1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Sơ đồ mô phỏng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


3.2 Sơ đồ mô phỏng


Mô ph ỏng đơn giản các phần tử cơ bản và quá trình vật lý xảy ra trong hệ thống
điều khiển phanh ABS, được diễn tả trong sơ đồ khối hình 39 Khi người lái đạp bàn đạp phanh, bàn đạp sẽ dịch chuyển một đoạn là X
bđ.
S ự dịch
chuy ển đó tác động tới bầu trợ lực và ở đầu ra có lực F
mc
tác động vào pít tơng xy lanh chính. Như vậy, ở đầu vào của pít tơng xy lanh chính có lực F
mc
; xy lanh chính g ồm 2
khoang, khoang I ch ứa pít tơng sơ cấp, khoang II chứa pít tơng thứ cấp. Khi lực F
mc
tác động vào pít tơng sơ cấp làm cho nó dịch chuyển một lượng X
1
và pít tông th ứ cấp sẽ dịch
chuy ển một lượng X
2
. Khi các pít tơng xy lanh chính d ịch chuyển lưu lượng dầu Q
1
t ừ
khoang I được đẩy đến cụm van điều khiển cơ cấu chấp hành của ABS theo dòng phanh th
ứ nhất, lưu lượng dầu Q
2
t ừ khoang II được đẩy đến cụm van điều khiển theo dòng phanh
th ứ 2.
Hình 39 : Sơ đồ bố trí hệ thống phanh ABS
Lưu lương dầu được đẩy tử xi lanh phanh chính tới cụm van ASR và được đưa tới van c
ắt xi lanh phanh chính,dòng thứ 2 có lưu lượng và được tạo bởi bơm ASR và đưa tới c
ụm van cắt bình tích năng ,hợp hai lưu lượng này tạo ra lưu lượng được đẩy đến cụm van ABS lưu lượng này chia làm 2 dòng
Dòng phanh th ứ nhất: Lưu lượng dầu Q
1
được đẩy đến cụm van 1 của cơ cấu ch
ấp hành ABS, tại đây lưu lượng dầu Q
1
được chia làm 2 nhánh.
www.oto-hui.com
- Nhánh 1 có lưu lượng Q
11
qua van đến xy lanh cơng tác cơ cấu phanh bánh xe cầu trước bên tráixy lanh CT1. Làm pít tơng của xy lanh cơng tác bánh trước bên trái dịch
chuy ển một lượng x1 tác động vào cơ cấu phanh bánh trước bên trái CCP trước trái, làm
gu ốc phanh dịch chuyển ép sát vào tang phanh đối với phanh tang trống hay đĩa phanh
đối với phanh đĩa và tạo ra mô men phanh M
p
ở các bánh xe. Guốc phanh tác dụng ngược lên pít tơng xy lanh công tác m
ột lực, lực này sinh ra áp suất P
x11
, ph ản hồi lại cụm van.
- Nh ánh 2 có lưu lượng Q
12
qua van đến xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh xe cầu sau bên ph
ải xy lanh CT2. Làm cho pít tơng của xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh sau bên ph
ải dịch chuyển một lượng x2 tác động vào cơ cấu phanh bánh sau bên phải CCP sau ph
ải, làm guốc phanh dịch chuyển ép sát vào tang phanh đối với phanh tang trống hay đĩa phanh đối với phanh đĩa và tạo ra mô men phanh M
p
ở các bánh xe. Guốc phanh tác d
ụng ngược lên pít tơng xy lanh công tác một lực, lực này sinh ra áp suất P
2 xl
ph ản hồi lại
c ụm van.
H ợp lực phản hồi của áp suất P
x11
, áp su ất P
2 xl
là áp su ất P
1
tác động lại pít tơng sơ c
ấp xy lanh chính tạo thành một dòng kín trong hệ thống phanh thuỷ lực.
Dòng phanh th ứ hai: Lưu lượng dầu Q
2
được đẩy đến cụm van 2 của cơ cấu chấp hành ABS, t
ại đây lưu lượng dầu Q
2
được chia làm 2 nhánh. -
Nhánh 3 có lưu lượng Q
21
qua van đến xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh xe cầu trước bên phải xy lanh CT3. Làm pít tông của xy lanh công tác bánh trước bên phải dịch
chuy ển một lượng x3 tác động vào cơ cấu phanhbánh trước bên phải CCPtrước phải, làm
gu ốc phanh dịch chuyển ép sát vào tang phanh đối với phanh tang trống hay đĩa phanh
đối với phanh đĩa và tạo ra mô men phanh M
p
ở các bánh xe. Guốc phanh tác dụng ngược lên pít tơng xy lanh cơng tác m
ột lực, lực này sinh ra áp suất P
x13
, ph ản hồi lại cụm van.
- Nhánh 4 có lưu lượng Q
22
qua van đến xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh xe cầu sau bên trái xy lanh CT4. Làm cho pít tơng c
ủa xy lanh cơng tác cơ cấu phanh bánh sau bên trái d
ịch chuyển một lượng x4 tác động vào cơ cấu phanh bánh sau bên trái CCP sau trái, làm gu
ốc phanh dịch chuyển ép sát vào tang phanh đối với phanh tang trống hay đĩa phanh đối với phanh đĩa và tạo ra mô men phanh M
p
ở các bánh xe. Guốc phanh tác dụng ngược lên píttơng xylanh cơng tác một lực,lực này sinh ra áp suất P
4 xl
ph ản hồi lại cụm van
H ợp lực phản hồi của áp suất P
x13
, áp su ất P
4 xl
là áp su ất P2
tác động lại pít tơng th
ứ cấp xy lanh chính tạo thành một dòng kín trong hệ thống phanh thuỷ lực.
www.oto-hui.com
Trên th ực tế, khi tính tốn thiết kế hệ thống ABS phải kể đến sự cản trở của dầu
trong đường ống dẫn, lực căng của các lò xo trong hệ thống; nghĩa là phải tính đến khối đường ống ở vị trí trước van điều khiển và trước xy lanh công tác cũng như có lò xo trong
pít tơng xy lanh chính, trong cơ cấu phanh. Tuy nhiên, để đơn giản mơ hình mơ phỏng ta đã bỏ qua sức cản của dầu, bỏ qua lực căng của các lò xo trong hệ thống.
Trong lu ận văn này ta sử dụng mơ hình động lực học của ô tô theo quĩ đạo thẳng
d ẫn động phanh 2 dòng; sơ đồ mơ phỏng trên hình
Hình 40 : Sơ đồ hệ thống điều khiển phanh ABS

3.3 Mô ph ỏng các cụm của hệ thống


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×