, I. and Watanabe, Y. 1997. A Sliding Mode Controller for Wheel
Slip Ratio Control System. Vehicl Systems Dynamics, Vol. 27.Tan, H.S. and Chin, Y. K. 1992. Vehicle antilock braking and traction control.
Qua nghiên c ứu các đề tài trên, mỗi đề tài có mục tiêu, nội dung phương pháp
nghiên c ứu khác nhau và đạt được kết quả nhất định trong đó nổi trội nhât là: Cơng trình
nghiên c ứu với đề tài wheel slip control with moving slipding surface for traction control
system c ủa K.CHUN và M.SUNWOO đại học Hanyang –seoul -Hàn Quốc 1142004;
trong đó tác giả đã phân tích được q trình điều khiển, tiến hành mô phỏng bằng phần m
ềm Matlap- Simulink và được thử nghiệm trên xe điện electric kart cơng trình đã đạt được :
www.oto-hui.com
- Đã tính tới yếu tố thời gian tăng tốc và thời gian phản ứng của hệ thống
- Mơ ph ỏng được q trình điều khiển
- Ki ểm nghiệm trong phòng thí nghiệm trên loại xe điện nhỏ
H ạn chế của đề tài :
- M ới chỉ kiểm nghiệm dưới dạng mơ hình đơn giản

1.2.2. Tình hình nghiên c ứu chống bó cứng bánh xe ở Việt Nam.


Nh ững kết quả nghiên cứu về về hệ thống chống bó cứng bánh xe trên ô tô ở việt
nam đến nay còn rất nhiều hạn chế,chưa có cơng trình chun sâu nghiên cứu tổng thể về h
ệ thống .Một số cơng trình đã được thực hiện ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài của các tác gi
ả Việt Nam chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu một phần trong hệ thống như hệ thống chống hãm c
ứng bánh xe khi phanh như: Đề tài: Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên cơ sở hệ thống thử nghiệm tương
đương, thực hiện năm 2005; Đề tài : Mô phỏng hệ dẫn động phanh dầu sử dụng trợ lực
chân không, th ực hiện năm 2005; Đề tài: Thiết kế chế tạo mơ hình hệ thống phanh chống
hãm c
ứng bánh xe, thực hiện năm 2006; Đề tài “Tổng hợp bộ điều khiển điện tử và mô ph
ỏng hệ thống phanh có ABS trên ơ tơ du lịch” của tác giả anh Vũ. v.v.
Nhìn chung v ới các hiểu biết chưa nhiều ở nước ta, đề tài mong muốn tham gia một
ph ần trong mảng nghiên cứu chống trượt quay bánh xe giúp ô tô tăng khả năng tăng tốc
trên đường đặc biệt là đường có hệ số bám thấp. Đây là vấn đề liên quan đến an toàn giao thơng khi điều kiện đường xá nước ta còn chưa phát triển và tạo điều kiện cho xe có khả
năng tăng tốc tốt khi điều kiện thời tiết xấu.
Để khắc phục những hiện tượng đó, phần lớn các ơ tô con sang trọng hiện nay đều được trang bị hệ thống chống trượt quay bánh xe, gọi tắt là ASR Traction Control
System. T ại thị trường ô tô Việt Nam rất ít hãng trang bị hệ thống này trên ôtô chỉ có vài
hãng nh ư: BMW, GM Daewoo,Toyota.

1.3. N ội dung , nhiệm vụ của đề tài


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×