1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Quá trình điều khiển của ABS.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Trên m ột số xe có gắn thêm cảm biến giảm tốc đo trực tiếp sự giảm tốc của xe và
c ảm biến gia tốc ngang xác định tình trạng quay vòng của xe, thì các tín hiệu này được xem
như các tín hiệu bổ xung cho tín hiệu gia tốc của bánh xe, mạch logic trong ECU tính tốn và x
ử lý tổ hợp dữ liệu này để đạt được quá trình điều khiển phanh tối ưu.

2.6.5. Quá trình điều khiển của ABS.


Hình24 : Quá trình điều khiển của ABS.
Trong đó : v
F
: T ốc độ xe.
v
R
: T ốc độ thực tế của bánh xe.
v
Ref
: T ốc độ chuẩn bánh xe.
1
λ
: trượt. Trên đồ thị hình 24 biểu điễn một quá trình điều khiển hình của cơ cấu ABS.
Đường v
F
bi ểu diễn tốc độ xe giảm dần khi phanh; đường v
Ref
là t ốc độ chuẩn của bánh xe;
v
R
th ể hiện tốc độ thực tế của bánh xe khi phanh; đường
1
λ
là ngưỡng trượt được xác định t
ừ tốc độ chuẩn v
Ref
. M ục tiêu của ABS là điều khiển sao cho trong quá trình phanh giá trị
th ực tế của bánh xe v
R
càng sát v ới tốc độ chuẩn v
Ref
càng t ốt, tức nó phải nằm trên ngưỡng
trượt
1
λ
.
www.oto-hui.com
Trong giai đoạn đầu của quá trình phanh áp suất dầu ở các xylanh bánh xe tăng lên và s
ự giảm tốc của các bánh xe cũng tăng lên. Giai đoạn này tương ứng với vùng ổn định +a trong đường đặc tính trượt, lúc này tốc độ bánh xe v
R
b ằng với tốc độ chuẩn v
Ref
. Ở cuối giai đoạn 1, sự giảm tốc của bánh xe bắt đầu thấp hơn ngưỡng đã chọn -a. Lập
t ức các van điện trong bộ chấp hành ABS chuyển sang chế độ giữ áp suất. Áp suất dầu
trong các xi lanh phanh bánh xe chưa giảm ngay vì sự trễ trong quá trình điều khiển, nên sự gi
ảm tốc tiếp tục vượt qua ngưỡng -a. Ở cuối giai đoạn 2, tốc độ của bánh xe v
R
gi ảm xuống dưới ngưỡng
1
λ
. Van điện trong b
ộ chấp hành chuyển sang chế độ giảm áp, kết quả là áp suất phanh giảm cho đến khi gia t
ốc bánh xe trở lại lên gần ngưỡng - a. Ở cuối giai đoạn 3, gia tốc của bánh xe vượt lên trên ngưỡng -a một lần nữa, van điện
trong b ộ chấp hành lại chuyển sang chế độ giữ áp với thời gian dài hơn, do đó thời điểm
này gia t ốc của xe tăng lên và vượt qua ngưỡng +a , áp suất phanh vẫn giữ không đổi.
Ở cuối giai đoạn 4, gia tốc của xe vượt qua ngưỡng giới hạn +A, lập tức hộp ECU điều khi
ển van điện chuyển sang chế độ tăng áp trong giai đoạn 5. Trong giai đoạn 6, áp suất phanh được giữ không đổi một lần nữa vì gia tốc bánh xe vẫn
còn trên ng ựỡng +a. Ở cuối giai đoạn này gia tốc của bánh xe xuống dưới ngưỡng +a,
điều này cho thấy các bánh xe đã đi vào vùng ổn định của đường cong đặc tính trượt, tức đã nằm trên ngưỡng trượt
1
λ
. Áp su
ất phanh tiếp tục được tăng lên từng nấc một trong giai đoạn 7 để giảm tốc độ c
ủa xe cho đến khi gia tốc giảm dần của bánh xe xuống dưới ngưỡng -a ở cuối giai đoạn 7. Lúc này áp su
ất phanh giảm ngay tức thì mà khơng cần tín hiệu
1
λ
điều khiển. Các chu kì m
ới tiếp tục điều khiển theo nguyên lý trên đến khi kết thúc quá trình phanh.

2.6.6. Ch ức năng làm trễ sự gia tăng mômen xoay xe


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×