1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tính ổn định của ơtơ khi phanh.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


2.2.4. Tính ổn định của ơtơ khi phanh.


Trong q trình phanh c ủa ơtơ thì trục dọc của ơtơ có thể bị nghiêng đi một góc β
nào đấy so với hướng của quỹ đạo đang chuyển động. Sở dĩ như vậy là do tổng các lực phanh sinh ra
ở các bánh xe bên phải khác với tổng các lực phanh sinh ra ở các bánh xe bên trái và t
ạo thành mơmen quay vòng M
q
quanh tr ục thẳng đứng Z đi qua trọng tâm A
c ủa ôtô.
Khi phanh mà ơtơ quay đi một góc q mức quy định thì sẽ mất an toàn chuyển động trên đường. Vậy tính ổn định khi phanh là khả năng ơtơ dữ được quỹ đạo chuyển
động như ý muốn của người lái trong q trình phanh.
Gi ả sử ơtơ đang chuyển động theo hướng của trục X nhưng sau khi phanh thì lệch
m ột góc β. Trong khi phanh thì các bánh xe bên phải có lực phanh P
P.Ph1
ở trục trước, P
P.Ph2
ở trục sau, còn ở các bánh xe bên trái có các lực phanh P
P.tr1
ở trục trước và P
P.tr2
ở trục sau :
T ổng các lực phanh bên phải là:
P
P.Ph
= P
P.Ph1
+ P
P.Ph2
2.36 T
ổng các lực phanh bánh xe bên trái là: P
P.tr
= P
P.tr1
+P
P.tr2
2.37 Gi
ả sử rằng tổng các lực phanh bên phải P
P.Ph
l ớn hơn bên trái P
Ptr
, lúc đó ơtơ sẽ qua vòng quanh tr
ọng tâm A của ơtơ. Mơmen quay vòng M
q
xác định theo biểu thức:
2 2
2
. .
. .
B P
P B
P B
P M
tr p
ph p
tr p
ph p
q
− =
− =
2.38 Do có s
ự ma sát giữa bánh xe và mặt đường cho lên khi suất hiện mơmen quay vòng M
q
thì các bánh xe c ủa trục trước sẽ có phản lực R
Y1
tác d ụng từ mặt đường theo phương
ngang và ở các bánh xe sau sẽ có phản lực R
y2
tác d ụng:
Phương trình chuyển động của ơtơ đối với trọng tâm A được viết dưới dạng: I
Z
. β=
q
M
- R
y1
a- R
y2
b 2.39
Vì ôtô đang bị xoay đi một góc β nghĩa là mơmen quay vòng M
q
l ớn hơn nhiều so
v ới khi tác dụng R
y1
và R
y2
sinh ra, cho lên để đơn giản khi tính tốn có thể bỏ qua các lực R
y1
và R
y2
lúc này phương trình5.39 có dạng: I
Z
. β=
q
M
ho ặc
Z q
I M
= β
2.40 Ở đây: I
z
- Mơmen qn tính c ủa ôtô quanh trục Z đi qua trọng tâm A.
L ấy tích phân hai lần phương trình 2.40 ta được:
C t
I M
Z q
+ =
2
2 β
2.41 Ở đây:
t- Th ời gian phanh.
www.oto-hui.com
Để tìm giá trị của C ta sử dụng điều kiện ban đầu t=0 thì β=0 và lắp vào phương trình 2.41 ta có C=0 t
ừ đó rút ra được biểu thức cuối cùng để xác định góc lệch β do mômen quay M
q
gây nên, mà mômen M
q
là do s ự không đồng đều lực phanh ở các bánh xe
bên ph ải và bên trái của ôtô tạo ra:
2
2 t
I M
Z q
= β
2.42 T
ừ biểu thức 2.42 ta thấy góc lệch β tỷ lệ thuận với mơmen quay vòng và tỷ lệ ngh
ịch với qn tính i
z
c ủa ôtô đi quanh trục Z đi qua trọng tâm của nó ;
Theo yêu c ầu của nhà máy chế tạo thì ơtơ khi xuất xưởng phải đảm bảo lực phanh ở các
bánh xe trên cùng m ột trục là như nhau nhằm đảm bảo tính ổn định khi phanh. Độ chênh
l ệch tối đa giữa các lực phanh ở các bánh xe trên cùng một trục không được vượt quá 15
so v ới giá trị lực phanh cực đại ở các bánh xe của trục này.
Gi ả sử rằng các bánh xe ở bên phải có lực phanh lớn nhất P
P.Phmax
theo điều kiện bám gi
ữa bánh xe với mặt đường thì lực phanh thấp nhất ở bánh xe bên trái cho phép : P
P.trmin
= 0,85 P
P.phmax
2.43 Lúc đó mơmen quay vòng cực đại M
qmax
được xác định như sau:
2 2
min .
max .
max
B P
B P
M
tr P
ph P
q
− =
hay :
2
min .
max .
max
B P
P M
tr P
ph P
q
− =
M
qmax
=
2 85
,
max .
max .
B P
P
ph P
ph P

T ừ đó ta có :
max .
max
075 ,
ph P
q
BP M
=
2.44 L
ắp giá trị M
qmax
t ừ biểu thức 2.44 vào 2.42 ta tìm được góc lệch cực đại β
max
2 max
max
2 075
, t
I BP
Z P
=
β
2.45 Ở biểu thức 2.45 thành phần P’
Pmax
c ần phải hiểu là lực phanh cực đại ở một phía
theo điều kiện bám. L
ực phanh cực đại: P’
Pmax
=
max
2 ϕ
G
2.46 L
ắp giá trị P’
Pmax
t ừ biểu thức 2.46 và 2.45 cuối cùng ta có biểu thức xác định β
max
Z
I BGt
max 2
max
019 ,
ϕ β
=
2.47 Góc l
ệch cực đại β
max
cho phép khi phanh không vượt quá 8 ho
ặc khi phanh ơtơ khơng vượt ra ngồi hành lang có chiều rộng 3,5 m.
www.oto-hui.com

2.3. S ự bám của bánh xe với mặt đường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×