1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Điều hòa lực phanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


T ừ biểu thức trên ta thấy rằng lực phanh riêng cực đại bằng giá trị hệ số bám ϕ :
V ề mặt lý thuyết thì: Trên mặt đường nhựa khơ nằm ngang, lực phanh riêng cực đại
có th ể đạt giá trị 75
÷
80. Trong th
ực tế giá trị đạt được thấp hơn nhiều khoảng 45 đến 65.  Nh
ận xét: Trong các chỉ tiêu đánh giá chất lượng phanh thì chỉ tiêu quãng đường phanh là đặc trưng nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất. Vì qng đường phanh cho phép
người lái hình dung được vị trí xe sẽ dừng trước một chướng ngại vật mà họ phải xử trí để kh
ỏi xảy ra tai nạn khi người lái xe phanh ở tốc độ ban đầu nào đấy.

2.2. Cơ sở lí thuyết về điều hòa lực phanh và chống bó cứng bánh xe khi phanh


2.2.1. Điều hòa lực phanh


Mu ốn đảm bảo phanh có hiệu quả nhất thì lực phanh sinh ra ở các bánh xe trước
P
p1
và ở các bánh xe sau P
p2
ph ải thỏa mãn:
g g
p p
h a
h b
P P
. .
2 1
ϕ ϕ
− +
=
N ếu coi bán kính các bánh xe r
b1
và r
b2
là b ằng nhau thì trong q trình phanh ta có
th ể viết quan hệ giữa mômen phanh ở bánh xe như sau:
1 2
1 1
2 2
1 2
. .
p p
b p
b p
p p
P P
r P
r P
M M
= =
2.25 K
ết hợp biểu thức 2.12 và 2.25 ta có quan hệ sau:
g g
p p
h b
h a
M M
. .
1 2
ϕ ϕ
− −
=
2.26 Trong đó :
M
p1
: Mơmen phanh c ần sinh ra ở các bánh xe trước.
M
p2
: Mômen c ần sinh ra ở các bánh xe sau.
Mômen phanh c ần sinh ra ở các bánh xe trước M
p1
và các bánh xe sau M
p2
có th ể xác định
t ừ điều kiện bám theo biểu thức sau:
. .
. .
.
1 1
g b
b p
h b
L r
G r
Z M
ϕ ϕ
ϕ +
= =
2.27
. .
. .
.
2 2
g b
b p
h a
L r
G r
Z M
ϕ ϕ
ϕ −
= =
2.28 Đối với ơtơ đã chất tải nhất định, ta có a, b, h
g
c ố định. Bằng cách thay đổi giá trị ϕ,
d ựa trên biểu thức 2.27 và 2.28 ta có thể vẽ đồ thị M
p1
= f
1
ϕ và M
p2
= f
2
ϕ.
www.oto-hui.com
Hình 4: đồ thị chỉ quan hệ giữa mômen phanh M
p1
và M
p2
v ới hệ số bám
Đối với ôtô hiện nay thường dùng dẫn động thủy lực hoặc khí nén quan hệ giữa mômen phanh sinh ra
ở bánh xe và áp suất trong dẫn động phanh biểu thị như sau:
dd p
P k
M
1 1
1
. =
2.29
dd p
P k
M
2 2
2
. =
2.30 p
1dd
, p
2dd
: Là áp su ất trong dẫn động phanh của cơ cấu phanh trước và cơ cấu phanh sau
k
1
, k
2
: Là h ệ số tỷ lệ tương ứng với phanh trước và phanh sau.
T ừ các biểu thức 2.29 và 2.30 ta có thể xác định quan hệ giữa áp suất trong dẫn
động phanh trước và phanh sau:
1 2
2 1
1 2
. .
p p
dd dd
M k
M k
p p
=
2.31 Như vậy để đảm bảo sự phanh lý tưởng thì quan hệ giữa áp suất trong dẫn động
phanh sau và trong d ẫn động phanh trước phải tuân thủ theo đồ thi chỉ trên hình4 đồ thị
này được gọi là đường đặc tính lý tưởng của bộ điều hòa lực phanh.
Hình 5. đồ thị quan hệ giữa áp suất trong dẫn động phanh đảm bảo sự phanh lý tưởng
1- đầy tải ; 2- không tải
www.oto-hui.com
Mu ốn đảm bảo đường đặc tính này thì bộ điều hòa lực phanh phải có kết cấu rất
ph ức tạp. Các kết cấu trong thực tế chỉ đảm bảo đường đặc tính gần đúng với đường đặc
tính lý t ưởng.
Hình 6: đường đặc tính của bộ điều hòa lực phanh.
1- Đầy tải ; 2- khơng tải
Trên hình 6 trình bày đường đặc tính của bộ điều hòa lực phanh loại piston bậc.
Đường đặc tính lý tưởng đậm nét ứng với tải đầy và đường nét đứt ứng với lúc không tải. Trước hết chúng ta xét trường hợp khi xe đầy tải.
Ở giai đoạn đầu áp suất p
1
ở dẫn động ra phanh trước và p
2
d ẫn động ra
phanh sau đều bằng nhau, đường đặc tính đi theo đường thẳng OA nghiêng với trục hồnh 1 góc 45
, lúc đó bộ điều hòa lực phanh chưa làm việc. Khi áp su
ất trong xylanh phanh chính đạt giá trị p
đch
áp su ất điều chỉnh thì
lúc đó bộ điều hòa lực phanh bắt đầu làm việc. T
ừ thời điểm đó áp suất p
2
nh ỏ hơn áp suất p
1
và đường đặc tính điều chỉnh đi theo đường thẳng AB gần sát với đường cong lý tưởng.
N ếu xét ở trạng thái xe khơng tải thì.
Ở giai đoạn đầu đường đặc tính đi theo đường thẳng OC nghĩa là lúc đó bộ điều hòa lực phanh chưa làm việc. Áp suất p’
đch
ứng với điểm C là áp suất ở dẫn động phanh trước ở thời điểm mà bộ điều hòa bắt đầu làm việc.
Ti ếp đó đường đặc tính di theo đường CD là đường đặc tính của bộ điều hòa
l ực phanh khi xe không tải.
Như vậy ứng với mỗi tải trọng khác nhau ta có đường đặc tính lý tưởng khác nhau và đường đặc tính của bộ điều hòa lực phanh ở các tải trong khác nhau sẽ là một
chùm đường nghiêng khác nhau.
www.oto-hui.com

Tóm l ại bộ điều hòa lực phanh đảm bảo cho áp suất p
2
ở dẫn động phanh sau g
ần với áp suất lý tưởng yêu cầu và có giá trị nhỏ hơn áp suất lý tưởng để tránh bó cứng bánh xe sau. Khi bánh xe sau b
ị bó cứng thì hiệu quả phanh sẽ giảm do hệ số bám
ϕ
gi ảm
b ởi bánh xe bị trượt lê đồng thời làm mất tính ổn định khi phanh.

2.2.2. V ấn đề chống bó cứng bánh xe khi phanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×