1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

C ảm biến giảm tốc. C ảm biến gia tốc ngang.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


C ảm biến tốc độ bánh xe có hai loại : Cảm biến điện từ và cảm biến HALL.
Trongđó loại cảm biến điện từ được xử dụng phổ biến hơn.

2.7.1.1 C ấu tạo:


G ồm một nam châm vĩnh cửu, một quận dây quấn quanh lõi từ, hai đầu cuộn dây
được nối với ECU hình 26b.

2.7.1.2 Nguyên lý làm vi ệc.


Khi bánh xe quay, vành răng quay theo, khe hở A giữa hai đầu lõi từ và vành răng thay đổi, từ thông biến thiên làm xuất hiện trong cuộn dây một sức điện động xoay chiều
d ạng hình sin có biên độ và tần số thay đổi tỉ lệ theo tốc độ góc của bánh
xe hình 27. Tín hi ệu này liên tục được gửi về ECU. Tuỳ theo cấu tạo của cảm biến, vành
răng và khe hở giữa chúng, các xung điện áp tạo ra có thể nhỏ dưới 100mV ở tốc độ thấp, ho
ặc cao hơn 100mV ở tốc độ cao.
+V
-V
Ở tốc độ cao Ở tốc độ thấp
Hình 27: Tín hi ệu điện áp ở tốc độ bánh xe
Khe h ở khơng khí giữa lõi từ và đỉnh răng của vành răng cảm biến chỉ
kho ảng 1mm và độ sai lệch phải nằm trong giới hạn cho phép. Cơ cấu ABS sẽ không làm
vi ệc tốt nếu khe hở nằm ngoài giá trị tiêu chuẩn.

2.7.2. C ảm biến giảm tốc.


Trên m ột số xe ngồi cảm biên tốc độ bánh xe còn được trang bị thêm một
c ảm biến giảm tốc cho phép ECU xác định chính xác hơn sự giảm tốc của xe trong quá
trình phanh. K ết quả là, mức độ đáp ứng của ABS được cải thiện tốt hơn. Nó thường được
s ử dụng nhiều trên xe 4WD bởi vì nếu một trong các bánh xe bị hãm cứng thì các bánh xe
khác c ũng có xu hướng bị hãm cứng theo, do tất cả các bánh được nối với cơ cấu truyền
l ực nên có tốc độ ảnh hưởng lẫn nhau. Cảm biến giảm tốc còn gọi là cảm biến “G”.
www.oto-hui.com
Trước LEDs
Cảm biến giảm tốc Đĩa xẻ rãnh
Đĩa xẻ rãnh
Transistor quang
Trong q trình giảm tốc Hình 28: V
ị trí và cấu tạo cảm biến giảm tốc C
ấu tạo của cảm biến như hình 28 gồm hai cặp đèn LED và phototransistors, m
ột đĩa xẻ rãnh và một mạch biến đổi tín hiệu. Đặc điểm của đèn LED là phát sáng khi c
ấp điện và phototransistors là dẫn điện khi có ánh sáng chiếu vào. Khi mức độ giảm tốc của xe thay đổi, đĩa xẻ rãnh lắc theo chiều dọc xe tương ứng với mức độ giảm
t ốc. Các rãnh trên đĩa cắt cho ánh sáng từ đèn LED đến phototransistors, làm
phototransistors đóng, mở, báo tín hiệu về ECU. ECU nhận những tín hiệu này để xác định chính xác tr
ạng thái mặt đường và thực hiện các điều chỉnh thích hợp. Tín hiệu này cũng được dùng để ECU điều khiển chế độ làm chậm sự tăng mômen xoay xe.
S ử dụng hai cặp LED và phototransistors sẽ tạo ra sự đóng và mở của các phototransistors
chia m ức độ giảm tốc thành 4 mức .
Hình 29 : Các ch ế độ hoạt động của cảm biến giảm tốc.
www.oto-hui.com

2.7.3. C ảm biến gia tốc ngang.


C ảm biến gia tốc ngang được trang bị trên một vài kiểu xe, giúp tăng khẳ
năng ứng xử của xe khi phanh trong lúc đang quay vòng, có tác dụng làm chậm q trình gia tăng mơ men xoay xe. Trong q trình quay vòng, các bánh xe phía trong có xu hướng
nh ấc lên khỏi mặt đất do lực ly tâm và các yếu tố góc đặt bánh xe. Ngược lại, các bánh xe
bên ngoài b ị tỳ mạnh xuống mặt đường đặc biệt là các bánh xe phía trước bên ngồi. Vì
v ậy các bánh xe phía trong có xu hướng bó cứng dễ dàng hơn so với các bánh xe ở phía
ngồi. C ảm biến gia tốc ngang có nhiệm vụ xác định gia tốc ngang của xe khi quay vòng
và g ửi tín hiệu về ECU.
Trong trường hợp này một cảm biến kiểu phototransistors giống như cảm bi
ến giảm tốc được gắn theo trục ngang của xe hay một cảm biến kiểu bán dẫn được sử d
ụng để đo gia tốc ngang. Ngoài ra cảm biến kiểu bán dẫn cũng được sử dụng để đo sự gi
ảm tốc, do nó có thể đo được cả gia tốc ngang và gia tốc dọc.
Cảm biến bán dẫn Phía trước
45 45
Kiểu bán dẫn LED
S
Đĩa xẻ dãnh
Phĩa trước
Transistor quang Kiểu transistor quang
Hình 30 : C ảm biến gia tốc ngang.

2.7.4. H ộp điều khiển điện tử ECU.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×