1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Xy lanh chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Trên th ực tế, khi tính tốn thiết kế hệ thống ABS phải kể đến sự cản trở của dầu
trong đường ống dẫn, lực căng của các lò xo trong hệ thống; nghĩa là phải tính đến khối đường ống ở vị trí trước van điều khiển và trước xy lanh cơng tác cũng như có lò xo trong
pít tơng xy lanh chính, trong cơ cấu phanh. Tuy nhiên, để đơn giản mơ hình mơ phỏng ta đã bỏ qua sức cản của dầu, bỏ qua lực căng của các lò xo trong hệ thống.
Trong lu ận văn này ta sử dụng mơ hình động lực học của ơ tơ theo quĩ đạo thẳng
d ẫn động phanh 2 dòng; sơ đồ mơ phỏng trên hình
Hình 40 : Sơ đồ hệ thống điều khiển phanh ABS

3.3 Mô ph ỏng các cụm của hệ thống


3.3.1 Xy lanh chính


Người lái đạp bàn đạp phanh, bàn đạp dịch chuyển tác động tới bầu trợ lực và ở đầu ra có l
ực F
mc
tác động vào pít tơng xy lanh chính, làm cho nó dịch chuyển. Mơ hình mơ ph
ỏng các đại lượng vật lý của xy lanh chính trong hình vẽ
www.oto-hui.com
Hình 41 : Mơ hình mơ ph ỏng xy lanh chính.
Độ dịch chuyển X
1
c ủa pít tơng xy lanh chính được xác định từ phương trình chuyển động:
m
1
.
1
X 
= F
mc
- P
1
.A
mc
- Fms1 3.1
Fms1 = µ.
1
X
; Fms2 =
µ. m
2 .
= F
mc
- P
2
.A
mc
– Fms2

1
X
=
2 1
1 1
. 1
dt F
A P
F m
ms mc
mc
∫∫
− −
3.2
3.3 Trong đó: - m
1
: kh ối lượng pít tơng sơ cấp của xy lanh chính kg
- m
2
: kh ối lượng pít tơng thứ cấp của xy lanh chính kg
- F
mc
: l ực của bộ trợ lực tác động vào pít tơng xy lanh chính N
- P
1
: áp su ất dầu trong khoang sơ cấp xy lanh chính Nm
2
- P
2
: áp su ất dầu trong khoang thứ cấp xy lanh chính Nm
2
- A
mc
: di ện tích bề mặt làm việc của pít tơng m
2
- F
ms1
: l ực ma sát nhớt giữa pít tơng sơ cấp với thành xy lanh N
- F
ms2
: l ực ma sát nhớt giữa pít tơng thứ cấp với thành xy lanh N
-
µ
: h ệ số cản nhớt của dầu Kgms
Lưu lượng dầu Q
1
t ừ xy lanh chính chảy đến cụm van 1 của cơ cấu chấp hành ABS
được xác định: Q
1
= A
mc
.
. 1
X
+
b
Q
3.4
2 1
T T
b
Q Q
Q +
=
www.oto-hui.com
Lưu lượng dầu Q
2
t ừ xy lanh chính chảy đến cụm van 2 của cơ cấu chấp hành ABS
được xác định: Q
2
= A
mc
+
b
Q
3.5 Trong đó :
-
1
X
: v ận tốc dịch chuyển của pít tơng sơ cấp xy lanh chính m
- : v
ận tốc dịch chuyển của pít tong thứ cấp xy lanh chính m -
b
Q
: lưu lượng dầu bù do bơm chuyển về từ thùng chứa dầu hồi m
3
s - Q
1T
: lưu lượng dầu chảy qua van về thùng chứa dầu hồi của cơ cấu chấp hành bánh trước bên trái
- Q
2T
: lưu lượng dầu chảy qua van về thùng chứa dầu hồi của cơ cấu chấp hành bánh sau bên ph
ải Áp su
ất dầu trong khoang sơ cấp xy lanh chính được xác định:
P
1
=
dt Q
Q Q
V K

− −
12 11
1
3.6
Áp su ất dầu trong khoang thứ cấp xy lanh chính được xác định:
P
2
=
dt Q
Q Q
V K

− −
22 21
2
3.7
Trong đó: - K: mơ
đun đàn hồi của dầu phanh,kể ảnh hưởng độ cứng của đường ống dẫn K=2.10
9
Nm
2
- V: th ể tích làm việc của xy lanh chính kể cả thể tích của đường ống và phần khơng gian
c ủa van điều khiển nối chung vói nó m
3
V=V
1 k
+ VR1+ V
van
3.8
V ới V
k1
là th ể tích cơng tác của xy lanh chính m
3
V
k1
= A
mc
. l
xl
3.9
Trong đó : l
xl
: chi ều dài làm việc của pít tơng trong xy lanh chính.
www.oto-hui.com
VR1: th ể tích đoạn đường ống nối từ xy lanh chính đến van điều khiển được xác định
VR1=
4 .
1 2
l D
π
m
3
3.10
Trong đó : -
D: đường kính ống dẫn dầu m - l
1
: chi ều dài ống dẫn dầu m
- V
van
: th ể tích của van m
3
Như vậy, mơ hình mơ phỏng khối “xy lanh chính” dẫn động dòng 2 gồm : -
Đầu vào của khối gồm: + F
mc
l ực của bộ trợ lực tác động vào pít tơng xy lanh chính N;
+ P
1
áp su ất dầu trong khoang sơ cấp xy lanh chính Nm
2
. + P
2
áp su ất dầu trong khoang thứ cấp xy lanh chính Nm
2
. -
Đầu ra của khối gồm: + Q
1
lưu lượng dầu từ khoang sơ cấp xy lanh chính chảy đến cụm van 1 của cơ cấu ch
ấp hành ABS m
3
s; +
lưu lượng dầu từ khoang thứ cấp xy lanh chính chảy đến cụm van 2 của cơ cấu ch
ấp hành ABS m
3
s; - X
1
độ dịch chuyển của pít tơng sơ cấp xi lanh chính m; - X
2
độ dịch chuyển của pít tơng thứ cấp xi lanh chính m;

3.3.2. Kh ối cụm van điều khiểnABS


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×